Vous êtes ici

Natuurontwikkeling

De prioriteit van de toe te passen acties varieert per geval, naargelang het om een dichtbebouwde of een groene stad gaat. Het is in alle gevallen van belang om beplanting in de volle grond voorrang te geven.

In een dichtbebouwd stadsmilieu is het echter niet altijd mogelijk om tuinen of groene ruimten in volle grond in stand te houden of te ontwikkelen. In dat geval kunnen groendaken en/of groene gevels een alternatief zijn. We wijzen er echter op dat deze optie nooit een volledige compensatie vormt voor de afwezigheid van groen in de volle grond.

Om de uitdagingen aangaande biodiversiteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan te gaan, wordt als volgt te werk gegaan:

De natuur behouden en versterken

Er moet gebruik worden gemaakt van alle beschikbare oppervlakken om de biodiversiteit te maximaliseren. In een dichtbebouwde stedelijke omgeving moet per oppervlak worden bekeken welke mogelijkheden het terrein biedt: tuinen, binnenplaatsen, parkeerzones, randen van percelen, daken, gevels… Bestaande natuur moet behouden blijven, versterkt of gecompenseerd worden en er moet worden gezorgd voor continuïteit van het groene en blauwe netwerk. Dit gebeurt door allereerst een inventaris op te stellen en vervolgens de gepaste beschermingsmaatregelen te nemen.

Natuur in een dichtbebouwde omgeving

Bij renovatie en nieuwbouw kunnen groendaken worden aangelegd: beplanting van de daken. Onder bepaalde voorwaarden hebben die een goed potentieel voor een gevarieerde flora en fauna. Ze hebben ook een positieve invloed op de watercyclus, hetgeen van waarde is in een stadsomgeving met weinig waterdoorlatende bodemoppervlakte.

Bij renovatie en nieuwbouw kunnen ook groene gevels worden gerealiseerd. Ook groene gevels zijn een manier om meer natuur in de stad te krijgen.

Habitats in een dichtbebouwde omgeving

Woon- en schuilgelegenheid bieden voor fauna Bij renovatie- of bouwprojecten moeten woon- of schuilgelegenheden worden gecreëerd voor vogels, kleine zoogdieren en ongewervelde dieren.

U vindt in de Gids Duurzame Gebouwen, een reeks fiches rond volgende thema's :

 

 
milieu naturel

Opwaarderen, beschermen en ontwikkelen van de natuurlijke omgeving

Voorzieningen treffen voor de valorisatie, bescherming en ontwikkeling van de natuurlijke omgeving rond het gebouw.

 

Biodiversiteit bevorderen

Versterk de biodiversiteit op elk perceel in de stad door op alle bebouwde en andere oppervlakten te zorgen voor veel dier en plantensoorten.

 
toiture verte

Een groendak realiseren

Bijdragen aan de toename van groene oppervlakken, de aanwezigheid van biodiversiteit en het vasthouden van regenwater op het perceel door bedekking van platte en hellende daken met langzaam groeiende planten of, beter nog, echte tuinen.

 
façade verte

Een groene gevel realiseren

De groene ruimten en de biodiversiteit op het perceel doen toenemen door gehele of gedeeltelijke begroeiing van de gevels.

 
habitat faune

Habitats bieden aan flora

Creatie van schuilplaatsen en woongelegenheid voor vogels, kleine zoogdieren en ongewervelde dieren op het perceel te bevorderen

 

 

Date de mise à jour: 17/05/2021