Vous êtes ici

Klimaatactie 2022

Doelstellingen

In het licht van de klimaatuitdaging hebben alle overheidsniveaus vandaag de plicht om het goede voorbeeld te geven door een ambitieus klimaattransitiebeleid op te stellen en globale en/of sectorale maatregelen te nemen.

De projectoproep Klimaatactie 2021 van Leefmilieu Brussel ondersteunt de ontwikkeling van lokale actie Programma voor  het  klimaat  en de operationalisering van deze strategieën door de uitvoering van ambitieuze projecten met een grote impact voor het klimaat en de biodiversiteit, in overeenstemming met de gewestelijke prioriteiten, met name het Lucht-Klimaat-Energieplan en het Energie-Klimaatplan 2030, maar ook met andere gewestelijke strategieën en plannen.

DEEL 1 – Ontwikkeling en toepassing van een Klimaatactieprogramma (KAP)

1.1. Ontwikkeling en goedkeuring van het KAP 

De gemeenten worden uitgenodigd om een lokale klimaatactiestrategie  -  een Klimaat Actie Programma (KAP) - te ontwikkelen en toe te passen, die rechtstreeks gekoppeld is aan de gewestelijke strategieën en plannen:

Het project kan bestaan uit het starten van een proces, het actualiseren van een bestaand lokaal klimaatplan of het aanpassen van een Agenda 21-plan.

De goedkeuring van dat actieplan zal het mogelijk maken deel te nemen aan toekomstige projectoproepen voor de uitvoering van concrete acties.

1.2. Bevordering van de uitvoering van het Klimaatactieprogramma in samenhang met de participatie en de transversaliteit van de verschillende actoren op het grondgebied 

Nadat zij een 'Klimaatactieprogramma' (KAP) voor hun grondgebied hebben opgesteld en gevalideerd, kunnen de gemeenten steun krijgen voor de versterking van de functie van Klimaatcoördinator. 

De taken van de Klimaatcoördinator zullen worden uitgebreid tot de ontwikkeling van innovatieve maatregelen om de deelname van de lokale actoren (burgers, verenigingen, handelszaken, bedrijven enz.) aan de uitvoering van het Klimaatactieprogramma te integreren via inclusieve en participatieve processen 

De Klimaatcoördinator zal synergieën en transversaliteit creëren en ontwikkelen, zowel intern als met de lokale actoren, en zal de samenhang bevorderen tussen de doelstellingen van het KAP en de acties die worden ondernomen op het gemeentelijke grondgebied, door de gemeente of door externe actoren. 

Deze steun is een logisch vervolg op de validatie van het KAP, aangezien de gemeenten hierdoor bepaalde in hun KAP opgenomen acties kunnen uitvoeren en de follow-up ervan kunnen garanderen. 

Dit is een eenmalige subsidie: de gemeenten die in de projectoproep 2020 voor dit onderdeel hebben gewonnen, komen niet meer in aanmerking.

DEEL 2 – Uitvoering van klimaatgerelateerde milieumaatregelen

De projecten die in het kader van deze oproep worden ingediend, moeten de uitvoering van klimaatgerelateerde milieumaatregelen mogelijk maken.

Deze projecten zullen worden ontwikkeld om te beantwoorden aan de doelstellingen 

 • inzake de vermindering van directe emissies
  • Mobiliteit
 • inzake de vermindering van indirecte emissies
  • Good Food
  • Hulpbronnen, Afvalstoffen
 • inzake de aanpassing aan de gevolgen van de klimaatverandering en de verbetering van de biodiversiteit, met name door op de natuur gebaseerde oplossingen
  • Stad-Natuur: Biodiversiteit, Ecologisch Netwerk en Waterbeheer

Algemene modaliteiten

De projectoproep staat open voor alle gemeenten en OCMW’s van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De oproep is niet gericht aan de gemeentescholen of met de lokale overheden verbonden vzw’s, noch aan burgergroeperingen of bedrijven.  Voor deze doelgroepen zijn specifieke projectoproepen bestemd.

Elke lokale overheid mag zo veel kandidatuurdossiers indienen als zij wil, met een of meer doelstellingen van de oproep.

Projecten die gezamenlijk worden uitgevoerd door meerdere lokale overheden worden sterk aangemoedigd, met het doel de hulpbronnen te optimaliseren: tussen naburige gemeenten, tussen verschillende naburige OCMW's, tussen een gemeente en haar OCMW enz.

De gemeenten en de OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden uitgenodigd om hun projecten in te dienen voor de realisatie van concrete acties in overeenstemming met het gewestelijke beleid en waarvan de plaats van actie op het lokale niveau ligt.

Financiële voorwaarden

Het bedrag en du duur van de toegekende subsidies variëren naargelang de doelstellingen en het soort projecten.  We verwijzen hiervoor naar het gedetailleerde reglement van de oproep.

Elke lokale overheid moet bijdragen tot de financiering van het project voor minstens 10% van het bedrag van de subsidie die haar wordt toegekend.

Begeleiding en netwerking

De gemeenten en OCMW's kunnen rekenen op een methodologische begeleiding van Leefmilieu Brussel en Brulocalis.

Deze begeleiding bestaat concreet uit een netwerk voor het uitwisselen en delen van ervaringen tussen de projectdragers in de gemeenten en OCMW's, methodologische opleidingen en informatie over de verschillende milieuthema’s.

Praktische modaliteiten

De kandidatuurdossiers moeten ingediend worden bij Leefmilieu Brussel, uiterlijk 

 • op vrijdag 3 juni 2022 om middernacht, met betrekking tot Luik 1 
 • op woensdag 15 juni 2022 om middernacht, met betrekking tot Luik 2 

Dat kan per e-mail aan  municipalities@leefmilieu.brussels.

De volledige beschrijving van de doelstellingen, de soorten gefinancierde projecten en de voorwaarden waaraan moet worden voldaan, zijn opgenomen in de beschrijvende nota van de projectoproep.

Download het reglement van de projectoproep (.pdf), de kandidatuurformulieren voor Luik 1.1 (.docx), Luik 1.2 (.docx) en Luik 2 (.docx), de budgettaire bijlage (.xls) en de bijlage "Gelijkekansen"(.docx)

Resultaten van eerdere projectoproepen

Date de mise à jour: 17/03/2022