Vous êtes ici

Wie zijn de laureaten ?

Ecopolis van Net Brussel

Dit project aan de Birminghamstraat in Anderlecht wil na een architectonische opknapbeurt van de gebouwen nieuwe activiteiten en nieuwe actoren aantrekken. Daartoe wil het een kader creëren dat aanzet tot ontwikkeling. Het project past in de gewestelijke doelstellingen voor recycling en hergebruik tegen de horizon van 2020. Het Gewestelijk Agentschap voor Netheid is de drager van het project dat kadert in een partnership EFRO-Ecopolis en waarbij wordt samengewerkt met partners in de sociale economie. Het project wil het economische, sociale en milieubeheer van de afvalketen structureel verbeteren. Het focust zich vooral op grofvuil, maar ook op elektrisch en elektronisch afval.

De laureaat heeft in totaal een subsidie van 35.053,67 euro ontvangen (6.162 m² gesaneerde terreinen). De lancering van het project is voorzien tegen eind 2016.

Pluspunt van het project: de meeste ondernemingen die zullen deelnemen aan het project, zijn afkomstig uit de sociale economie, waardoor ze hun steentje bijdragen tot de socio-professionele inschakeling van kwetsbare doelgroepen.

Braakliggend perceel Kleine Zenne - Gemeente Molenbeek

Het bouwproject "Braak Kleine Zenne" ingediend door de gemeente Molenbeek, is zeer gevarieerd. Enerzijds gaat het om de bouw van nieuwe gemeentelijke kantoorruimte die vereist is voor de goede werking van de gemeente en beantwoordt aan de demografische groei.

Anderzijds is de opening van een kinderkribbe gepland met een capaciteit van 28 plekken om kleuters van 0 tot 3 jaar op te vangen. Ten slotte zal een deel passiefwoningen het vastgoedaanbod van de gemeente aanvullen.

Dit initiatief is een prioritaire actie in het Wijkcontract Cinema-Belle-Vue. Bovendien kadert het project in een opzet tot duurzame ontwikkeling: verhoogde gemengde functies op wijkschaal en herstelling van de gevellijn door gemengde gebouwen op te trekken in een groen kader.

De laureaat heeft in totaal een subsidie van 191.971 euro ontvangen (3.468 m² gesaneerde terreinen). Het project zou vóór het einde van 2016 moeten worden ingehuldigd. 

Pluspunt van het project: Het past in een grootscheeps programma voor stads- en handelshernieuwing in het centrum van de gemeente. Die wordt onder meer geconcretiseerd door de bouw van een brug die de Sint-Mariastraat verbindt met de Stad Brussel.  

Gobert-Biestebroek van de Haven van Brussel

Dit terrein behoort tot het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en wordt gerund door de Haven van Brussel, initiatiefnemer van het dossier ‘Brussels Greenfields’, begunstigde van de hulp en projectdrager van de sanering van het terrein.Het bedrijf Gobert Matériaux van zijn kant is drager van het economische project op de Biestebroekkaai en gespecialiseerd in de handel van bouwmaterialen.

Die zullen vooral via het water vervoerd worden. Het project bestaat uit de verkoop in groothandel, tussenhandel en kleinhandel voor zowel professionele als particuliere klanten.

De laureaat heeft in totaal een subsidie van 88.545 euro ontvangen (4.103 m² gesaneerde terreinen). Het project zou in de loop van 2017 moeten worden ingehuldigd.

Pluspunt van het project: Het aspect mobiliteit is zonder enige twijfel het sterke punt van dit project.

KMO-park Newton

Het project werd voorgelegd door het OCMW van Brussel. Het gaat over een project voor een park voor kleine en middelgrote ondernemingen dat op de Paepsem-site in Anderlecht zal komen. Dit project biedt het hoofd aan een vervuiling die te wijten is aan chloorsolventen en zware metalen .

Aan de hand van werkzaamheden rond risicobeheer voor het leefmilieu en de gezondheid van de mens herstelt het een economische oppervlakte van iets meer dan een hectare in haar oorspronkelijke staat.

De GOMB (Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) is de erfpachter van het terrein en staat in voor de ontwikkeling van het economische project en wil er een gebouw neerzetten van 6.000 m² met moduleerbare werkplaatsen voor bedrijven uit de bouw- en renovatiesector, uit de ambachtensector, de sector van de kleine industriële ondernemingen, van de landbouwverwerkende en voedingsindustrie, van de afvalbehandeling en –valorisatie en van de NICT (Nieuwe informatie- en communicatietechnologieën).

