Vous êtes ici

Valt uw organisatie onder deze regelgeving?

 Uw organisatie valt onder de regelgeving "EPB-certificaat Openbaar gebouw" indien ze aan de twee volgende voorwaarden voldoet:

  • Ze voldoet aan de definitie van publieke organisatie van het besluit van 13 december 2018 betreffende het EPB-certificaat Openbaar gebouw (zie test hieronder) EN;
  • Ze gebruikt één of meer gebouw(en) van 250 m² of meer en bevindt zich in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het gaat om alle gebouwen die uw publieke organisatie in gebruik heeft, ongeacht of ze wel of niet toegankelijk zijn voor het grote publiek en of ze wel of niet eigendom zijn van uw organisatie. Gebouwen die eigendom zijn van de publieke organisatie, maar die daarentegen worden gebruikt door derden (particulieren, privébedrijven, andere publieke organisaties, ...) worden uitgesloten.

Mocht u twijfelen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Is uw organisatie publiek ? Doe de test: 

Uw organisatie...
(een organisatie wordt gedefinieerd als een rechtspersoon met een eigen KBO-nummer)
Openbaar gebouw? 
A Is een federale, gewestelijke of gemeenschapsoverheid
Is een federale, gewestelijke of gemeenschapsadministratie
Is een gemeentelijke overheid
Is een instelling van openbaar nut, de politie, OCMW, een autonoom gemeentebedrijf
JA
B Is een Europese of internationale instelling JA
C Is een vereniging van organisaties die vermeld zijn in kader A
Voorbeelden: een intercommunale, een vereniging van OCMW's
JA
D A été créée pour satisfaire spécifiquement un besoin d’intérêt général autre qu’un intérêt commercial ou industriel
Exemples : une ASBL, une école, un hôpital, une crèche, un centre de jour ou d’hébergement pour personnes en difficultés, une association d’aide à la jeunesse, etc.
 
GEVAL I: ze wordt voor meer dan 50% gefinancierd1  en geleid2 door een of meerdere organisaties die zijn opgenomen in kader A.  JA
GEVAL II: ze wordt voor meer dan 50% en herhaaldelijk gefinancierd1 door één of meer organisaties die zijn opgenomen in kader A zonder hierdoor geleid2 te worden. 
Voorbeelden: gesubsidieerde vzw, vrije school
JA
GEVAL III: ze wordt voor meer dan 50% uitzonderlijk gefinancierd1 door een of meerdere organisaties die zijn opgenomen in kader A. Ze wordt niet geleid2 en niet gecontroleerd3  door deze organisaties.  
Voorbeeld : niet-gesubsidieerde vzw die een beurs of onderzoeksfonds heeft ontvangen voor 4 jaar. 
NEE
GEVAL IV: ze wordt tot 50% gefinancierd door één of meer organisaties die zijn opgenomen in kader A. Ze wordt gecontroleerd3 en geleid2 door deze organisaties. JA
GEVAL V: ze wordt tot 50% gefinancierd1 door een of meerdere organisaties die zijn opgenomen in kader A. Ze wordt niet geleid2 en niet gecontroleerd3 door deze organisaties.
Voorbeeld: niet-gesubsidieerde vzw; de vzw ontvangt een overheidssubsidie die 20% van haar kosten dekt.
 
NEE
Andere gevallen Gelieve contact met ons op te nemen4 
E Is een autonoom overheidsbedrijf of een andere organisatie die niet in kaders A tot D is opgenomen en die een beheerscontract heeft met één of meer organisaties vermeld in kader A. Gelieve contact met ons op te nemen4 
F Werd speciaal opgericht om een industrieel of commercieel doel na te streven en heeft geen beheerscontract met een organisatie vermeld in kader A..
Voorbeelden: detailhandel, privérestaurant, industrie.
NEE
G Is een vereniging van particulieren, een syndicus of een vrij beroep  
Voorbeelden: een oudercomité, een vereniging van mede-eigenaars 
NEE
I Andere gevallen Gelieve contact met ons op te nemen4 

1 Bij de berekening van dit percentage moeten alle overheidssubsidies en privéfondsen die de organisatie structureel ontvangt, ongeacht het gebruik dat ervan wordt gemaakt, worden meegerekend, evenals de inkomsten die de organisatie via haar activiteiten ontvangt. Overheids- of privéfondsen in het kader van projectoproepen moeten niet in de berekening worden opgenomen, aangezien die in principe eenmalig zijn. Ook uitzonderlijke budgetten die voor een bepaalde investering worden toegekend, worden omwille van hetzelfde principe niet meegerekend.

2  Onder geleid verstaat men dat het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan samengesteld is uit leden waarvan meer dan de helft aangesteld wordt door de overheden beoogd in kader A.

3 Onder gecontroleerd verstaat men dat de financiering van de organisatie hoofdzakelijk wordt gecontroleerd door de in kader A genoemde overheidsorganisaties. Die hebben bijvoorbeeld meer dan 50% van de stemmen in de algemene vergadering.

4 Gelieve in uw aanvraag de statuten van de organisatie op te geven en in voorkomend geval ook de oprichtingstekst ervan.
 

Wat verstaat men onder "gebruiker"? 

Een gebruiker is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die krachtens een overeenkomst van minstens 12 maanden of krachtens een zakelijk recht:

  • houder is/zijn van een zakelijk recht (opstal, erfpacht, vruchtgebruik) of van een persoonlijk genotsrecht op de oppervlakte van een gebouw of een deel ervan en wel op doorlopende wijze OF;
  • houder is/zijn van een persoonlijk genotsrecht op de oppervlakte van een gebouw of een deel ervan op niet doorlopende wijze EN de kosten betreffende het energieverbruik en het onderhoud van de infrastructuur van deze oppervlakten dient te dragen. 

Voor meer informatie en voorbeelden kunt u onze gebruikershandleiding raadplegen (deel 2.2.3.2).

Wat verstaat men onder "gebouw"? 

Voor de regelgeving EPB-certificering Openbaar gebouw, staat een gebouw voor: "elke niet-tijdelijke overdekte en afgesloten bouwconstructie die niet toegankelijk is via een andere niet-tijdelijke, overdekte en afgesloten constructie, met uitzondering van ondergrondse toegangen." De toegangen die uitsluitend worden gebruikt als nooduitgang en die bij normaal gebruik van het gebouw gesloten zijn, worden niet in aanmerking genomen.

Voor meer informatie kunt u onze gebruikershandleiding raadplegen (deel 2.2.3.2).

Date de mise à jour: 15/07/2022