Vous êtes ici

FAQ - Verbod op plastic zakken voor eenmalig gebruik (<50 micron) (professionnels)

 1. Hoeveel plastic zakken worden er elk jaar ‘verbruikt’?
 2. Wat is de impact van plastic zakken op het leefmilieu?
 3. Wat zijn de voordelen van het verbod op plastic zakken voor het leefmilieu en voor de Brusselaars?
 4. Wat zijn de voordelen van het verbod op plastic zakken voor de handelaars?
 5. Waarom heeft men aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een na te leven wettelijk kader opgelegd voor plastic zakken voor eenmalig gebruik?
 6. Wat is Brudalex? Waar kan men de wettelijke basis van het verbod vinden?
 7. Hoe zit het in de andere Gewesten?
 8. Zijn de maatregelen om het gebruik van plastic zakken te verminderen beperkt tot Europa?
 9. Voor wie geldt het verbod van plastic zakken voor eenmalig gebruik (<50 micron)?
 10. Over welke zakken gaat het precies in deze reglementering?
 11. Vallen biogebaseerde en thuis composteerbare plastic zakken ook onder het verbod?
 12. Welke zakken of recipiënten zijn wel toegestaan om aan klanten voor te stellen?
 13. Kunnen herbruikbare zakken, zelfs in plastic, ook verkocht worden?
 14. Kunnen papieren wegwerpzakken voorgesteld worden?
 15. Zijn gebiobaseerde zakken een te overwegen alternatief?
 16. Bestaat er een verplichting om de zakken te markeren?
 17. Hoe controleren of de zak dikker is dan 50 micron?
 18. Is het aanvaardbaar dat de consument een herbruikbare zak of recipiënt meebrengt?
 19. Glossarium
 20. Wat zijn de alternatieven voor plastic zakken voor eenmalig gebruik (<50 micron)?
 21. Zijn herbruikbare verpakkingen beter voor het leefmilieu?
 22. Welke praktische tips kan de handelaar toepassen?
 23. Wie is belast met de controles?
 24. Welke zijn controlemiddelen?
 25. Welke zijn de opgelopen sancties?
 26. Wanneer moeten de boetes worden betaald?
 27. Bestaat er een callcenter om inlichtingen te vragen?
 28. Over welke middelen beschikken de handelaars om hun klanten te informeren?

1. Hoeveel plastic zakken worden er elk jaar ‘verbruikt’?

Elk jaar worden er in Europa ongeveer 800.000 ton plastic zakken voor eenmalig gebruik gebruikt. Een plastic zak wordt in amper een seconde gemaakt en heeft een gemiddelde gebruiksduur van 20 minuten. De levensduur ervan varieert echter van één tot vier eeuwen. De geproduceerde hoeveelheid afval is dus enorm.

Top

2. Wat is de impact van plastic zakken op het leefmilieu?

Naast de natuurlijke rijkdommen en de energie die nodig zijn voor de productie en het transport van de plastic zakken, beëindigen deze vaak hun leven in onze huisvuilzakken. Vervolgens gaan ze op weg naar de huisvuilverbrandingsinstallaties. Maar verbranding betekent gewoonweg een verspilling van grondstoffen. Plastic zakken worden echter ook vaak achtergelaten op straat, in de natuur en de oceanen waar ze terechtkomen in de ingewanden van zeedieren en uiteindelijk ... in ons bord.

Top

3. Wat zijn de voordelen van het verbod op plastic zakken voor het leefmilieu en voor de Brusselaars?

Gelet op deze vaststellingen maakt het verbod op plastic zakken een aanzienlijke daling mogelijk van de productie van dit afval en van de exploitatie van natuurlijke rijkdommen, en zet het aan tot grotere eerbied voor het leefmilieu en onze leefomgeving. Het doel van deze maatregel is de Brusselaars te doen overschakelen op alternatieve oplossingen, namelijk het gebruik van herbruikbare zakken of tassen. Dat verbod brengt uiteraard een verandering van gewoonten en gedragingen mee: iedereen wordt er immers door aangezet om zijn/haar herbruikbare zak of tas meerdere keren te gebruiken in plaats van er een te kopen bij elke aankoop.