De “KMO-parkbenadering” heeft als bedoeling tegemoet te komen aan de vastgestelde ontbrekende schakel voor de inplanting van KMO’s in groei na hun min of meer lange beginperiode in bedrijven- en starterscentra, enz.

Het Newton-project werd ingehuldigd in 2014 en ontving een subsidie van 254.294 euro. 

Pluspunt van het project: de activiteit in het park zal bijna 200 nieuwe jobs creëren bij een volledige bezettingsgraad.

Nieuw koelhuis Mabru

Dit project werd door vzw Mabru ingediend en heeft betrekking op het bouwen van een nieuw koel- en opslaghuis voor de vroegmarkt op de Werkhuizenkaai.

Het 1,2 hectare grote terrein hoort de stad Brussel toe en wordt in oorspronkelijke staat hersteld na risicobeheerwerken rond een gemengde vervuiling afkomstig van een vroegere gasfabriek. 

 

Het nieuwe geplande koelhuis speelt in op een grote nood aan nieuwe handelsruimten voor de mensen uit de voedingsgroothandel in Brussel, of ze nu al een stek op de vroegmarkt hebben of kandidaat zijn om er een te hebben.

Het Entrepot-C-project werd uitgedacht in een optiek van een zeer zuinig ontwerp van de technische installaties en toont bereidwilligheid om bij te dragen tot duurzame ontwikkeling . Dit toekomstige gebouw werd bovendien in het kader van de projectoproep "Voorbeeldgebouwen 2008" geselecteerd.

Deze laureaat heeft in totaal een subsidiebedrag van 418.978 euro ontvangen. Het project werd ingehuldigd in 2013.

De pluspunten van het project: het Mabru-project heeft heel wat troeven op milieugebied: geringe koelnoden, goede prestaties inzake verlichting, 36% van de stroom komt van zonne-energie, laureaat van de wedstrijd voor "Voorbeeldgebouwen" …

Internation Pneus Nouvelle

Dit project werd voorgesteld door de firma Internation Pneus Nouvelle (IPN), een bedrijf dat reeds meer dan 30 jaar bestaat. De firma is gespecialiseerd in de distributie van banden voor moto’s en scooters bij motoverdelers en bandencentrales.

IPN is met meer dan 35.000 banden de onbetwiste leider van de bandendistributie in België en het Groothertogdom Luxemburg. De stijgende uitvoer, met name naar Frankrijk en Nederland, maar ook nieuwe partnerschappen met grote fabrikanten vereisen een performantere logistieke organisatie.

Het project bestond uit de stabilisering van de bodem voor een nieuwe ingang aan de achterkant van de opslagplaats om er tijdelijke containers te kunnen plaatsen, om zodoende te vermijden dat de vrachtwagens die de containers komen laden of lossen de ingang blokkeren in de straat waar IPN zich bevindt. 

Het project van IPN werd ingehuldigd in 2012 en kreeg een totale subsidie van 9.906 euro.

De pluspunten van het project: door toegankelijk te zijn voor kleinere projecten draagt Brussels Greenfields bij tot het behoud van het kmo-weefsel in het Brussels Gewest.

Docks Bruxsel van Equilis

Dit project werd ingediend door Equilis SA en omvat een groot winkel- en ontspanningscentrum aan het kanaal.

Het project heeft ook een patrimoniale insteek, aangezien het wil getuigen van het industriële verleden van de Godin-fabrieken en verschillende fabrieken op de site wil valoriseren.

 

Het project Docks Bruxsel (voordien bekend onder de naam Just Under The Sky) zal een duurzaam partnerschap met het Brussels Gewest omvatten, gebaseerd op meer banen voor andersvalide werknemers en de aanwerving van laaggeschoolde arbeidskrachten. Het project voorziet bovendien in een ruimte in het commerciële gedeelte waar opleidingen voor werkzoekenden zouden kunnen worden gegeven.

Een andere belangrijke doelstelling van Equilis is dat het project de Europese referentie inzake leefmilieu wordt (BREEAM-certificatie, gebruik van schone materialen, groendaken en zonnepanelen enz.).

Deze laureaat heeft in totaal een subsidiebedrag van 500.000 euro ontvangen. Het project zou eind 2016 worden ingehuldigd.

