Vous êtes ici

SBZ III

De vijf deelgebieden van SBZ III omvatten een geheel van kalkrijke bossen met opmerkelijke voorjaarsflora (Poelbos, Laarbeekbos en Dielegembos) en een uitgestrekte moeraszone (het Moeras van Jette-Ganshoren), verbonden via een open groengebied (Koning Boudewijnpark). Het geheel vormt een belangrijk foerageer- en leefgebied voor 12 geobserveerde vleermuissoorten.

  • 3150 Van nature eutrofe meren
  • 6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland
  • 6510 Laaggelegen schraal hooiland
  • 7220* Kalktufbronnen met tufsteenformatie
  • 9120 Atlantische Zuurminnende beukenbossen
  • 9160 Eiken-haagbeukenbossen behorend tot het Carpinion betuli
  • 91E0* Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior
Date de mise à jour: 28/09/2020

Contact: 

Om een papieren versie te bestellen:

02 775 75 75 of neem contact op met de dienst Info-Leefmilieu via e-mail.