Top

4. Wat zijn de voordelen van het verbod op plastic zakken voor de handelaars?

Naast het niet te verwaarlozen gebaar naar het milieu toe om de klanten geen plastic zakken meer aan te bieden, is deze afschaffing ook in economisch opzicht een goede zaak. De kostprijs en het transport van de zakken verdwijnt. De zakken moeten niet worden opgeslagen en maken dus meer plaats vrij. De herbruikbare zakken zijn ook personaliseerbare reclamedrager die potentieel veel langer meegaat en van betere kwaliteit is dan een plastic zak.

Top

5. Waarom heeft men aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een na te leven wettelijk kader opgelegd voor plastic zakken voor eenmalig gebruik

De Europese Unie wil de nationale maatregelen betreffende het beheer van verpakkingsmateriaal en het bijbehorende afval harmoniseren om te komen tot een veel grotere bescherming van het leefmilieu en de werking van de interne markt te garanderen.

De Europese richtlijn 94/62/EC betreffende verpakkingsmaterialen verplicht de lidstaten van de Europese Unie om het verbruik van lichte plastic zakken (<50 micron) aan banden te leggen.

Die maatregelen kunnen variëren in functie van de effecten die plastic zakken hebben op het leefmilieu wanneer ze worden gebruikt of vernietigd, van hun composteereigenschappen, hun duurzaamheid of de specificiteit van hun geplande gebruik. De door de lidstaten genomen beslissingen omvatten een van de twee volgende maatregelen, of zelfs de twee:

 • De goedkeuring van maatregelen die een jaarlijks verbruiksniveau garanderen van maximaal 90 zakken in licht plastic per persoon op 31 december 2019 en van 40 zakken in licht plastic per persoon op 31 december 2025, of de vastlegging van gelijkwaardige doelstellingen in gewicht. De zakken in licht plastic kunnen worden uitgesloten uit de nationale verbruiksdoelstellingen.
 • De goedkeuring van instrumenten die garanderen dat op 31 december 2018 geen enkele lichte plastic zak nog gratis wordt verstrekt in de verkooppunten van goederen of producten, behalve als er instrumenten van gelijke efficiëntie in praktijk worden gebracht. De zakken in zeer licht plastic kunnen worden uitgesloten uit het toepassingsgebied van deze maatregelen.

Vanaf 27 mei 2018 geven de lidstaten het jaarlijkse verbruik van lichte plastic zakken aan wanneer ze aan de Commissie gegevens meedelen over de verpakkingen en het verpakkingsafval in overeenstemming met artikel 12. De omzetting van deze Richtlijn gebeurt op intergewestelijk niveau maar het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben besloten verder te gaan door deze lichte plastic zakken gewoon te verbieden.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft geopteerd voor een geleidelijk verbod volgens het type zakken en heeft dit opgenomen in het besluit van de Regering van 1 december 2016 getiteld Brudalex.

Top

6. Wat is Brudalex? Waar kan men de wettelijke basis van het verbod vinden?

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft de Brudalex (wat staat voor Bruxelles/Brussel-Déchets-Afvalstoffen-LEX) goedgekeurd op 1 december 2016. Dit wettelijk kader, dat op 23 januari 2017 in werking is getreden, stelt het Gewest in staat een overgang tot stand te brengen naar een kringloopeconomie waarbij de administratieve lasten worden verminderd en selectieve ophalingen en het hergebruik van afval worden gestimuleerd. De Brudalex behelst een codificering van de uitvoeringsregels inzake afvalbeheer door 11 bestaande besluiten te vervangen.

Het verbod op plastic zakken voor eenmalig gebruik van minder dan 50 micron wordt of zal van kracht worden:

 • Op 1 september 2017: een verbod op plastic zakken aan de kassa voor eenmalig gebruik (<50 micron).
 • Op 1 september 2018: een verbod op alle plastic zakken voor eenmalig gebruik (<50 micron), m.a.w. de zakken aan de kassa maar ook alle plastic zakken die bestemd zijn voor de verpakking van goederen (voor bulkproducten, groenten, fruit, sieraden, drogisterij, enz.) en gebruikt worden in de verkoopruimte van kleinhandelaars. Er bestaan uitzonderingen voor vloeibare en vochtige producten.

