Vous êtes ici

Zodra u de vergunning in handen hebt : uw verplichting

Indien u een milieuvergunning heeft ontvangen of inrichtingen heeft aangegeven, moet u alle nodige maatregelen treffen om gevaar te vermijden en de hinder van uw inrichtingen te beperken.

Lees eerst en vooral aandachtig uw milieuvergunning.  

Ze bevat alle verplichtingen die u in het algemeen moet naleven en de bijzondere uitbatingsvoorwaarden. U pleegt een inbreuk indien u de voorwaarden die in uw milieuvergunning of het ontvangstbewijs van volledig dossier van uw aangifte zijn vermeld niet naleeft.
Om de verplichtingen in uw milieuvergunning en de manier waarop u de uitbatingsvoorwaarden kan naleven beter te begrijpen, raadpleeg de pagina's over algemene exploitatievoorwaarden en ondernemersgidsen.

Uw administratieve verplichtingen 

 1. U moet een tweetalig aanplakkingsbiljet uithangen in verband met uw aangifte, uw milieuvergunning of de wijziging ervan.

     2. Indien uw milieuvergunning inrichtingen betreft die worden voorbereid, moet u:

 • de op uw vergunning aangeduide uitvoeringstermijn naleven. Deze termijn bepaalt de tijd waarover u beschikt om deze inrichtingen te plaatsen of de bouw ervan op een significante manier te beginnen.
 • de overheid die de vergunning heeft afgeleverd minstens 2 weken op voorhand op de hoogte brengen van de uitvoeringsdatum van uw vergunning.
 1. Meld alle wijzigingen in verband met uw uitbating na de aflevering van uw milieuvergunning aan de vergunningverlenende overheid.
  Bijvoorbeeld:
 • geef onmiddellijk elke wijziging van de houder van de milieuvergunning of de aangifte aan;
 • breng de bevoegde overheid op de hoogte indien u uw inrichtingen wijzigt of indien u verhuist of uw activiteit stopzet.

Raadpleeg de pagina “Hoe een activiteit of inrichtingen overnemen of stopzetten?”

 1. Doe een aanvraag om uw milieuvergunning te verlengen wanneer de vervaldatum in zicht komt, gewoonlijk na 15 jaar.
   
 2. Betaal de gewestelijke heffing in verband met uw milieuvergunning. 

Uw verplichtingen om incidenten te voorkomen en te beheren 

 1. Neem een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid uitbating: u bent verantwoordelijk voor het verlies, het letsel of de schade die uw inrichtingen kunnen veroorzaken.
 2. Neem alle mogelijke voorzorgen om het gevaar of de hinder die uw inrichtingen kunnen veroorzaken zoveel mogelijk te beperken: bijvoorbeeld geen geluidsniveau of maximale concentratie van een product in de lucht overschrijden, ...
 3. Neem alle voorzorgen om elk incident dat zich kan voordoen op te lossen. 
 4. Meld elk ongeval of incident dat schadelijk kan zijn voor het leefmilieu, de gezondheid of de veiligheid van personen aan de overheid die de vergunning heeft afgeleverd. 

Verplichtingen om de controle mogelijk te maken 

Uw milieuvergunning of ontvangstbewijs van volledig dossier van uw aangifte leggen de uitbatingsvoorwaarden vast. De gewestelijke en gemeentelijke inspecteurs kunnen de naleving van deze voorwaarden controleren.

 1. Bezorg alle “documenten na de vergunning” die moeten toelaten te controleren of u de uitbatingsvoorwaarden in de beslissing naleeft.
 2. Voer monsternemingen en analyses uit om te controleren dat u de uitbatingsvoorwaarden naleeft. Deze handelingen zijn voor uw rekening. 
 3. Voer op eigen kosten de inrichtingswerken uit die in de beslissing die u heeft gekregen worden gevraagd.
Date de mise à jour: 22/03/2021