Vous êtes ici

Belasting op verbranding (professionnels)

Om het afvalbeheer met naleving van de afvalhiërarchie aan te moedigen, voert de ordonnantie van 14 juni 2012 betreffende de afvalstoffen (“afvalordonnantie”) belastingen op de afvalverbranding in:

 • Een belasting op de afvalverbranding ten laste van de uitbaters van afvalverbrandingsinstallaties op het grondgebied van het Gewest (artikel 40 van de afvalordonnantie). Voor afvalstoffen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden opgehaald, maar die verbrand worden buiten het grondgebied van het Gewest, is de belasting volgens een “cascadesysteem” verschuldigd door:
  • inzamelaars van de afvalstoffen;
  • vervoerders van de afvalstoffen, bij ontstentenis van een inzamelaar;
  • afvalproducenten, bij ontstentenis van een inzamelaar en vervoerder.
 • Een belasting op afval dat niet selectief wordt opgehaald door Net Brussel (artikel 41 van de afvalordonnantie).

Belasting op afvalverbranding

Bedrag van de belasting

De belasting op verbanding is vastgesteld op € 15 per ton verbrande afvalstoffen vanaf 1 januari 2022. Dit bedrag wordt elk jaar geïndexeerd en het geïndexeerde bedrag wordt jaarlijks in januari gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Wanneer afvalstoffen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden opgehaald, verbrand worden buiten het grondgebied van het Gewest is het bedrag van de belasting gelijk aan het bedrag dat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt gehanteerd, met aftrek van de belasting of de heffing toegepast op de plaats van verbranding van de afvalstoffen en wegens deze verbranding, waarbij het bedrag van de belasting niet minder dan nul mag zijn.

Vrijstelling

De belasting is niet van toepassing op de verbranding van afvalstoffen uit de gezondheidszorg.

Procedure

Elke jaar bezorgt het Gewest de belastingplichtigen die bij deze belasting betrokken zijn een aangifteformulier voor de belasting op afvalverbranding. Belastingplichtigen die op 1 juli nog geen aangifteformulier voor het voorafgaande belastingjaar ontvangen hebben, dienen er zelf een aan te vragen.

De ingevulde aangifte moet verzonden worden naar of bezorgd worden aan de hoofdzetel van Leefmilieu Brussel. Ze bevat alle elementen die nodig zijn voor de controle van de inning van de verschuldigde belasting tijdens de betrokken periode (gegevens voor het fiscale jaar 2018 voor het aanslagjaar 2019).

Voor zover de belastingplichtige tijdig een aangifte indient, wordt de belasting gevestigd op basis van de gegevens in de aangifte, na verificatie. Een rechtzetting van de gegevens is mogelijk.

Als de belastingplichtige geen aangifte heeft ingediend binnen de voorgeschreven termijn of de verplichtingen niet heeft nageleefd die de ordonnantie van 21 december 2012 hem/haar oplegt, gaat Brussel Fiscaliteit over tot ambtshalve heffing van de belasting, op basis van de gegevens waarover het beschikt.

Belasting op afvalstoffen die niet-selectief zijn opgehaald

De enige belastingplichtige van deze belasting is Net Brussel. Deze belasting is vastgesteld op 29 euro en moet worden betaald voor elke ton verbrand afval bovenop de volgende drempels:

 • 60 % van het totaalgewicht van de afvalstoffen voor het belastingjaar 2018;
 • 55 % van het totaalgewicht van de afvalstoffen voor het belastingjaar 2019;
 • 50 % van het totaalgewicht van de afvalstoffen vanaf het belastingjaar 2020.

Het afval dat in aanmerking moet worden genomen is het afval dat wordt verbrand door Net Brussel, met uitzondering van veegvuil, alsook van de volgende afvalstoffen :

 • afvalstoffen die selectief worden opgehaald door het Agentschap met het oog op hun hergebruik of recycling of, in voorkomend geval, door een van zijn onderaannemers;
 • afvalstoffen die selectief worden opgehaald door verenigingen zonder winstoogmerk en vennootschappen met sociaal oogmerk erkend en gesubsidieerd door het Gewest, met het oog op hun hergebruik of recycling;
 • afvalstoffen die selectief worden opgehaald door de gemeenten met het oog op hun hergebruik of recycling;
 • batterijen en accu's, vervallen geneesmiddelen, banden, voedingsvetten en -olie en elektrische en elektronische afvalstoffen van huishoudens die door detailhandelaars in het kader van de terugnameplicht op het gebied van het Gewest ingezameld worden;
 • organische afvalstoffen die behandeld worden in wijkcomposteercentra. 
Date de mise à jour: 05/05/2022