Voor meer informatie over de Brudalex :

Top

7. Hoe zit het in de andere Gewesten?

In het Waals Gewest:

Sinds 1 december 2017 is het gebruik van plastic zakken aan de kassa voor eenmalig gebruik verboden, en dat voor zakken van elke dikte.

Het gebruik van plastic zakken voor eenmalig gebruik, andere dan kassazakken, is sinds 1 maart 2017 verboden voor niet-voedingsproducten. Voor de verpakking van voedingswaren gelden speciale voorschriften: voor groenten en fruit die in bulk worden verkocht, is het toegelaten plastic zakken voor eenmalig gebruik te gebruiken tot 1 maart 2020. Sinds 1 januari 2018 echter moeten deze zakken een minimumgehalte aan biogrondstoffen (40%) bevatten en geschikt zijn voor thuiscomposteren. Deze verplichting van een bijzondere samenstelling is ook van toepassing op plastic zakken voor eenmalig gebruik die bestemd zijn om vochtige, vloeibare of vloeistofbevattende voedingswaren te bevatten. Deze zakken moeten aan de winkeltoonbank door de handelaar worden verzegeld.

In het Vlaams Gewest:

De officiële maatregelen genomen door het Vlaams Gewest zijn nog niet bekendgemaakt en vormen nog altijd het voorwerp van besprekingen.

Top

8. Zijn de maatregelen om het gebruik van plastic zakken te verminderen beperkt tot Europa?

Bangladesh is het eerste land dat sinds 2002 maatregelen genomen heeft om het gebruik van plastic zakken te beperken, gevolgd door Europa, China en talrijke Afrikaanse landen zoals Kenia, Mali en Zuid-Afrika. Terwijl onze buurlanden Frankrijk, Spanje, Italië of Marokko geen plastic zakken meer aanbieden aan de kassa en in winkels tussen 2011 en 2018, kiezen sommige betrokken landen voor een ander alternatief: een extra heffing op de verkoop van plastic zakken. Denemarken doet dit al sinds 1994 en Nederland sinds 2016.

Deze maatregel heeft onder meer het gebruikspercentage van plastic zakken in Nederland met 71% doen dalen. Op het Amerikaanse continent hebben Frans-Guyana, Mexico en Haïti verbodsmaatregelen getroffen. In de Verenigde Staten wordt het aan de steden overgelaten om decreten uit te vaardigen die het gebruik van plastic zakken ontmoedigen. San Francisco en Los Angeles waren de eersten om het gebruik ervan te verbieden.

Top

9. Voor wie geldt het verbod van plastic zakken voor eenmalig gebruik (<50 micron)?

Het gebruik van plastic zakken voor eenmalig gebruik is verboden in de verkoopruimte van kleinhandelaars. Het verbod geldt voor alle handelaars ongeacht hun grootte en hun type activiteit (markten, voeding, niet-voeding, enz.). Voorbeelden: kruideniers, markten, supermarkten, apotheken, boekhandels, ijzerwaren, drogisterijen, juweliers, enz.

Top

10. Over welke zakken gaat het precies in deze reglementering?

Vanaf 1 september 2018 worden alle plastic zakken voor eenmalig gebruik van minder dan 50 micron verboden: zowel zakken aan de kassa als zakken gebruikt voor bulkgoederen, met uitzondering van:

 • zeer lichte zakken voor eenmalig gebruik (minder dan 15 micron) die tot 31 december 2029 toegelaten blijven als ze bestemd zijn voor de primaire verpakking van waterplanten en waterdieren;
 • zakken in plastic voor eenmalig gebruik samengesteld uit 40% biogrondstoffen en geschikt voor thuiscomposteren die zijn toegelaten:
  • tot 29 februari 2020, als ze bestemd zijn voor de primaire verpakking van in bulk verkochte groenten en fruit
  • tot 31 december 2024, als ze bestemd zijn voor de verpakking van in detail verkochte voedingswaren die vochtig zijn of vloeistoffen bevatten die kunnen uitlopen;
 • zakken in plastic voor eenmalig gebruik samengesteld uit 60% biogrondstoffen en geschikt voor thuiscomposteren die toegelaten zijn tot 31 december 2029, als ze bestemd zijn voor de verpakking van in detail verkochte voedingswaren die vochtig zijn of vloeistoffen bevatten die kunnen uitloepen.

