Vous êtes ici

SBZ II

SBZ II bestaat uit 15 Natura 2000-deelgebieden en omvat zowel publieke als private groengebieden in de gemeente Ukkel. Deze Speciale Beschermingszone is gelegen tussen de Molenbeek-Geleytsbeek in het noorden en de Linkebeek-Verrewinkelbeek in het zuiden. De ligging tussen twee valleien zorgt ervoor dat er in dit gebied waardevolle overgangen zijn tussen natte en droge zones. De rijke variatie in open en beboste milieus maken dit gebied nog belangrijker voor de bescherming van de stedelijke biodiversiteit. In totaal werden hier al 11 vleermuizensoorten waargenomen.

Oppervlakte :134 ha.

  • 6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland
  • 6510 Laaggelegen schraal hooiland
  • 9120 Atlantische Zuurminnende beukenbossen
  • 9130 Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum
  • 9160 Eiken-haagbeukenbossen behorend tot het Carpinion betuli
  • 9190 Oude zuurminnende eikenbossen
  • 91E0* Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior

In SBZ II is er één soort van de bijlage II van de habitatrichtlijn aanwezig:

  • 1083 - Lucanus cervus – Vliegend hert
Date de mise à jour: 28/09/2020

Contact: 

Om een papieren versie te bestellen:

02 775 75 75 of neem contact op met de dienst Info-Leefmilieu via e-mail.