Vous êtes ici

Masterplan voor de site van de Hippodroom van Bosvoorde

Het klimaat verandert, de maatschappij evolueert snel en de verwachtingen van de bevolking rond de natuur volgen deze beweging. In deze context stelt het project van de Hippodroom van Bosvoorde een gewestelijke publieke visie voor waar stad en bos harmonieus samenkomen en waar natuurbehoud en milieueducatie hand in hand gaan.  

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft begin november 2020 de herziening van het project goedgekeurd (zie onderstaand masterplan). Ook de rolverdeling werd herzien: Leefmilieu Brussel neemt het beheer van de groene ruimten over en ontwikkelt er projecten rond natuureducatie. De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI), die de globale ontwikkeling coördineert, zal op haar beurt de restauratie van de historische gebouwen voortzetten. Drohme zal de betalende ontspanningsactiviteiten zoals golf, minigolf en de horeca blijven aanbieden. De evenementen die op de site georganiseerd worden, zijn onderworpen aan de directe of indirecte controle door Leefmilieu Brussel.

Deze beslissing van de regering moet het mogelijk maken het project (om de site te renoveren, een actieve bestemming te geven, te beheren en uit te baten) uit te kunnen voeren conform de doelstellingen van het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO), het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP) en de Structuurvisie van het Zoniënwoud, met inachtname van de stedenbouwkundige regelgeving.

De overheid zal garant staan voor de ecologische en patrimoniale kwaliteit van het project en voor de terbeschikkingstelling van gratis activiteiten voor een zeer gediversifieerd publiek.  

Een tweede Brusselse toegangspoort tot het woud 

De site van de Hippodroom van Bosvoorde is als toegangspoort tot het Zoniënwoud een belangrijke locatie, een sas waar men zowel bezoekers kan ontvangen als het woud kan leren beschermen door te sensibiliseren voor een goed gebruik ervan.

Er bestaat reeds een netwerk van toegangspoorten tot het Zoniënwoud: Middenhut, Groenendaal, Jezus-Eik, Park van Tervuren, Ter Hulpen en het Rood Klooster in het Brussels Gewest, waaraan nu ook de Hippodroom van Bosvoorde wordt toegevoegd.

De resultaten en de evaluatie van de ontwikkeling van de bestaande sites, en vooral die van het Rood Klooster, zullen bijdragen tot de reflectie rond de uitwerking van deze nieuwe toegangspoort.

Een gewestelijke site voor natuur, educatie en recreatie

De Hippodroom van Bosvoorde met zijn renbanen werd op het einde van de 19e eeuw aangelegd in een gebied van 32 hectare van het Zoniënwoud, aan de rand van de gemeente Ukkel en omzoomd door de Terhulpensesteenweg. In 1987 werden de activiteiten van de Hippodroom stopgezet. In 2014 kwam er opnieuw schot in de zaak toen het domein, eigendom van de staat, werd overgedragen aan het Brussels Gewest.

Historisch gezien is het recreatieve aspect van de site steeds aanwezig geweest. Met het nieuwe project en de betrokkenheid van Leefmilieu Brussel komen natuur en natuureducatie (in het bijzonder door de oprichting van het toekomstige Woudhuis) op de voorgrond. 

Aan de rand van het Zoniënwoud past de creatie van deze nieuwe gewestelijke site ook in een logica van multigenerationeel maatschappelijk nut waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan gezinnen, kinderen en scholen. Het is niet de bedoeling om milieubehoud en natuureducatie elkaar te laten beconcurreren. De uitdaging bestaat er net in rekening te houden met de twee doelstellingen tegelijkertijd, beide belangrijk voor de toekomstige generaties. 

De Hippodroom van Bosvoorde: waar stad en bos samenkomen!

Het project ‘Hippodroom’ geniet een subsidie van het Operationeel Programma EFRO 2014-2020 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Date de mise à jour: 05/09/2022