Vous êtes ici

Coronavirus - Afvalbeheer

Vanwege Covid-19 moeten er bepaalde maatregelen worden genomen met betrekking tot het afvalbeheer voor zowel professionals als particulieren. 
Hieronder vindt u de verschillende maatregelen, afhankelijk van de betrokken doelgroepen. Deze worden regelmatig bijgewerkt en volgen de evolutie van de federale maatregelen.

 

 

 

 

Particulieren & burgers 

In deze tijden van pandemie, is de afvalinzamelingsector  een essentiële sector om volkshygiëne te verzekeren en uit respect voor de werknemers in de sector wordt daarom verzocht de volgende instructies nauwgezet in acht te nemen.

Sommige ophalingen aan huis worden afgeschaft

Update 31/03/2020

 • Wegens het uitzonderlijk tekort aan personeel in de ophaal- en reinigingsdiensten gelinkt aan de crisis van Covid-19 zal Net Brussel niet in staat zijn om momenteel de ophaling van de blauwe zakken (PMD-verpakkingen) en gele zakken (papier/carton)  afzonderlijk van de ophaling van witte zakken te verzekeren. Daarom nodigt Net Brussel de inwoners, die in de mogelijkheid zijn, uit om hun blauwe en gele zakken niet buiten te zetten
 • Blijf op de hoogte van actualiteit rond de afvalophaling via de website van Net Brussel.

Maatregelen omtrent vuilniszakken & sorteren

Update 06/05/2020

 • Gebruikte mondmaskers en andere persoonlijke beschermingsmaterialen (handschoenen …) mogen noch in de (gele) zakken voor papier/karton, noch in de (blauwe) PMD zakken geplaatst worden maar moeten naar de restafval (witte zakken of zwarte containers) gaan. Indien u  een container gebruikt, moet het beschermingsmateriaal eerst in een gesloten zak gaan en pas dan in de container worden gegooid.
 • De gebruikte papieren zakdoeken mogen noch in de (gele) zakken voor papier/karton, noch in de (oranje) zakken voor organisch afval, noch in buurtcomposten geplaatst worden, maar moeten in de (witte) zakken voor het restafval geplaatst worden.
 • Ontsmettingsdoekjes, zelfs biologisch afbreekbare, kunnen niet in het toilet worden gegooid en moeten in de witte zakken worden geplaatst.
 • De zakken moeten volledig afgesloten worden zodat er geen afval over de rand van de zak steekt.
 • De zak wordt slechts voor ¾ gevuld met zo weinig mogelijk lucht bij het afsluiten en zo goed mogelijk manipuleerbaar door het personeel dat inzamelt.
 • De afvalstoffen ingezameld in containers moeten voorafgaand in een gesloten zak worden geplaatst.

Beperk je afvalaanvoer, ook bij recyparks

Update 30/03/2020

 • De recyparks blijven open, evenals de verschillende inzamelpunten voor batterijen (BEBAT), frituurvet (Olioboxen), elektro (Recupel), gevaarlijk huishoudelijk afval (Proxychimique), enz.
 • De ophalers nodigen de Brusselaars uit om hun bijdragen te beperken en, indien mogelijk, thuis te houden om te vermijden dat deze overbelast raken aangezien zij met een beperkte dienstverlening werken

Hou alle objecten die bestemd waren voor het hergebruik tot het einde van de inperking bij. Donaties aan  de sociale economie: kleren, meubilair, speelgoederen enz.

Update 30/03/2020

 • Sociale ondernemingen worden geconfronteerd met een tekort aan personeel en met de tijdelijke sluiting van tweedehandsmarkten in België en in het buitenland
 • Er wordt  aan alle Brusselaars gevraagd om kleren, meubilair of elk ander herbruikbaar object dat gewoonlijk aan de sociale economie (Spullenhulp, Oxfam-Solidariteit, Terre, La Poudrière, Emaüs enz.) wordt gedoneerd, bij te houden tot het einde van de inperking.
 • Goed om te weten: sommige ophalers hebben al hun textielbollen afgesloten om overstroming en problemen met de openbare netheid te voorkomen.

Particuliere zwerfvuilacties

Update 27/03/2020

Georganiseerde opruimacties in groep mogen omwille van de Coronamaatregelen niet doorgaan. Alleen of met uw familie tijdens een wandeling occasioneel zwerfvuil oprapen wordt niet als een “zwerfvuilactie” beschouwd en kan, mits inachtname van de nodige veiligheidsmaatregelen  (niets aanraken, gebruik maken van de grijper en handschoenen aandoen) en hou voldoende afstand.

Zelfs tijdens de inperking is Zero Waste doenbaar en te proberen !

Update 31/03

Volg de video’s van de Zero Waste ambassadeurs. Deze Brusselaars delen hun tips & trucjes om Zero Waste te leven, en dit zelfs tijdens de inperking. Je afval verminderen is ook een goede manier om het personeel die het afval ophaalt, te ontlasten. 

Zorgactiviteiten – inzameling van bijzondere afvalstoffen 

Update 01/04/2020

Er dreigt een tekort aan specifieke verpakkingen die gewoonlijk gebruikt worden voor de verpakking van speciale afvalstoffen van de gezondheidszorg. De wettelijke voorschriften voor deze verpakkingen zijn opgenomen in punt 4 van bijlage IV van het Besluit van de  Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 23 maart 1994 betreffende het beheer van afvalstoffen afkomstig van activiteiten in de gezondheidszorg.  

Gezien de uitzonderlijke situatie en de noodzaak om speciale afvalstoffen afkomstig van activiteiten in de gezondheidszorg die mogelijk besmet zijn door het coronavirus zo snel mogelijk te verwijderen, zijn volgende bepalingen van toepassing en dit tot de bepalingen die zijn uitgevaardigd door de nationale veiligheidsraad worden opgeheven.

De bepalingen hieronder hebben alleen betrekking op de speciale afvalstoffen afkomstig van de COVID-19 zorgeenheden. De speciale afvalstoffen afkomstig van andere zorgeenheden moeten verpakt worden volgens de van toepassing zijnde wetgeving. 

1)    Toegelaten verpakkingen

Alle maatregelen moeten genomen worden opdat de vaten niet gemakkelijk geopend kunnen worden.  Meer bepaald, moeten de alternatieve vaten zoals vermeld onder punt d) afgesloten kunnen worden met een spanrand of een gelijkwaardige afsluiting. 
Het is nodig om de uitbaters van de verbrandingsinstallaties (verwerkingscentra voor dergelijk afval) te raadplegen om na te gaan of de huidige verbrandingsprocedures kunnen worden gehandhaafd, in het bijzonder voor de vaten vermeld onder punt d).

Voor alle verpakkingen, wordt er gevraagd deze te etiketteren met het tweetalig, goed leesbaar opschrift ‘Speciale afvalstoffen afkomstig van activiteiten inzake gezondheidszorg, infectieus - te verbranden’ ‘Déchets spéciaux d’activités de soins – infectieux – à incinérer’ en met de contactgegevens van de producent en het gevarensymbool voor infectieuze stoffen:


gevarensymbool voor infectieuze stoffen

Deze bepalingen doen geen afbreuk aan andere bepalingen die door de FOD Mobiliteit worden of kunnen worden uitgevaardigd.

2)    Klassering van de afvalstoffen geproduceerd in de “Covid-19” eenheden

Het is toegelaten de volgende afvalstoffen te beschouwen niet speciale afvalstoffen : 

 • niet besmeurde persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) zoals handschoenen, maskers, schorten, mutsen;
 • voedselresten;
 • wegwerpgordijnen;
 • afval van papier en karton, incl. kranten en tijdschriften van de patiënt en met uitzondering van papieren zakdoeken;
 • afval van allerlei verpakkingsmaterialen;

Deze afvalstoffen mogen beheerd (verpakt, ingezameld en verwerkt) worden als niet speciale afvalstoffen, conform de van toepassing zijnde wetgeving.

De andere afvalstoffen van de gezondheidszorg van de “Covid-19” eenheden worden beschouwd als speciale afvalstoffen en moeten als zodanig beheerd worden

Profesionelen en ondernemingen 

Maatregelen omtrent vuilniszakken & sorteren

Update 06/05/2020

 • Gebruikte mondmaskers en andere persoonlijke beschermingsmaterialen (handschoenen …) die niet uit de medische of gezondheidszorgsector komen,  mogen noch in de (gele) zakken voor papier/karton, noch in de (blauwe) PMD zakken geplaatst worden maar moeten naar de restafval gaan. Indien u een container gebruikt, moet het beschermingsmateriaal eerst in een gesloten zak gaan en pas dan in de container worden gegooid. 
 • De gebruikte papieren zakdoeken mogen noch in de (gele) zakken voor papier/karton, noch in de (oranje) zakken voor organisch afval, noch in buurtcomposten geplaatst worden, maar moeten in de zakken voor het restafval geplaatst worden.
 • Ontsmettingsdoekjes, zelfs biologisch afbreekbare, kunnen niet in het toilet worden gegooid en moeten in de witte zakken worden geplaatst.
 • De zakken moeten volledig afgesloten worden zodat er geen afval over de rand van de zak steekt.
 • De zak wordt slechts voor ¾ gevuld met zo weinig mogelijk lucht bij het afsluiten en zo goed mogelijk manipuleerbaar door het personeel dat inzamelt.
 • De afvalstoffen ingezameld in containers moeten voorafgaand in een gesloten zak worden geplaatst.

