Vous êtes ici

Lokale Geluidsplannen

Objectifs

Stilte is een essentiële factor voor het welzijn en de levenskwaliteit van de bevolking. De meeste milieuklachten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben echter betrekking op lawaai, en helaas zijn de gevolgen voor de gezondheid van de dagelijkse blootstelling aan lawaai belangrijk.

In het licht van deze uitdaging voor de gezondheid hebben alle overheidsniveaus nu de plicht om concrete maatregelen in te voeren. Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn de Gemeenten en de OCMW’s, door hun vele bevoegdheden, hun voorbeeldrol en hun nabijheid bij de burger, de prioritaire partners voor de uitvoering van het beleid rond leefmilieu en duurzame ontwikkeling op lokale schaal.

De projectoproep « Lokale Geluidsplannen » steunt de ontwikkeling van lokale actiestrategieën voor de bestrijding van geluidshinder, evenals hun uitvoering door middel van gerichte projecten, in fase met de prioriteiten van het Gewest, in het bijzonder het quiet.brussels-plan maar ook andere gewestelijke strategieën en plannen, zoals het Good Move-plan, het Lucht-Klimaat-Energie-plan, het Energie-Klimaat 2030-plan en de Renovatiestrategie 2030-2050.

DEEL 1 - Een lokale strategie ontwikkelen om geluidshinder en trillingen te bestrijden

De gemeenten worden uitgenodigd om een lokale actiestrategie tegen geluidshinder en trillingen te ontwikkelen en toe te passen die rechtstreeks gekoppeld is aan de gewestelijke strategieën en plannen (quiet.plan):

Het project kan betrekking hebben op de start van een proces of de aanpassing van een bestaand plan, met inbegrip van de nodige ondersteuning (werkgroepen, raadplegingen enz.) en de aanstelling in het gemeentebestuur van een contactpersoon "geluidshinder" als bevoorrechte gesprekspartner.

Op termijn zal de toepassing van dat lokale actieplan het mogelijk maken om deel te nemen aan toekomstige projectoproepen voor de uitvoering van begeleidende maatregelen en investeringsacties.

DEEL 2 - Uitvoering van maatregelen voor de diagnose, de begeleiding en de sensibilisering in verband met de bestrijding van geluidshinder en trillingen

De projecten die in het kader van deze oproep worden ingediend, moeten de uitvoering mogelijk maken van maatregelen voor het beheer (quiet.manage) of de informatie (quiet.sensitize) in verband met de bestrijding van geluidshinder.

Ze kunnen betrekking hebben op de realisatie van akoestische meetcampagnes voor een betere identificatie van een specifieke problematiek in het kader van bepaalde projecten, van communicatiecampagnes om doelgroepen (scholen, hotels, restaurants, wijken, speelpleinen enz.) aan te zetten tot een bepaald gedrag, van controles om de toepassing van reglementen op het terrein te verifiëren, of zelfs van thematische activiteiten of participatieve processen in bepaalde soorten wijken (nachtraad, handvest voor goed nabuurschap enz.) en van opleidingen.

Deze projecten zullen worden ontwikkeld om te beantwoorden aan de volgende doelstellingen:

  • diagnoses stellen en oplossingen formuleren
  • het samenleven bevorderen
  • de voorzieningen voor de bestrijding van geluidshinder controleren.

DEEL 3 - Maatregelen nemen voor de uitvoering van acties voor de bestrijding van geluidshinder en trillingen op het grondgebied van de gemeente

De projecten die in het kader van deze oproep worden ingediend, moeten de uitvoering mogelijk maken van maatregelen voor investeringen of inrichtingen (quiet.act) voor de bestrijding van geluidshinder.

Ze kunnen betrekking hebben op wegenwerken of werken in de openbare ruimte, op voor het publiek toegankelijke terreinen van de gemeente (parken, tuinen, speelpleinen enz.) of in gemeentelijke gebouwen (scholen, administratie, woningen enz.). Ze kunnen ook betrekking hebben op de aankoop van geluidsmetingsapparatuur voor toezicht en controle, of van kleine apparatuur of minder lawaaierige toestellen voor de taken van de gemeente.

Deze projecten zullen worden ontwikkeld om te beantwoorden aan de volgende doelstellingen:

  • de sanering van akoestische knelpunten,
  • de aanleg van stille of akoestisch comfortabele zones,
  • de schepping van rustige mazen, als onderdeel van het Good Move-plan,
  • de inachtneming van het akoestisch comfort bij de realisatie van collectieve of wijkuitrustingen.

Algemene modaliteiten

De projectoproep staat open voor alle gemeenten en OCMW’s van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het deel 1 is echter voorbehouden aan de gemeenten.

De oproep is niet gericht aan de gemeentescholen of met de lokale overheden verbonden vzw’s, noch aan burgergroeperingen of bedrijven.  Voor deze doelgroepen zijn specifieke projectoproepen bestemd.

De gesteunde projecten mogen nog niet als dusdanig bestaan: het moet gaan om nieuwe acties of om een schaalvergroting van een bestaande actie.

Elke overheid kan meerdere projecten indienen die verband houden met een of meer doelstellingen van de oproep.

Projecten uitgevoerd door meerdere plaatselijke overheden zullen worden aangemoedigd: tussen naburige gemeenten, tussen verschillende naburige OCMW's, tussen een gemeente en haar OCMW enz.

De uitwisseling, het delen of het bundelen van middelen tussen lokale overheden moet worden bevorderd om tot een beter gebruik van hulpbronnen en middelen te komen. 

De gemeenten en de OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden uitgenodigd om hun projecten in te dienen voor de realisatie van concrete acties in overeenstemming met het gewestelijke beleid en waarvan de plaats van actie op het lokale niveau ligt.

Financiële voorwaarden

Het bedrag van de toegekende subsidies kan variëren naargelang de doelstellingen en het soort projecten, tussen 20.000€ en 150.000€. We verwijzen hiervoor naar het gedetailleerde reglement van de oproep.

Voor het deel 3, moet elke lokale overheid bijdragen tot de financiering van het project voor minstens 10% van het bedrag van de subsidie die haar wordt toegekend.

Begeleiding en netwerking

De gemeenten en OCMW's kunnen rekenen op een methodologische begeleiding van Leefmilieu Brussel en Brulocalis.

Deze begeleiding bestaat concreet uit een netwerk voor het uitwisselen en delen van ervaringen tussen de projectdragers in de gemeenten en OCMW's, methodologische opleidingen en informatie over de verschillende milieuthema’s.

Praktische modaliteiten

De projecten moeten tegen uiterlijk 30 november 2020 worden ingediend per e-mail aan  quietbrussels@leefmilieu.brussels

De volledige beschrijving van de doelstellingen, de soorten gefinancierde projecten en de voorwaarden waaraan moet worden voldaan, zijn opgenomen in de beschrijvende nota van de projectoproep.

Download het reglement van de projectoproep (.pdf), de kandidatuurformulieren (.docx) (een per deel van projectoproep), de budgettaire bijlage (.xls) en de bijlage "Gelijkekansen"(.docx).

Resultaten van eerdere projectoproepen

Date de mise à jour: 28/09/2020