De pluspunten van het project: het zou moeten zorgen voor de creatie van verschillende honderden banen.

SOMA van Abatan

Dit project werd ingediend door Abatan NV (slachthuizen van Anderlecht) waarvan de activiteiten zich in de loop der jaren stapsgewijs hebben gediversifieerd en uitgebreid.Het nieuwe « SOMA »-gebouw zal worden gebouwd naast de huidige slachthuizen. Het gaat in feite om een overdekte markt, op basis van industriële/handelshuurovereenkomsten. De gebouwen zullen « ateliers » omvatten (de opslagkoelkasten voor vlees), net als handelsruimten, restaurants, woningen, parkings, sanitaire voorzieningen en technische lokalen.

Bovendien zullen op de site twee andere gebouwen, met hoofdzakelijk een woonfunctie, worden opgetrokken.

Het project heeft verschillende kmo’s de kans gegeven om zich in de nieuwe gebouwen te vestigen en heeft een honderdtal banen gecreëerd.

Het project van Abatan werd ingehuldigd in 2015 en ontving een totale subsidie van 122.792 euro.

Het pluspunt van het project: het project heeft het mogelijk gemaakt om laaggeschoolde arbeidskrachten uit de prioritaire interventiezone (PIZ) aan te werven en de economische activiteit van de buurt nieuw leven in te blazen.

Richtschema van Sibelga

Dit project werd ingediend door Sibelga s.c.r.l. dat een intercommunale is met als hoofdopdracht het beheer van de distributienetwerken voor elektriciteit en aardgas voor de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Sibelga is bovendien verantwoordelijk voor de meteropnames (via zijn filiaal Metrix), de validering en het beheer van de verbruiksgegevens. 

Het project « Richtschema » bestaat in de herinrichting van de huidige site (aan de Werkhuizenkaai) met het oog op meer productiviteit, mobiliteit en doeltreffendheid dankzij onder meer de bouw van een nieuw halfindustriel gebouw en de renovatie van bestaande gebouwen om de Sibelga Académie te huisvesten en om het Call Center terug te halen dat zich momenteel op een andere site in Brussel bevindt. 

Het project van Sibelga, dat in 2017 volledig zou moeten zijn afgerond, heeft in totaal een subsidie van 244.425 euro ontvangen.

Het pluspunt van het project: De Sibelga Academie wordt een opleidingscentrum om op termijn tot 200 personen te ontvangen. Het zal dienen om enerzijds het bestaande personeel op te leiden en anderzijds studenten op te leiden zodat die vervolgens met een voldoende basiskennis rechtstreeks bij Sibelga (of elders) kunnen solliciteren.

Brussels Greenbizz van Citydev

Dit project werd voorgesteld door de firma IMMOTIVOLI (Citydev). Het is de bedoeling in de Claessensstraat in Brussel-Stad twee aangrenzende gebouwen op te trekken die een geheel vormen. Het gaat om de economische component van het Duurzame-wijkcontract Tivoli.Het eerste gebouw zal dienen voor het EFRO-project « Brussels Greenbizz » dat erin bestaat een bedrijfsincubator voor milieugerichte ondernemingen en productie-ateliers te ontwikkelen.

Ter informatie: het tweede gebouw zal productie-ateliers en ruimten voor de productie van immateriële goederen huisvesten (en maakt geen deel uit van het project dat werd ingediend door Brussels Greenfields).

Naast de 7.500 m² voor de economische activiteit van het Greenbizz-project zal de wijk een groene ruimte omvatten, openbare ruimte en meer dan 500 betaalbare passiefwooneenheden, twee crèches en een collectieve uitrusting.

Het Greenbizz-project werd ingehuldigd in 2016 en ontving een totale subsidie van 240.979 euro.

Het pluspunt van het project: Het wil economische circuits en sectoren met een groot ecologisch potentieel ontwikkelen.

Dankzij deze 10 projecten zet het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een belangrijke stap bij het bereiken van zijn doelstellingen: verontreinigde en economisch bevroren terreinen op het Brussels grondgebied saneren en er nieuwe ondernemingen inplanten die werkgelegenheid genereren. Bovendien moeten de gebouwen die worden opgetrokken op deze sites, hoge milieu- en energieprestaties kunnen voorleggen.

Date de mise à jour: 24/08/2022