Vous êtes ici

Energie

Het is de bedoeling om het ontwerp van gebouwen te optimaliseren zodat ze, wanneer ze in gebruik zijn, zo energiezuinig mogelijk zijn. Om deze doelstelling te bereiken, kunnen er talrijke acties ondernomen worden in de ontwerpfase, zowel wat betreft de gebouwschil als de keuze voor bepaalde technieken. Zo spelen de inplanting van het gebouw, de compactheid ervan, de gebouwschil in het algemeen, het gebruik van hernieuwbare energie en de doeltreffendheid van de technische installaties, een doorslaggevende rol wat betreft de hoeveelheid energie die nodig is voor een goed binnenklimaat. Dat wil zeggen een comfortabele leefomgeving zowel in de winter als in de zomer. 

Het niveau van energiezuinigheid van een gebouw hangt bovendien niet alleen af van die parameters, maar ook van de manier waarop het gebouw wordt gebruikt en beheerd. De afstelling, het onderhoud en het gebruik van de lokalen moeten dus ook bestudeerd worden om de energiefactuur en de ecologische voetafdruk van gebouwen te verminderen.

Tijdens het ontwerpen van duurzame en energie-efficiënte gebouwen moet men in de eerste plaats ook stilstaan bij het beperken van de energiebehoefte om een kwaliteitsvol binnenklimaat te garanderen.

In dit opzicht zullen de vraag naar verwarming en koeling zoveel als mogelijk tot een minimum worden beperkt, door het bestuderen van een doeltreffende gebouwschil (een hoge graad van compactheid, isolatie en luchtdichtheid, optimaal gebruik van zonnestraling in de winter, warmtewering in de zomer...). Vervolgens bestudeert men bij het ontwerp van duurzame gebouwen de mogelijkheid om hernieuwbare energie te gebruiken. En tot slot worden er doeltreffende technische systemen toegepast.         

Meer info: Gids Duurzame Gebouwen

Maatregelen treffen om het verbruik te verlagen en de energie-efficiëntie van gebouwen te verhogen en tegelijk het comfort van de gebruikers te waarborgen

De vraag naar energie voor kunstmatige verlichting als aanvulling op natuurlijk licht zoveel mogelijk beperken en tegelijk het visueel comfort van de gebruikers garanderen

De vraag naar energie voor hygiënische ventilatie zoveel mogelijk beperken, door voor een geschikt ventilatiesysteem en onderdelen te kiezen

De vraag naar energie met betrekking tot de gebouwschil die het verwarmde volume afbakent zoveel mogelijk beperken, door de thermische prestaties ervan te verbeteren

De energievraag met betrekking tot de gebouwschil zoveel mogelijk beperken door de luchtdichtheid te verbeteren, om de ongecontroleerde luchtdebieten, bijkomende bronnen van energieverbruik, condensatieproblemen, problemen met de ventilatie-installatie, enz. te beperken

De vraag naar energie zoveel mogelijk beperken, door voor zware materialen te kiezen, om een thermische buffer te creëren die de risico's op oververhitting beperkt

De vraag naar energie voor koeling zoveel mogelijk beperken, door de interne warmtewinst (verlichting, apparaten...) en de zonnewinst te beperken, alsook door het elektriciteitsverbruik van de kantoorapparatuur en van de elektrische huishoudapparaten onder controle te houden

De vraag naar energie zoveel mogelijk beperken om aan de resterende koelbehoefte te voldoen, met de bedoeling het zomercomfort te garanderen dankzij passieve koeling

Het rendement van verwarmingsinstallaties en installaties voor de productie van sanitair warm water verhogen en hun primair energieverbruik en uitstoot van polluenten zoveel mogelijk beperken

De vraag naar energie zoveel mogelijk beperken om aan de resterende koelbehoefte te voldoen, met de bedoeling het zomercomfort en een beperkt energieverbruik dankzij hernieuwbare koeling te garanderen

Het thermisch comfort met zo weinig mogelijk energiekosten garanderen, met inachtneming van de distributie, de emissie en de regeling van de verwarmingssystemen, systemen voor sanitair warm water en koelsystemen

Ter plaatse op duurzame wijze elektriciteit produceren met behulp van zonne-energie, windenergie en bio-warmtekrachtkoppeling

Date de mise à jour: 28/09/2020