Vous êtes ici

Administratieve vereenvoudigingen

Uw publieke organisatie kan tegelijk onderworpen zijn aan verschillende EPB-regelgevingen. Bijvoorbeeld bij de aankoop van een gebouw (EPB-certificaat Kantoren), een zware renovatie of nieuwbouw (EPB Werkzaamheden), omdat ze een groot vastgoedpark gebruikt/bezit (PLAGE), of gewoon omdat ze haar gebouwen verwarmt met gas (EPB Verwarming).

De EPB-regelgevingen hebben verschillende en complementaire doelstellingen, vandaar dat uw publieke organisatie in sommige gevallen aan verschillende regelgevingen tegelijk onderworpen kan zijn. De afdeling Energie van Leefmilieu Brussel werkt echter voortdurend aan een betere interactie van al die regelgevingen, zodat de hele administratieve procedure voor u eenvoudiger verloopt. Zo werd het overkoepelende EPB-Desk & PLAGE-platform, aan de hand waarvan u de EPB-certificaten Openbaar gebouw beheert, speciaal ontworpen om die interactie te verbeteren.

Als uw publieke organisatie een EPB-certificaat heeft, als ze recentelijk energierenovatiewerken heeft uitgevoerd die onderworpen zijn aan EPB of wanneer ze onder het PLAGE-programma valt, laat dit dan weten aan uw EPB-beheerder en uw certificateur.
Als uw publieke organisatie haar gebouwen verwarmt met vloeibare brandstoffen (bijv. stookolie) of gas, laat dit dan weten aan uw certificateur en geef hem toegang tot het logboek van uw stookruimte.
Ontdek hieronder de administratieve vereenvoudigingen waarvan u gebruik kunt maken.

PLAGE 

Als uw publieke organisatie onder het PLAGE-programma valt, kunt u de gegevens afkomstig uit EPB-certificaten Openbaar gebouw van de gebouwen die ze in gebruik heeft automatisch gebruiken voor: 

 • Het identificeren van uw gebouwen in de software PLAGE (identificatiefase): de praktische details vindt u terug in ons e-news van april 2020
 • Het opstellen van uw energiekadaster in de PLAGE-software (programmeerfase): de PLAGE-coördinator kan automatisch het EPB-niveau opvragen van het laatste EPB-certificaat Openbaar Gebouw dat voor het gebouw werd opgesteld, waardoor hij niet zelf alle gegevens hoeft te verzamelen en in te voeren die nodig zijn voor deze berekening. De praktische details zullen begin 2021 via e-news worden meegedeeld.

Een administratieve vereenvoudiging is ook mogelijk voor openbare gebouwen die niet door de publieke organisatie worden gebruikt, maar die wel eigendom zijn van die organisatie. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de Help Desk PLAGE.

EPB-certificaat opgesteld na een transactie of werken 

Een EPB-certificaat "niet-residentieel" kan in verschillende situaties worden opgesteld:

 • Uw publieke organisatie verhuist naar een nieuwbouw. Het EPB-certificaat "nieuwbouw niet-residentiële EPB-eenheid" gaat na of de eenheid voldoet aan de energieprestatie-eisen die door de EPB-regelgeving Werkzaamheden worden opgelegd.
 • Uw publieke organisatie heeft energierenovatiewerken uitgevoerd waarvan het uiteindelijke resultaat "met nieuw gelijkgesteld" kan worden. In dat geval wordt een EPB-certificaat "met nieuwbouw gelijkgestelde, zwaar gerenoveerde niet-residentiële EPB-eenheid" opgesteld dat controleert of de renovatie voldoet aan de energieprestatie-eisen die door de EPB-regelgeving Werkzaamheden worden opgelegd.
 • •    Uw publieke organisatie koopt een "bestaand" gebouw, dat wil zeggen een gebouw waarvoor meer dan 10 jaar geleden (kantoren/onderwijs) of voor 1 januari 2017 (andere soorten gebouwen met een niet-residentiële bestemming) een vergunning werd afgeleverd en die niet recentelijk een met nieuw gelijkgestelde renovatie heeft ondergaan. U krijgt dan een EPB-certificaat "bestaande niet-residentiële EPB-eenheid", dat de energieprestaties van het gebouw op het moment van de transactie aantoont.
  • Momenteel ontvangen alleen niet-residentiële gebouwen van het type "Kantoren" en met een oppervlakte van meer dan 500 m² een dergelijk EPB-certificaat.
  • Er is een berekeningsmethode in de maak die het mogelijk maakt om de komende jaren alle bestaande gebouwen met een "niet-residentiële" bestemming te certificeren.
 • Er is een berekeningsmethode in de maak die het mogelijk maakt om de komende jaren alle bestaande gebouwen met een "niet-residentiële" bestemming te certificeren.

