Vous êtes ici

Energiebesparende investeringen (professionnels)

Deze fiscale voordelen zijn slechts van toepassing op de vaste activa die gebruikt worden voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid.

Voor ondernemingen en de vrije beroepen

De federale overheid kent de ondernemingen een voordeel toe wanneer zij in energiebesparingen investeren. Het voordeel is van fiscale aard. Het wordt toegekend door het Ministerie van Financiën in de vorm van een aftrek op de winst in de investeringsperiode.  Het aftrekbare deel wordt vastgesteld op 13,5% van de totale waarde van de investering of in verhouding tot de energiebesparing die hierdoor wordt gegenereerd.

Opgelet, de Federale Overheidsdienst Financiën heeft op 22/05/2020 een advies verleend betreffende de investeringsaftrek. Deze wijzigt de percentages voor investeringen die uitgevoerd zijn tijdens de belastbare periode verbonden aan aanslagjaar 2020. De volgende percentages zijn van toepassing voor de energiebesparende investeringen :

 • verkregen of tot stand gebracht van 01/01/2020 tot 11/03/2020 : 13,5 % voor iedereen.
 • verkregen of tot stand gebracht tussen13/03/2020 en 31/12/2020 :
  • 25 % voor de natuurlijke personen of voor de vennootschappen bedoeld in art. 15, §§ 1 à 6, van de Wetboek van vennootschappen.
  • 13,5 % voor de andere vennootschappen.

Voor meer informatie, raadpleeg regelmatig de website van FOD Financien.

Het Gewest levert een attest af waarin wordt gesteld dat de investeringen deel uitmaken van een van de 12 categorieën van investeringen die in aanmerking komen. Deze hebben betrekking op:

Voor de bestaande gebouwen van meer dan 5 jaar of de bestaande systemen van meer dan 3 jaar:

 • de beperking van het energieverlies in de gebouwen of de broeikassen (categorie 1):
 • de beperking van het energieverlies door het isoleren van toestellen, leidingen, afsluiters en kanalen of door het afdekken van warme of koude vloeistofbaden (categorie 2);
 • de beperking van het energieverlies in de ovens (categorie 3) ;
 • de beperking van het ventilatieverlies in gebouwen (categorie 4);
 • het terugwinnen van de restwarmte van systemen (categorie 5);

het aanwenden van expansie-energie die vrijkomt bij productieprocessen of bij de ontspanning van fluïda die voor transport onder druk gebracht werden; het vervangen of de aanpassing van verbrandings-, verwarmings-, airconditioning- of verlichtingsapparatuur (categorie 8); de industriële productieprocessen;

Voor de nieuwe systemen die al dan niet in een nieuw of een bestaand gebouw aangebracht werden:

 • apparatuur voor de gelijktijdige productie van kracht en warmte (warmtekrachtkoppeling) (categorie 7);
 • de productie en het gebruik van energie door chemische, thermochemische of biochemische omzetting van biomassa en afvalstoffen (categorie 10);
 • de energieproductie op basis van hernieuwbare energiebronnen (categorie 11);
 • het vervoer via spoor- of waterweg (categorie 12).

De attesten moeten worden aangevraagd voor het einde van de periode van 3 maanden die volgt op de datum van afsluiting van het belastingjaar waarin de investering plaatsvond:

 • Per post aan:

Leefmilieu Brussel, departement Energiepremies

Thurn & Taxis-site

Havenlaan 86C / 3000

1000 Brussel

Date de mise à jour: 19/04/2022

Contact: