Vous êtes ici

Verbod op niet-duurzame installaties

Om zijn verbintenissen inzake klimaat en luchtkwaliteit na te komen, verbiedt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geleidelijk de installatie van ketels die schadelijk zijn voor het milieu. Momenteel is de installatie van kolengestookte verwarmingstoestellen niet langer toegestaan, evenmin als de installatie van gasgestookte ketels en boilers met atmosferische branders op individuele schoorstenen. Vanaf 1 juni 2025 zal ook in het Brussels Gewest de installatie van verwarmingsketels op vloeibare brandstoffen, zoals stookolie, verboden zijn. 

Deze verboden betreffen de plaatsing van al dan niet nieuwe toestellen. Het verder gebruiken van bestaande installaties is voorlopig nog toegestaan. 
Deze maatregelen maken deel uit van RENOLUTION, de renovatiestrategie voor de Brusselse gebouwen die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in staat moet stellen zijn klimaatdoelstellingen te halen. De verboden zullen het mogelijk maken om enerzijds de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, en anderzijds de uitstoot van fijne deeltjes te verminderen, waardoor de luchtkwaliteit verbetert en de gezondheid van de Brusselaars wordt beschermd. Fijne deeltjes kunnen immers ademhalingsaandoeningen veroorzaken, de met deze aandoeningen gepaard gaande symptomen verergeren, maar ook hart- en vaatproblemen veroorzaken. 

De verboden worden stelselmatig ingevoerd : 

  • Sinds 1 januari 2019 mogen gasketels en boilers van het type B1 niet meer worden geïnstalleerd op individuele schouwen en op nieuwe collectieve schouwen. Deze toestellen zijn uitgerust met een atmosferische brander en zijn aanzienlijk minder efficiënt dan een condensatieketel. Bovendien zijn zij de belangrijkste oorzaak van CO-vergiftiging in België. De installatie ervan is momenteel alleen toegestaan op bestaande collectieve schoorstenen, in afwachting van een andere technische oplossing, zoals tubering van de schoorsteen of het plaatsen van individuele schoorstenen…
  • Vanaf 1 september 2021 is de installatie van kolengestookte verwarmings- en warmwatertoestellen verboden.
  • Vanaf 1 juni 2025 is de installatie verboden van ketels die op vloeibare brandstof werken. Daarbij horen ook de mazoutketels. Dit is een belangrijke beslissing aangezien 10 tot 14% van de woningen in de hoofdstad wordt verwarmd met mazoutketels. De inwoners van Brussel die hun woning moeten aanpassen, zullen daarbij worden begeleid. De ordonnantie omtrent het klimaat van 17 juni 2021 voorziet ook uitzonderingssituaties. Deze worden momenteel bestudeerd. 

RENOLUTION-premie

Als u uw verwarmingsketel moet vervangen, neem dan contact op met een EPB-verwarmingsadviseur, Homegrade (voor particulieren) of de Facilitator Duurzame Gebouwen (voor professionals).
Particulieren kunnen een RENOLUTION-premie krijgen om hun oude verwarmingssysteem te vervangen. Er wordt een specifieke bonus toegekend in geval van vervanging van kolen- of stookolie-installaties, met name de "Bonus beëindiging stookolie en kolen". 
 

Date de mise à jour: 10/05/2022