Vous êtes ici

Gids durzame gebouwen

Watert is een essentiële component van de natuurlijke en menselijke ecosystemen, een gezamenlijk patrimonium. Het beheer van deze kostbare bron stelt ons echter voor verscheidene uitdagingen.

Enerzijds kan regen overstromingen veroorzaken en dus schade berokkenen aan zowel de infrastructuur als het milieu.

Anderzijds is drinkwater onmisbaar voor het leven van de mens.

Een duurzaam waterbeheer streeft naar een optimale eerbiediging van de functies van de watercyclus: de uitputting van de natuurlijke voorraden beperken, hun kwaliteit beschermen en de schade van overstromingen en van de lozing van afvalwater verminderen. Daarom is het belangrijk dat men aandacht wijdt aan het waterbeheer (hemelwater en afvalwater) op het perceel en dat men leidingwater weloverwogen gebruikt. Zonder een gepast beheer van het hemelwater (in termen van kwaliteit en van hoeveelheid), zonder een effectieve zuivering van het afvalwater en zonder een beheersing van de lekken van de afvoernetten, gaan de natuurlijke watervoorraden achteruit en worden ze minder goed toegankelijk. De aantasting van de waterkwaliteit leidt tot nieuwe bronnen van vervuiling wanneer men het water drinkbaar maakt (aantasting van de milieubalans van de productie van leidingwater).

U vindt in de Gids Duurzame Gebouwen een reeks diches rond volgende thema's :

Een renovatie- of bouwproject zo goed mogelijk inpassen in de watercyclus van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met een optimaal gebruik van hemelwater op het perceel, een rationeel watergebruik, de recuperatie van hemelwater en een beter beheer van afvalwater op het perceel (op de site en in de gebouwen)
De ondoorlatende oppervlakken beperken, het regenwater opvangen om het te gebruiken of terug te brengen in de natuurlijke omgeving door infiltratie of verdamping, of om het tegen te houden en langzaam af te voeren naar het rioleringsnet of het oppervlaktewater
De sanitaire installatie ontwerpen om het verbruik tot het minimum te beperken en de kwaliteit van het water te vrijwaren
Een systeem invoeren voor de opvang, de bewaring en de distributie van hemelwater voor toepassingen die geen drinkwater vereisen (besproeiing, onderhoud, spoeling van toiletten, urinoirs, was, HVAC...)
Nadenken over het beheer van afvalwater op het perceel door het ontwerp van de afvoernetten te optimaliseren en door in situ het afvalwater te zuiveren met als doel het opnieuw te gebruiken of, in bepaalde specifieke gevallen, het opnieuw te introduceren in de natuurlijke watercyclus via lozing in het oppervlaktewater of via infiltratie
Date de mise à jour: 28/09/2020