Ongeacht uw situatie, als uw publieke organisatie een geldig EPB-certificaat heeft voor het gebouw dat ze in gebruik heeft, zal dit certificaat gedurende drie jaar na de ingebruikname worden uitgehangen in plaats van het EPB-certificaat Openbaar gebouw.

In de praktijk geeft de EPB-beheerder het gebouw op in de EPB-Desk & PLAGE-software, met vermelding van de datum van ingebruikname, en hangt hij het EPB-certificaat uit bij de ingang van het gebouw. Drie jaar na de ingebruikname moet de publieke organisatie het EPB-certificaat Openbaar gebouw laten opstellen en uithangen en daarna jaarlijks laten vernieuwen.

Opgelet: als uw publieke organisatie een gebouw tijdelijk leeg heeft staan om eenvoudige of zware renovatiewerken uit te voeren, zonder dat er een transactie heeft plaatsgevonden, dan verkeert ze niet in één van de hierboven genoemde gevallen. De EPB-beheerder wordt echter verzocht dit aan te geven door een afwijking aan te vragen. 

EPB Verwarming en Klimaatregeling 

De EPB-regelgeving Verwarming en Klimaatregeling legt onder andere en voor ALLE verwarmings- of klimaatregelingssystemen die binnen het toepassingsgebied van deze regelgeving vallen het volgende op:

 • Eisen in verband met de juiste installatie en goede werking van de installaties. In dat verband moeten dus EPB-opleveringsattesten (nieuw systeem) en periodieke EPB-controleattesten (systeem > 2 jaar oud) worden voorgelegd;
 • Het registreren van alle documenten, handelingen en technische kenmerken van het verwarmingssysteem in een logboek;
 • Eisen in verband met metingen. Het is met name verplicht om per gebouw en per EPB-eenheid ten minste één apparaat voor het meten van warmte en/of koude te installeren wanneer een verwarmings- of  klimaatregelingssysteem warm water en/of gekoeld water verdeelt naar meerdere gebouwen en/of meerdere EPB-eenheden;
 • Het bijhouden van een energieboekhouding voor verwarmingssystemen met een nominaal vermogen van 100 kW en meer en klimaatregelingssystemen met een effectief nominaal vermogen van 12 kW en meer.

Voor verwarmingssystemen met een nominaal vermogen tussen 100 kW en 500 kW en klimaatregelingssystemen met een effectief nominaal vermogen tussen 12 kW en 500 kW worden de verbruiksgegevens minstens één keer per jaar geregistreerd.

Voor verwarmings- en klimaatregelingssystemen met een (effectief) nominaal vermogen van 500 kW of meer worden de verbruiksgegevens minstens één keer per maand geregistreerd. 

Er is een infofiche beschikbaar over de eisen in verband met metingen in het kader van de EPB-regelgeving Verwarming en Klimaatregeling. Daarnaast vindt u alle eisen en procedures terug met betrekking tot verwarmings- en klimaatregelingsinstallaties.

Aangezien het EPB-certificaat Openbaar gebouw gebaseerd is op het verbruik dat wordt gemeten door elektriciteits- en brandstofmeters, voornamelijk gas in het Brussels Gewest, is de naleving van deze eisen essentieel om de certificateur in staat te stellen een nauwkeurig certificaat op te stellen en zijn aanbevelingen af te stemmen.

Daartoe:

 • Gebruikt de certificateur de plannen van de technische installaties om de meetpunten te identificeren die hij nodig heeft;
 • Controleert de certificateur of de handelingen voor de controle van de goede werking/installatie werden uitgevoerd en stemt hij zijn aanbevelingen af naargelang de (non)conformiteit van het verwarmings- en klimaatregelingssysteem ten aanzien van de eisen die door de regelgeving Verwarming-Klimaatregeling worden opgelegd;
 • Baseert de certificateur zich in de eerste plaats op de gegevens van de energieboekhouding om het jaarlijkse verbruik van het openbare gebouw te berekenen, voor zover die boekhouding betrouwbaar is en goed werd bijgehouden;
 • Gebruikt de certificateur allereerst de gegevens van de submeters wanneer een uitsplitsing van het energieverbruik nodig is;
 • Tot slot vereist de regelgeving Verwarming dat er een jaarlijks energieboekhoudverslag wordt opgesteld, waarin onder meer de CO2-uitstoot als gevolg van het energieverbruik wordt vermeld en de vergelijking wordt gemaakt met andere gebouwen van dezelfde categorie. Het EPB-certificaat Openbaar gebouw kan gelden als jaarverslag.

Vragen of suggesties? 

Als u vragen of suggesties hebt, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Date de mise à jour: 15/07/2022