Vous êtes ici

Ik sorteer en recycle

Wanneer een afvalstof niet kan worden vermeden, is recycleren onontbeerlijk om de grondstoffen te recupereren in de plaats van ze te verbranden en te verspillen.  En de recyclingindustrie heeft een enorme vooruitgang geboekt op 20 jaar tijd! Resultaat: het wordt steeds gemakkelijker om afval te sorteren.

De inzamelingen van Net Brussel

Huis-aan-huisophalingen, containerparken, Proxy Chimik, glasbollen ... Net Brussel is de overheidsdienst die verantwoordelijk is voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval  en de openbare netheid.

De afbeelding is opgesplitst in meerdere vierkantjes die elk een sorteermogelijkheid vertegenwoordigen.  Er zijn 11 vierkantjes die mekaar opvolgen van links naar rechts.   Elk vierkant bevat een titel met het type van de betrokken afvalstoffen, een foto van een type van afvalstof en een pijl die wijst naar het type van vuilniszak of container waar het afval thuishoort.  Dit zijn de afgebeelde mogelijkheden: 

 • De woorden “papier en karton”, de afbeelding van “blaadjes papier”, de pijl die wijst naar een gele vuilniszak. 
 • Het woord “pmd-verpakkingen”, de afbeelding van een “plastic waterfles”, de pijl die wijst naar een blauwe vuilniszak. 
 • Het woord “voedingsafval” , de afbeelding van “een stuk pizza”, de pijl die wijst naar een oranje vuilniszak. 
 • Het woord “tuinafval”, de afbeelding van een “bundeltje takken”, de pijl die wijst naar een witte vuilniszak met groene letters. 
 • Het woord “kerstbomen”, de afbeelding van een “kerstboom”, de pijl die wijst naar een witte vuilniszak met groene letters.
 • Het woord “glas”, de afbeelding van een “gekleurde wijnfles”, de pijl die wijst naar een glasbol.  
 • De woorden “grof huisvuil”, de afbeelding van “een zetel” en een pijl die wijst naar een paneel met de containerparken van Net Brussel. 
 • Het woord “elektro”, de afbeelding van “een fototoestel” en een pijl die wijst naar een paneel met de containerparken van Net Brussel.
 •  Het woord “batterijen”, de afbeelding van “batterijen”, de pijl die wijst naar een container met het Bebat-label. 
 • De woorden “oude geneesmiddelen”, de afbeelding van “geneesmiddelen”, de pijl en de afbeelding van een apotheek.
 • De woorden “gevaarlijk afval”, de afbeelding van een gevarensymbool, de pijl die wijst naar een vrachtwagen met het Proxychimik-label.

Ter herinnering: Sinds 2010 bent u verplicht uw huishoudelijk afval te sorteren

Er bestaan nog andere inzamelingen

Private actoren bieden inzamelingen aan om bepaalde specifieke afvalstoffen te hergebruiken of te recycleren (bv. informaticamateriaal, kurken stoppen via Recycork ...). 

Opgelet: indien u voorwerpen in goede staat (kledij, meubels, vaatwerk, speelgoed ...) wil weggooien, kan u ze aanbieden aan een bedrijf uit de sociale economie.  

Raadpleeg alle goede adresjes omtrent recyclage via de  rubriek “Sorteren en recycleren” van de goede adresjes.

Een groeiende betrokkenheid van de fabrikanten

Meer en meer dagelijkse voorwerpen worden onderworpen aan het principe van de Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) - batterijen, elektrische en elektronische apparaten, banden ... Bijgevolg zijn de producenten (fabrikanten) en importeurs verplicht specifieke inzamelings- en recyclingpercentages te bereiken voor de goederen die ze op de markt hebben gebracht. Ontdek de stromen die zijn onderworpen aan de Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (Bebat, Recupel, Fostplus, Valipack, Valorlub ...) en de behaalde resultaten!

Gevaarlijke afvalstoffen

Bepaalde (resten van) producten en verpakkingen, zelfs leeg, betekenen een risico voor de gezondheid en voor het milieu. Ze moeten op een correcte manier ingezameld en verwerkt worden.

Hoe herkent u ze?

Bepaalde veel voorkomende en vrij verkoopbare producten bevatten giftige, ontvlambare en bijtende bestanddelen. Je herkent ze aan de hand van uiteenlopende pictogrammen:

Deze infografie stelt 5 nuttige pictogrammen voor in het kader van afvalsortering.  De pictogrammen zijn omkaderd door een rode ruit en informeren over een gevaar. 
De eerste met als titel “corrosief” vertegenwoordigt een hand en een voorwerp waarop een vloeistof wordt gedruppeld en verwijst naar een gevaarlijke situatie die lichamelijke en/of materiële schade kan veroorzaken.  De tweede vertegenwoordigt een uitroepingsteken dat verwijst naar een zeer giftige inhoud, vandaar de titel “gevaar voor irritatie”.  De derde vertegenwoordigt een boom en is getiteld “gevaarlijk voor aquatisch milieu”.  De vierde vertegenwoordigt een vlam en is getiteld “ontvlambaar”.  En de vijfde vertegenwoordigt een gezicht en borst en is getiteld “Giftig bij inademing”. 

De 3 gouden regels

Vermijd ze: er bestaan tal van minder schadelijke alternatieven (alcoholazijn, sodakristallen, actieve zuurstof, lijnolie en allerlei ecologische producten). Ze zijn ongevaarlijk en even efficiënt.

Bescherm je: handschoenen, veiligheidsbril, verluchting … Volg zorgvuldig de gebruiksaanwijzingen en veiligheidsvoorschriften die op het product vermeld staan.

Zamel in: het sorteren van gevaarlijk afval is verplicht. U kunt met uw huishoudelijk chemisch afval terecht in een containerpark of een Proxy Chimik. De adressen van de inzamelpunten voor huishoudelijk chemisch afval vind je op de site van Net Brussel.

Nieuw!  Het sorteren van uw blauwe zakken is eenvoudiger geworden sinds januari 2021!

Gedaan met 1000 vragen te stellen bij het sorteren van plastic afval! Vanaf nu mag u (bijna) alle verpakkingen in de blauwe PMD-zak gooien: yoghurtpotjes, champignonbakjes, botervlootjes (m.a.w. harde plastic verpakkingen) en de plastic folie rond tijdschriften, plastic zakken ... (m.a.w. zachte plastic verpakkingen). 

Ja, het huishoudelijk verpakkingsafval wordt gerecycleerd

In 2018 heeft België 43% van het huishoudelijk verpakkingsafval dat op de markt werd gebracht gerecycleerd (cijfer Fost Plus). Voor de nieuwe blauwe zak zullen 6 bijkomende plastic fracties worden gesorteerd.  Het doel is het recyclingpercentage van plastic verpakkingen geleidelijk te verhogen totdat 50% van het huishoudelijk verpakkingsafval dat op de markt werd gebracht in 2020 en 65% in 2023 wordt gerecycleerd. In tegenstelling tot de industriële verpakkingen wordt al het huishoudelijk verpakkingsafval in Europa gerecycleerd!

Het afval waarover u steeds twijfelt

Waar kunnen chipszakjes worden weggegooid?  In de blauwe pmd-zak vanaf 2021.

Mag de kattenbakvulling in de oranje zak?  Nee, ook al is het biologisch afbreekbaar, dit moet in de witte zak.  U kan de biologisch afbreekbare kattenbakvulling eventueel op een composthoop in uw tuin composteren, maar alleen indien deze compost niet dient voor een moestuin.  

Mogen luiers in de oranje zak? Nee, ze moeten in de witte zak. 

Bestaat er een recyclageketen voor dvd’s of cd’s?  Nee, ze moeten in de witte zak.

Nog vragen of twijfels? Neem contact op met Net Brussel of raadpleeg hun sorteergids - 0800/981 81

Sorteren is goed, zero afval nog beter!

Tussen 1970 en 2017 werd de wereldwijde consumptie van natuurlijke hulpbronnen vermenigvuldigd met  3. En de vooruitzichten zijn niet goed. Als er niets verandert, zal ons economisch systeem meer dan 268 miljard ton natuurlijke hulpbronnen nodig hebben! 10 keer meer dan in 1970.

Maar het gebruik van natuurlijke hulpbronnen door de geglobaliseerde economie vertegenwoordigt 55% van de wereldwijde broeikasgasemissies en is verantwoordelijk voor 90% van het verlies van biodiversiteit en 90% van de waterschaarste (UN Environment, International Resource Panel, The Global Resources Outlook 2019).

Recyclage alleen kan het probleem van de uitputting van de natuurlijke hulpbronnen en alle gevolgen ervan niet oplossen. We moeten snel streven naar zero afval. 

Niets weggooien biedt niets dan voordelen!

Date de mise à jour: 05/08/2021