Vous êtes ici

Lucht, klimaat en energie: een geïntegreerde visie

Het Brussels Wetboek voor Lucht, Klimaat en Energiebeheersing

Het Brussels Wetboek voor Lucht, Klimaat en Energiebeheersing (BWLKE), een raamordonnantie die op 2 mei 2013 werd goedgekeurd, omvat tal van maatregelen inzake energie-efficiëntie, de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen, transport, de luchtkwaliteit en het klimaat.

 

 

Het BWLKE streeft de volgende doelstellingen na (aansluitend op het beleid van de Europese Unie en de internationale wetgeving inzake lucht, klimaat en energie):

  • de integratie van alle gewestelijke beleidslijnen inzake lucht, klimaat en energie;
  • de minimalisering van de primaire energienoden en in het bijzonder de beperking van de afhankelijkheid van niet-hernieuwbare energiebronnen;
  • het gebruik van energie die door hernieuwbare energiebronnen is opgewekt;
  • de promotie van het rationele energiegebruik;
  • de verbetering van de energieprestaties en het binnenklimaat van de gebouwen;
  • de beperking van de milieu-impact als resultaat van de mobiliteitsnoden;
  • de voorbeeldfunctie van de overheidsdiensten op het vlak van energie-efficiëntie van de gebouwen, transport en rationeel energiegebruik

Het Brusselse Plan Lucht-Klimaat-Energie

De Brusselse regering heeft op donderdag 2 juni het gewestelijk Lucht-Klimaat-Energieplan goedgekeurd tijdens een speciale regeringsbijeenkomst gewijd aan het klimaat.
Het stelt 64 maatregelen en 144 acties voor waarmee het Gewest zijn uitstoot van broeikasgassen met 30% kan verminderen tegen 2025 (ten opzichte van 1990). Het moet het Gewest ook helpen om zijn doelstellingen op het gebied van luchtkwaliteit en energie te halen.

Het Gewestelijk Lucht-Klimaat-Energieplan vindt zijn wettelijke oorsprong in het BWLKE (Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing). 

Het plan is gericht op de sectoren die het meeste broeikasgassen en luchtverontreinigende deeltjes uitstoten (bouw-, vervoer- en consumptiesector, enz.). Het stimuleert de productie van hernieuwbare energie en streeft ernaar dat de thema’s lucht, klimaat en energie worden opgenomen in alle Brusselse beleidslijnen.

Het plan werd in april 2015 aan een milieueffectenevaluatie onderworpen. Het milieueffectenrapport kan hieronder worden gedownload.

Het plan werd in juni en juli 2015 aan een openbaar onderzoek onderworpen. De reacties die per aantal betrokken actoren werden ingediend, werden in rekening genomen in de versie die definitief is goedgekeurd op 2 juni, en die beschikbaar is op deze pagina.

Na een openbaar onderzoek werd een milieuverklaring opgesteld die de wijze samenvat waarop de geformuleerde meningen en waarnemingen  in aanmerking werden genomen, net als het milieueffectenrapport. Ook dat document kan hieronder worden gedownload. 

Date de mise à jour: 03/04/2019