Vous êtes ici

De gezondheid beschermen (professionnels)

Sommige activiteiten of inrichtingen kunnen een directe of indirecte impact hebben op de gezondheid van de buurtbewoners en de levenskwaliteit van de buurt.

Het doel van de milieuvergunning is dan ook om de gezondheid van de omwonenden te beschermen en overlast voor hen te voorkomen, terwijl de noodzakelijke economische activiteit in de regio behouden blijft. 

Ontdek enkele van de concrete maatregelen in de milieuvergunningen die bedoeld zijn om de gezondheid te beschermen.

Bouwplaatsen voor asbestverwijdering beheren

Asbest, dat vroeger als bouwmateriaal werd gebruikt, is gevaarlijk voor de gezondheid. Het gezondheidsrisico houdt verband met het feit dat de vezels in de lucht worden verspreid en dat wij ze via de ademhalingswegen opnemen.

Sinds 1998 is asbest definitief verboden in nieuwe gebouwen. Het is echter nog steeds aanwezig in veel gebouwen, in bepaalde installaties zoals ketelhuizen of zelfs in bloempotten...

Asbest is niet gevaarlijk voor de gezondheid zolang de vezels ervan niet in de lucht worden verspreid. Voordat echter werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd die het asbesthoudende materiaal kunnen beschadigen, is het verplicht het te (laten) verwijderen. In de milieuvergunning voor deze werkzaamheden zullen dan ook specifieke voorwaarden voor de bouwplaats worden opgelegd, om de verspreiding van asbestvezels in de lucht te voorkomen.

Meer info

Het vrijkomen van stof verminderen

Een bouwplaats of opslagplaats van materialen kan stof produceren dat schadelijk is voor de buurt. 

De milieuvergunning voor deze activiteiten legt verplichtingen op om de verspreiding van stof tot een minimum te beperken. 

Afhankelijk van de configuratie van het terrein en de activiteit vereist dit onder meer het reinigen van wegen en bouwmaterieel, de installatie van een infrastructuur tegen harde wind of een filtersysteem, de permanente bevochtiging van stofbronnen…

Legionairsziekte beheren

De legionairsziekte is een infectie die wordt overgedragen door inademing van waterdruppels die besmet zijn met Legionella pneumophila. Deze bacteriën worden normaal aangetroffen in oppervlaktewateren:  meren, vijvers, rivieren ... Ze kunnen ook kunstmatige inrichtingen koloniseren. Het inademen van deze bacteriën in aerosolvorm, d.w.z. fijne waterdruppeltjes, kan een ernstige of zelfs dodelijke infectie veroorzaken.

Milieuvergunningen leggen veiligheidsvoorschriften op voor ingedeelde inrichtingen die de ontwikkeling van deze bacteriën mogelijk kunnen maken. Deze vergunningen leggen exploitatievoorwaarden op om:

 1. stilstaand water te vermijden en een goede circulatie van het water te verzekeren;
 2. de temperatuur van het water in de installaties te controleren, vanaf de productie tot in de distributiecircuits;
 3. kalkafzetting en corrosie te bestrijden door een ontwerp en onderhoud die zijn afgestemd op de kwaliteit van het water en de kenmerken van de installatie.

Geurhinder beperken

Geuren kunnen een bron van storende vervuiling zijn voor de omwonenden. Optreden tegen dit soort vervuiling is delicaat, omdat de impact van deze vervuiling samenhangt met een subjectieve en persoonlijke perceptie. 

De milieuvergunning houdt rekening met deze problematiek.  Wanneer een installatie aan een vergunning is onderworpen en mogelijk geurhinder veroorzaakt, worden in de vergunning voorwaarden opgelegd om de geurhinder te beperken. Ze bepaalt dan bijvoorbeeld:

 • dat een aangepaste filter geplaatst en onderhouden moet worden;
 • om de luchtafvoerpunten zo te situeren dat de buurt niet wordt gestoord; 
 • het onderhoud en de reiniging van apparatuur of lokalen; 
 • dat voor de afvalverwijdering precieze procedures gevolgd moeten worden.

Zorgwekkende gevaarlijke producten beheren

Sommige activiteiten vereisen het gebruik van gevaarlijke producten die een gezondheidsrisico voor de omwonenden kunnen inhouden, met name door het inademen van deze producten.

Leefmilieu Brussel eist daarom van de exploitanten dat zij de risico's van deze gevaarlijke producten evalueren. Op basis van deze beoordeling worden in milieuvergunningen maatregelen opgelegd om de bescherming van de gezondheid te waarborgen. Deze maatregelen kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • het gebruik van het product verbieden;
 • de gebruikte techniek verbieden;
 • de plaatsing en de periodieke vervanging van een geschikte uitstroomfilter opleggen;
 • een gecontroleerde gebruikswijze van het product opleggen: doel, techniek, gebruiksfrequentie, gebruikte hoeveelheid. 

Indien uit de risicobeoordeling blijkt dat de gebruikte producten geen significant risico voor de menselijke gezondheid vormen, maar ook niet zonder gevolgen zijn, raadt Leefmilieu Brussel deze producten af en eist het dat ze worden vervangen door minder gevaarlijke producten, zodra op de markt een alternatief beschikbaar is.

Meer info

Date de mise à jour: 27/01/2022