Vous êtes ici

De bodempremies

Bij weesverontreiniging of de afwezigheid van verontreiniging kan Leefmilieu Brussel onder bepaalde voorwaarden premies toekennen voor bodemonderzoeken en behandelingswerken.

Voor wie?

Als u beantwoordt aan al deze voorwaarden kunt u een premie aanvragen:

 • u bent een natuurlijk persoon of een rechtspersoon (Indien de aanvrager een onderneming is, moet deze beantwoorden aan de definitie van een KMO);
 • u bent de persoon aan wie de factuur voor het uitgevoerde bodemonderzoek of de uitgevoerde werken voor behandeling van bodemverontreiniging werd gericht.

Voor welke terreinen?

Het terrein van in de premieaanvraag dient eveneens aan alle voorwaarden hierna te voldoen:

 • het ligt op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • het mocht nog geen steun genieten van alles bij elkaar meer dan 100 % van de kosten voor het verrichten van het bodemonderzoek of van de werken voor de behandeling van de bodemverontreiniging

Voor welke studies, welke werken en welke bedragen?

In juli 2018 heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn financiële steun aan de studies en behandeling van verontreinigde bodems aanzienlijk naar boven toe herzien. Het percentage van de bedragen die in aanmerking komen, staat samen met het plafond van de premies in de volgende tabel. De studies en de werken waarop de premies van toepassing zijn, staan er eveneens in.

Type van studie / werken inzake weesverontreiniging van de bodem Percentage van het bedrag* Plafond van de premie
Verkennend bodemonderzoek 100 % 0 tot 3 boringen : 3.744€
4 tot 7 boringen: 5.348€
 ≥ 8 boringen: 6.417€
Gedetailleerd bodemonderzoek 0 tot 3 boringen: 3.744€
4 tot 7 boringen: 6.417€
≥ 8 boringen: 7.486€
Risico-onderzoek Oppervlakte 0 tot 10 are : 2.781€
Oppervlakte 10 tot 50 are : 3.637€
Oppervlakte 50 are en meer : 6.097€
Vereenvoudigde risicobeoordeling 267€
Risicobeheersvoorstel 5.615€
Saneringsvoorstel 5.615€
Eindbeoordeling 2.246€
Werken voor bodembehandeling Natuurlijk persoon 80 % 96.254€
Rechtspersoon 70 % 64.170€
+10 % als het of de bij de premie betrokken terreinen zich in de ZSH bevinden
+10 % als de bodembehandelingswerken saneringswerken omvatten

* Het bedrag van de premie mag in geen geval aanleiding geven tot een totale gecumuleerde steun die hoger is dan 100 % van de kosten voor de uitvoering van de bodemstudie of de bodembehandelingswerken.

Zoals bepaald door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de bodempremies (12/07/2018) werden de plafonds van de premies geïndexeerd op 06/08/2022

Hoe een premie aanvragen?

Uw premieaanvraag dient u later in:

 • nadat het (of de) type(s) van verontreiniging werd(en) vastgesteld of nadat werd vastgesteld dat er geen verontreiniging is;
 • bij de verklaring van gelijkvormigheid van het bodemonderzoek door Leefmilieu Brussel of bij de slotverklaring door Leefmilieu Brussel waarin de verplichting tot behandeling van de bodemverontreiniging wordt onderschreven;
 • nadat de eindfactuur werd betaald.

In uw premieaanvraag hoort ook het volgende te zitten:

 • een premieaanvraagformulier, conform het model op de website van Leefmilieu Brussel, dat werd ingevuld, gedateerd en ondertekend. De onlineformule wordt uiteraard aangeraden, want dat is ecologischer en ook praktischer. Hiervoor gaat u lang IRISBOX, het elektronische loket van het Gewest  en beschikt u over een -ID-lezer die elektronische identiteitskaarten kan inlezen. Om de lezer te kunnen gebruiken zult u tevens de eID-software moeten installeren;
 • een kopie van de identiteitskaart van de aanvrager of, voor rechtspersonen, een kopie van de identiteitskaart van de beheerder of van iedere andere gemachtigde persoon om de rechtspersoon te vertegenwoordigen. Deze kopie is niet noodzakelijk wanneer u langs het elektronische loket van het Gewest gaat;
 • een kopie van de factuur voor het stellen van bodemonderzoeken en werken voor de behandeling van weesverontreiniging op het stuk grond waarvoor er een premie wordt aangevraagd. De factuur werd op naam van de aanvrager en door een erkende bodemverontreinigingsdeskundige of een geregistreerde bodemsaneringsaannemer opgesteld, gedateerd en ondertekend. Indien een bodemonderzoek of werken voor de behandeling van de bodemverontreiniging betrekking heeft of hebben op één of meerdere vormen van weesverontreiniging of op één of meerdere vormen van gemengde verontreiniging en/of op een eenmalige verontreiniging, dan staan in de factuur van de bodemverontreinigingsdeskundige of de bodemsaneringsaannemer duidelijk de kosten vermeld van het gedeelte van het bodemonderzoek of van de werken voor de behandeling van de bodemverontreiniging dat uitsluitend betrekking heeft op de weesverontreiniging;
 • een betalingsbewijs van de factuur, gedateerd en getekend door de aanvrager van de premie. Onder betalingsbewijs verstaat men een bankrekeninguittreksel dat bewijst dat de betaling correct werd verricht (debetbewijs). Overmaakopdrachten (met inbegrip van pc-banking) , postwissels, overschrijvingen via selfbanking, ... worden niet aanvaard.
Date de mise à jour: 24/08/2022