Vous êtes ici

Wie doet wat met betrekking tot waterbeheer in het Brussels Gewest ?

De veelvuldige gebruiksvormen van water vergen evenveel soorten vakmanschap. Het beheer van het distributienetwerk voor drinkwater is immers volledig verschillend van dat van waterlopen, waterwegen of van een zuiveringsstation ! In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest regelt de "waterordonnantie" de verdeling van bevoegdheden tussen de verantwoordelijke wateractoren en -operatoren.

Het eerste waterbeheerplan (2009-2015) stelde vast dat een sterkere coördinatie tussen wateractoren een noodzakelijke randvoorwaarde was voor een efficiënt en duurzaam waterbeheer. In de context van een publiek en duurzaam beheer van de watervoorraad werd deze rol, via het Watercoördinatiebesluit toevertrouwd aan Leefmilieu Brussel als voorzitter van het nieuw opgerichte coördinatieplatform. De wateroperatoren en –actoren komen sindsdien regelmatig bijeen via dit platform om tot een afgestemd en coherent waterbeheer te komen.

Hieronder vindt u de belangrijkste wateroperatoren en –actoren waar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest specifieke opdrachten aan heeft toevertrouwd met betrekking tot het beheer van de watercyclus, alsook hun voornaamste verantwoordelijkheden  :

Leefmilieu Brussel (Gewestelijke administratie)

 • Beheer van onbevaarbare waterlopen 1ste en 2de categorie en beheer van een veertigtal vijvers (Blauw Netwerk) ;
 • Coördinatie van het waterbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ;
 • Verlenen van milieuvergunningen (lozingsvoorwaarden in riolering en oppervlaktewater, voorwaarden voor grondwateronttrekkingen,…) ;
 • Milieu-inspectie ;
 • Monitoring van de oppervlaktewater-, grondwaterkwaliteit en waterkwaliteit van de vijvers, toezicht  op de grondwateronttrekkingen;
 • Redactie en coördinatie van de regionale waterplannen (Waterbeheerplan en Overstromingsrisicobeheerplan).

Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer (Publiekrechtelijke naamloze vennootschap)

 • Beheer van afvalwater op gewestelijk niveau (riolering, collectoren en waterzuiveringstations);
 • Beheer van sommige stormbekkens;
 • Beheer  van het continue meetnet Flowbru dat onder andere debieten in waterlopen en collectoren meet, alsook de neerslaghoeveelheden.

Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer website

VIVAQUA (Intercommunale – CVBA)

 • Opslag, behandeling, productie en transport van het drinkwater voor het Brussels Gewest;
 • Distributie van drinkwater;
 • Beheer van afvalwater op gemeentelijk niveau (riolering, collectoren);
 • Beheer van sommige stormbekkens.

VIVAQUA website

Haven van Brussel (Publiekrechtelijke naamloze vennootschap)

 • Beheer van het Kanaal op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ;
 • Beheer, uitbaten en ontwikkeling van de haven van Brussel.

Haven van Brussel website

AQUIRIS (Privaat bedrijf)

 • Uitbaten – in opdracht van de BMWB - van het waterzuiveringsstation Brussel Noord voor een periode van twintig jaar (2007-2027).

 De 19 gemeenten van het Brussels Gewest

 • Beheer van de onbevaarbare geklasseerde waterlopen van 3de categorie en van sommige vijvers ;
 • Verlenen van de stedenbouwkundige vergunningen (toezicht op de naleving van de bepalingen rond water in de Gewestelijke en, waar relevant, Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordeningen).

Het coördinatieplatform van de wateroperatoren van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In 2014 heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering een coördinatieplatform opgericht bij het besluit van 24 april 2014. Dit platform verenigt de verschillende operatoren en actoren : Vivaqua, BMWB en Leefmilieu Brussels. Het voorzitterschap van het coördinatie-platform word verzekerd door de Minister of zijn vertegenwoordiger en het secretariaat word verzekerd door Leefmilieu Brussels.

 Zoals de naam aangeeft, is de opdracht van het platform toe te zien op de gecoördineerde uitvoering van het waterbeleid, dat wordt gevoerd via de Waterbeheerplan en via de Maatregelenprogramma. Het platform staat in voor de voorbereiding, de operationele planning en de follow-up van het waterbeleid, coördineert de uitvoering van de verschillende acties door de verschillende actoren, en brengt hierover verslag uit aan de Minister.

Het coördinatieplatform adhocwerkgroepen creëren die zich buigen over specifieke thema’s op gewestelijk niveau, en comités oprichten per stroomgebied om de problemen van waterbeheer op lokaal niveau op te lossen. Alle natuurlijke of rechtspersonen wier aanwezigheid gerechtvaardigd is naargelang van het behandelde thema (de Haven van Brussel, de Gewestelijke overheidsdienst van Brussel (mobiliteit, stadsontwikkeling, …), een gemeente, een vereniging, een onderneming, een deskundige, …) kunnen voor deze werkgroepen of comités worden uitgenodigd. Dit Maatregelenprogramma vormt een concreet voorbeeld van de werken uitgevoerd binnen het coördinatieplatform.

Date de mise à jour: 30/06/2022