Vous êtes ici

Omzetting van Natura 2000 in de gewestelijke wetgeving

Aanvankelijk werd de omzetting van de Habitatrichtlijn in de Brusselse natuurwetgeving gerealiseerd door het Besluit van 26 oktober 2000 (BS: 28 november 2000) “betreffende de instandhouding van de natuurlijke habitats en van de wilde fauna en flora”. Dit besluit werd tweemaal gewijzigd om gevolg te geven aan opmerkingen en bezwaren van de Europese Commissie (wijzigingsbesluiten van 28 november 2002 en 24 november 2005).

Sinds 1 maart 2012 (BS 16 maart 2012) is de Ordonnantie betreffende het Natuurbehoud de wettelijke basis voor het Brusselse Natura 2000 project. Deze Ordonnantie is het meest recente en complete juridische referentiekader van de regionale natuurwetgeving.

De lijst met gebieden van communautair belang in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 27 maart 2003.

Date de mise à jour: 28/09/2020