Vous êtes ici

Natuurplan

Brussel is een groene stad. Dit natuurlijk erfgoed verdient het om te worden behouden, beschermd en ontwikkeld, voor zijn intrinsieke waarde en voor de Brusselaars. De nabijheid van natuur heeft immers een zeer positieve invloed op de levenskwaliteit in de stad.

Het opwaarderen van de natuur en het behouden van voldoende groene ruimten zijn evenwel een echte uitdaging door de demografische groei die Brussel kent. Om deze uitdaging aan te gaan, is het uiterst belangrijk om rekening te houden met de natuur in de andere gewestelijke beleidslijnen, in het bijzonder in stedenbouw en ruimtelijke ordening. 

Natuurplan

Stadsontwikkeling verzoenen met natuur, de natuur voor iedereen toegankelijk maken en van de mens het middelpunt van die ontwikkeling maken… het zijn allemaal fundamentele uitdagingen. Daarom stelt het Brussels Gewest een “Gewestelijk natuurplan” voor. Dit plan zal de beleidslijnen uitstippelen en de Brusselaars ertoe aanzetten om meer aandacht te schenken aan biodiversiteit, ontwikkeling en bescherming van de natuur.

Het Natuurplan werd door de regering op 14 april 2016 goedgekeurd en stelt een visie voor voor de ontwikkeling van de natuur en de biodiversiteit in het Brussels Gewest tegen 2050. Bovendien werden de doelstellingen voor 2020 bepaald om verdere stappen te zetten in deze richting. Ze worden door concrete maatregelen ondersteund. 

De doelstellingen voor 2020

Het Natuurplan stelt 7 grote doelstellingen voorop, die geconcretiseerd zullen worden door middel van 27 maatregelen: 

  • De toegang tot natuur verbeteren voor Brusselaars: iedereen moet een kwaliteitsvolle groene ruimte in de buurt van zijn woning hebben, ook in het stadscentrum.
  • Het gewestelijke groene netwerk uitbouwen: de groene ruimten onderling verbinden, zodat de soorten en de biodiversiteit in de stad zich verder kunnen ontwikkelen.
  • In plannen en projecten rekening houden met de uitdagingen op gebied van natuur: bij elke beslissing de natuur in acht nemen, ook buiten de beschermde zones.
  • Het ecologisch beheer van de groene ruimten uitbreiden en versterken: het beheer van de openbare ruimtes verbeteren en een goede samenwerking verzekeren tussen de verschillende beheerders.
  • Wildleven en ruimtelijke ordening op elkaar afstemmen: natuurlijke habitats en soorten beschermen en herstellen; overlast van probleemsoorten (zoals vossen) beperken.
  • Brusselaars sensibiliseren en mobiliseren voor biodiversiteit: in goede verstandhouding met de actoren op het terrein een overkoepelende communicatiestrategie uitstippelen die de kernboodschappen en de prioritaire doelgroepen identificeert. Deze doelstelling beoogt ook respect voor de openbare groene ruimten en hun infrastructuur.
  • Het natuurbeheer verbeteren: bruggen bouwen en bestaande "natuurpartnerschappen" versterken tussen de private en publieke spelers die betrokken zijn bij de ontwikkeling en inrichting van de groene en de openbare ruimten in het Gewest. 

Talrijke positieve gevolgen

Het ontwerpplan werd opgesteld volgens de conclusies van een groot participatief project en werd door de regering op 26 september 2013 goedgekeurd en daarna onderworpen aan een evaluatie en openbaar onderzoek.

Na afloop van het evaluatie-/overlegproces werd besloten dat de doelstellingen van het Natuurplan relevant zijn t.o.v. de uitdagingen die in het rapport over de staat van de natuur van 2012 werden geïdentificeerd. Het Natuurplan benadrukt ook de talrijke positieve gevolgen die door de uitvoering ervan worden verwacht: positieve gevolgen voor de biodiversiteit, voor het ecologisch netwerk en de groene en blauwe netwerken, en een globale verbetering van de kwaliteit van het leefmilieu in het Gewest.

De uitvoering van het plan in zones met een gebrek aan groene ruimten (centrumwijken, kanaalwijken...) zou zorgen voor een verbetering van de luchtkwaliteit en een aanpassing aan de klimaatverandering. De vergroening van het stadscentrum zal ook de sociale ongelijkheid verminderen wat betreft de toegang tot groene ruimten en zal de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren, en bijgevolg de gezondheid van de omwonenden.

Wij nodigen u uit de Milieuverklaring van het Natuurplan te raadplegen voor meer informatie over de wijze waarop in de definitieve versie van het Gewestelijk natuurplan rekening wordt gehouden met de milieuoverwegingen, opmerkingen en suggesties van het milieueffectenrapport en de adviezen die tijdens de overlegfase werden geformuleerd.

Het rapport over de staat van de natuur en de follow-up van het plan

Om een objectieve basis te hebben voor de oriëntatie van het beleid heeft het Gewest in 2012 voor de eerste keer een Rapport over de staat van de natuur gepubliceerd. Het rapport gaf niet alleen een totaalbeeld van het biologisch erfgoed en de staat van de (al dan niet beschermde) natuurlijke milieus van het Gewest, maar maakte ook een analyse van de grootste gevaren die dit erfgoed bedreigen. Dit rapport maakte het voorwerp uit van een advies van de Brusselse Hoge Raad voor Natuurbehoud. Het rapport vormde het uitgangspunt van de denkoefening die aan de basis lag van de koers van het natuurplan.

Een nieuw rapport over de staat van de natuur zal worden opgesteld na afloop van de periode van 5 jaar die voorzien is voor de uitvoering van het plan, om de gevolgen ervan op de fauna, de flora en de natuurlijke habitats te bestuderen. Er zullen ook andere voorzieningen worden ontwikkeld om de gevolgen van de uitvoering van het plan op de economische activiteiten van het Gewest te evalueren en om te kijken of het voldoende is afgestemd op de stedelijke ontwikkeling.

We nodigen u uit het document “Follow-upmaatregelen van het Natuurplan” te raadplegen voor meer informatie over de maatregelen die door de regering werden ingevoerd om de positieve gevolgen te garanderen. 

Date de mise à jour: 28/09/2020

Documents: