Vous êtes ici

De Brusselse Hoge Raad voor Natuurbehoud (BHRNB)

Opdrachten

Advies geven aan de voogdijminister en de Brusselse Hoofdstedelijke Regering over alle vragen omtrent natuurbehoud (art. 92 van de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud en art. 3 van het koninklijk besluit van 11 mei 1989 en latere wijzigingen).

Wie vraagt het advies van de Raad?

De Regering is verplicht de Raad te raadplegen over elk ontwerp van reglementair besluit in verband met de ordonnantie betreffende het natuurbehoud. De Raad kan ook op eigen initiatief advies uitbrengen aan de voogdijminister.

Hoe is de Raad samengesteld?

De Raad bestaat uit 42 leden:

  • voor een derde uit personen met een grote wetenschappelijke kennis op het vlak van natuurbehoud; 
  • voor een derde uit ambtenaren van de administratie die de diensten vertegenwoordigen die betrokken zijn bij de toepassing van de wetgeving op het natuurbehoud; 
  • voor een derde uit vertegenwoordigers van verenigingen die het natuurbehoud als doel hebben.

Minstens een derde van de leden van de Raad is van hetzelfde geslacht en minstens een derde van de leden behoort tot een van de 2 nationale taalrollen.

Binnen welke termijn brengt de Raad zijn advies uit?

Bij adviezen die in het reglementaire kader worden gevraagd, bezorgt de Raad deze adviezen binnen de 30 dagen, te tellen vanaf de ontvangst van de vraag. Wanneer er binnen deze termijn geen advies wordt bezorgd, staat dit gelijk aan een gunstig advies.

Secretariaat en contact

Het secretariaat van de Raad wordt verzekerd door Leefmilieu Brussel. 
U kan contact opnemen op het volgende adres: csbcn-bhrn@environnement.brussels

Date de mise à jour: 22/02/2022