Vous êtes ici

Ondernomen acties

Onze grondwatervoorraden zijn niet onuitputtelijk en evenmin onkwetsbaar voor vervuiling door menselijke activiteiten in het verleden, het heden en de toekomst. Er is dus nood aan:

 • een “kwantitatief” beheer, om het voortbestaan van de hulpbron te garanderen;
 • een “kwalitatief” beheer, om de duurzame kwaliteit van de grondwatervoorraad te garanderen.

Om een duurzaam beheer van de hulpbron te garanderen, doet Leefmilieu Brussel het volgende:

 • een continue monitoring van de piëzometrie en de kwaliteit van de grondwaterlagen voorzien;
 • gerichte meetcampagnes (piëzometrie, topgrafie …) realiseren;
 • operationele databanken ontwikkelen die de beschikbaarheid en de verwerking van de hydrogeologische gegevens garanderen;
 • hydrogeologische studies en kwalitatieve typeringen realiseren of coördineren die nuttig zijn voor een goed grondwaterbeheer;
 • modellen ontwikkelen en voorspellende simulaties uitwerken;
 • een plan met maatregelen opstellen voor de preventie, de bescherming en het herstel van de hulpbron aan de hand van het Waterbeheerplan ;
 • hydrogeologische expertise garanderen in het kader van de aflevering van milieuvergunningen en vergunningen voor waterwinning, en een adviserende rol vervullen jegens de Brusselse overheid;
 • kanalen voor de verspreiding van de gegevens (webservices, webgis) voorzien;
 • samen met zijn partners meewerken aan het gecoördineerde beheer van de hulpbron in het stroomgebieddistrict van de Schelde
Date de mise à jour: 28/09/2020