Mondmaskers voor uw personneel

Update 06/05/2020

Bulk & Zero Waste Handelaars 

Update 24/03/2020

Handelaars die in bulk verkopen blijven open net als andere handelaars.  Het FAVV heeft een specifieke FAQ opgesteld om vragen over verpakkingen te beantwoorden. De FAQ is online te raadplegen.

Is er een risico op infectie door contact met verpakkingen?

FAVV:

 • Net zoals andere oppervlakken is het mogelijk dat het virus hierop kort aanwezig is. Bij het boodschappen doen is het ook belangrijk dat men enkel aanraakt wat men echt nodig heeft, zeker indien het onverpakte levensmiddelen betreft.
 • Regelmatig en grondig de handen wassen blijft de boodschap. In ieder geval is het zinvol om onmiddellijk na de boodschappen de handen te wassen.

Hoe kan de besmetting van verpakkingen vermeden worden?

FAVV:

 • Het risico op infectie via verpakkingen is veel kleiner dan door rechtstreeks contact met een besmet persoon. Toch moet men er alles aan doen om besmetting van verpakkingen te vermijden. Dit kan door een strikte toepassing van de bestaande aanbevelingen en verplichtingen op het gebied van persoonlijke hygiëne, van voedselhygiëne en arbeidshygiëne en door regelmatige reiniging en desinfectie van inerte oppervlakken en voorwerpen.
 • Zie ook “Aanbevelingen voor de voedselverwerkende bedrijven”.

Mag een consument met eigen verpakkingen (vb. potjes) naar de winkel?

FAVV:

 • Eigen verpakkingen, zoals zakjes voor groenten en fruit, in zelfbediening mogen ook nu gebruikt worden. Een goede hygiëne van de verpakking is zoals steeds belangrijk.
 • Het gebruik van eigen verpakkingen van de consument bij de slager, bakker, traiteur… wordt momenteel afgeraden om de verspreiding van het virus te tegen te gaan. De verpakkingen zouden een vector voor het virus kunnen zijn en zo de slager, bakker, traiteur… kunnen besmetten.

Mogen er nog levensmiddelen in bulk verkocht worden?

FAVV:

 • Ja. Extra aandacht voor een goede handhygiëne is noodzakelijk. Het aanraken van onverpakte levensmiddelen moet vermeden worden.
 • Als een consument een onverpakt levensmiddel aanraakt, dan moet dit product door hem/haar aangekocht worden.
 • Aangeraakte onverpakte levensmiddelen mogen niet meer verkocht worden aan andere consumenten.
 • Bij het gebruik van scheplepels, dispensers… is een goede hygiëne belangrijk. De scheplepels of hendels van dispensers zouden een vector voor het virus kunnen zijn.

De federaties van winkels die in bulk verkopen, de "Réseau Vrac" geeft ook enkele aanbevelingen voor bulkwinkels op haar website (informatie in het Frans).

Wijk- en buurtcomposten 

Update 09/04/2020

Collectieve composten zijn voor veel mensen een ontmoetingsplaats. Om de verspreiding van Covid19 tegen te gaan, is het aanbeloven om: 

 • de sociale afstandsregels van de FOD Volksgezondheid nauwgezet te respecteren.
 • handschoenen te gebruiken, hetzij van dun plastic of werkhandschoenen,
 • geen zakdoeken in de compost weg te doen: zij moeten in de witte zak gaan.
 • je handen te wassen zodra je thuiskomt.
 • de gereedschappen voor en na gebruik te desinfecteren,
 • het deksel van de bak waar het afval wordt gedeponeerd open te laten om te voorkomen dat het deksel bij het openen/sluiten van de bak in aanraking komt met het afval,
 • geen organisch afval bij de buurtcompost weg te doen indien u of een lid van uw huishouden besmet is. Bij twijfel, gebruik de oranje zak.
 • collectieve zeef- en draaibewerkingen van de compost uit te stellen

Managers en vrijwilligers die een site tijdelijk willen sluiten, zijn vrij om dit te doen. 

Deze aanbevelingen zijn niet verplicht zolang de regels van de FOD Volksgezondheid worden gerespecteerd. Deze kunnen veranderen afhankelijk van de gebeurtenissen

Date de mise à jour: 28/09/2020