Vous êtes ici

Soorten

Voor wat betreft de soorten is de aanduiding van de Habitatrichtlijngebieden gebaseerd op de aanwezigheid van 8 soorten van Bijlage II van de Habitatrichtlijn :

Vleermuizen

Bechstein vleermuis (Myotis bechsteinii)

Meervleermuis (Myotis dasycneme)

Ingekorven vleermuis (Myotis emarginatus)

Grote hoefijzerneus (Rhinolophus ferrumequinum)

Vissen

Bitttervoorn (Rhodeus sericeus amarus)

Amfibieën

Kamsalamander (Triturus cristatus)

Insecten

Vliegend hert (Lucanus cervus)

Weekdieren

Nauwe korfslak (Vertigo angustior)

In het stedelijke gewest is de natuurlijke omgeving toch  interessant omwille van de grote variatie aan biotopen (bossen, open gebieden en woonwijken) die voldoen aan de ecologische vereisten van de vleermuizen. De bossen bieden bomen met holten die dienst doen als rust-, voortplantings- of overwinteringsplaats, en de ketens van vijvers en open ruimten vormen belangrijke en gevarieerde foerageergebieden.

Van sommige Bijlage II-soorten komen nog slechts kleine populaties voor, wat voornamelijk te wijten is aan de versnippering van hun leefgebied. Bijkomend onderzoek blijft noodzakelijk om onze kennis hierover te vergroten, en de juiste beschermingsmaatregelen te voorzien.

In totaal komen er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 28 Habitatrichtlijnsoorten voor (Bijlagen II, IV en V samen), waarvan onder meer 17 soorten vleermuizen, 2 amfibieën, 1 vis, 1 insect en 1 weekdier. De aanwezigheid van 17 vleermuissoorten, toont het grote belang van deze sites voor deze soortengroep.

 

Date de mise à jour: 28/09/2020