Vous êtes ici

Steun aan lokale initiatieven

Burgerinitiatieven zijn alomtegenwoordig in het Brussels Gewest. Het type, de vorm, omvang en ambities van de initiatieven zijn divers en vertegenwoordigen nieuwe vormen van engagement van burgers die zich inzetten voor het algemeen welzijn, de wijk, voor een betere stad of een betere wereld. De lokale overheden ondersteunen deze initiatieven sinds een aantal jaar via projectoproepen, participatieve budgetten of gerichte steun.

In mijn wijk is het aangenaam toeven

 

Vooruit met de wijk - de gewestelijke steun aan burgerinitiatieven

Sinds het begin van de jaren 2000 steunt Leefmilieu Brussel collectieve burgerinitiatieven die projecten voor het leefmilieu willen steunen via de lancering van diverse oproepen: duurzame-wijkcontracten, collectieve moestuinen, collectieve composthopen, groene wijken, ... 
Sinds 2016 verenigt “Vooruit met de wijk” deze oproepen in één enkele projectoproep die toelaat nieuwe thema's te ondersteunen, dankzij een ondersteuningsprogramma voor projecten van geëngageerde burgers. 
Om gebruik te kunnen maken van de steun van het Gewest moet het project eerst en vooral een burgerproject zijn voor en door de inwoners van de wijk, door ideeën, middelen, motivaties en competenties van iedereen te verzamelen om de levenskwaliteit in de wijk dynamischer en beter te maken door de inwoners te mobiliseren rond de bescherming van het leefmilieu en duurzame ontwikkeling. 

Alle informatie staat op de nieuwe website "Vooruit met de wijk".

De lokale steun aan de burgerinitiatieven

Ook op lokaal niveau worden de burgerinitiatieven ondersteund! 
Projectoproepen, participatieve budgetten, ondersteuningssubsidies, ... Tal van gemeenten ontwikkelen hun eigen formules.
Deze niet-exhaustieve lijst bevat steunmaatregelen die worden voorgesteld door de Brusselse gemeenten: 

Subsidies “ondersteuning van burgerprojecten”: 

Projectoproepen: 

Participatieve budgetten:

Naast financiële steun kan er ook andere ondersteuning zijn, zoals de terbeschikkingstelling van een lokaal, de toestemming voor het gebruik van een openbare ruimte, de ontlening van materiaal, ...

Ongeacht of ze over een tool voor financiële steun beschikken, hebben alle steden en gemeenten een dienst waartoe burgers zich kunnen richten om over hun projecten te praten. Aarzel niet om contact op te nemen.

Het VILCO-project

VILCO is een winnend project van de oproep Co-create van Innoviris.
Dit onderzoek-actieproject wordt geleid door Brulocalis, in partnerschap met de Stichting voor Toekomstige Generaties en de bureaus 21 Solutions en Strategic Design Scenarios en heeft als doel te bestuderen hoe lokale besturen en burgers beter kunnen samenwerken om de veerkracht van lokale dynamieken te behoeve van het leefmilieu te ontwikkelen. 
Leefmilieu Brussel, die samen met de gemeenten en burgers een betrokken speler is, heeft het team van het VILCO-project, dat wordt gefinancierd in het kader van Innoviris, geïntegreerd.

Het VILCO-project (“Collaboratieve stad“) is ontstaan uit een vaststelling : Brussel telt veel initiatieven van burgers die zich engageren voor een betere levenskwaliteit en voor het leefmilieu. De gemeenten en het Gewest ontwikkelen van hun kant een groot aantal beleidsterreinen en acties ten gunste van de duurzame ontwikkeling. Deze twee actoren overleggen weinig of niet met elkaar en werken slechts zelden samen. Ze delen nochtans veel doelstellingen opdat Brussel in de toekomst zou voorbereid zijn op de uitdagingen van de 21e eeuw: veerkrachtiger, gastvrijer en duurzamer. Dit postulaat heeft geleid tot de centrale vraag van VILCO : "Hoe kunnen lokale besturen en burgers beter  samenwerken om de veerkracht van lokale dynamieken te behoeve van het leefmilieu te ontwikkelen?"

Bekijk de presentatievideo van het project

De resultaten van het project zijn opgenomen in het onderzoeksrapport. Deze publicatie is het resultaat van 3 jaar participatief onderzoek-actie van het project. Ze bevat reflecties, lessen, adviezen afkomstig uit de praktijk, het verhaal van experimenten in de 5 living labs van het project en tal van tools en hulpmiddelen om een stapje verder te gaan en de verspreiding van kennis mogelijk te maken voor een betere samenwerking tussen lokale overheden en burgers. 
Raadpleeg de website van het VILCO-project.

Contact : e-mailadres    citizenprojects@environnement.brussels

Date de mise à jour: 28/09/2020