Top

11. Vallen biogebaseerde en thuis composteerbare plastic zakken ook onder het verbod?

Deze twee types zakken worden beschouwd als plastic zakken, hoewel ze niet afkomstig zijn van de petrochemie. Hun belangrijkste component blijft een soort polymeer. Ze zijn dus ook verboden, tenzij ze dikker zijn dan 50 micron zodat ze herbruikbaar worden. Er bestaan echter wel uitzonderingen voor specifieke producten (cf. punt 10).

Top

12. Welke zakken of recipiënten zijn wel toegestaan om aan klanten voor te stellen?

Het meest aangewezen is om het gebruik van herbruikbare zakken en recipiënten aan te moedigen. Want dat is de enige optie om de impact van onze levensstijl op het leefmilieu te beperken.

 • Alle herbruikbare materialen voor zakken of verpakking zijn goed.
 • Herbruikbare plastic zakken moeten een minimum dikte van 50 micron hebben. De meeste van die stevigere zakken zijn gemaakt in hogedichtheidpolyethyleen (PeHD).
  • De vermelding dat een zak herbruikbaar is, is niet verplicht maar wordt sterk aanbevolen. 
  • Een herbruikbare zak laten betalen door de klant is ook geen verplichting. Maar als de consument zijn zak moet kopen, dan hecht hij er vaak meer waarde aan. En dan zal hij meer geneigd zijn hem opnieuw te gebruiken.
 • Herbruikbare katoenen netjes of zakjes (licht transparant) zijn vooral geschikt voor de aankoop van rijst, pasta, linzen, fruit, groenten of andere bulkproducten.

Top

13. Kunnen herbruikbare zakken, zelfs in plastic, ook verkocht worden?

Ja. Het is toegestaan maar niet verplicht om herbruikbare plastic zakken te verkopen met een dikte van meer dan 50 micron.

Top

14. Kunnen papieren wegwerpzakken voorgesteld worden?

Ja. Het verbod geldt voor plastic zakken voor eenmalig gebruik. Papier wordt dus niet behandeld in deze reglementering. Desondanks is het wel de bedoeling om de impact van onze levensstijl op het leefmilieu te beperken door wegwerp zoveel mogelijk te vermijden.

Top

15. Zijn gebiobaseerde zakken een te overwegen alternatief?

Als ze voorzien zijn van de gepaste logo’s (OK compost/ OK compost HOME), kunnen gebiobaseerde zakken bij het compost gesorteerd worden. Ze gaan dan gewoon ontbinden, want ze kunnen niet omgevormd worden tot compost omwille van hun koolstofhoudende structuur. Deze zakken zijn ook niet geschikt voor de selectieve PMD-inzameling (blauwe zakken), want ze staan de goede werking van de sorteer- en recyclingcentra in de weg.

Sommige industriële composteerinstallaties verwijderen ze ook uit hun verwerkingsproces, omdat ze niet in staat zijn het verschil te maken tussen al dan niet composteerbaar plastic. Op het vlak van recycling of beheer van de bronnen is het gebruik dus niet aangewezen. Het aanbevolen alternatief voor iedereen blijft het gebruik van herbruikbare zakken en recipiënten waar mogelijk. (cf. definitie in punt 19 “Woordenlijst”).

Top

16. Bestaat er een verplichting om de zakken te markeren?

Neen. Maar er zijn wel enkele regels na te leven die de federale overheid heeft vastgelegd:

 • een zak met het label “composteerbaar” moet beantwoorden aan de normen vermeld in volgend koninklijk besluit.
 • Een plastic verpakking kan niet als biologisch afbreekbaar bestempeld worden (i.e. wordt natuurlijk afgebroken).
 • Er is geen enkele regel om herbruikbare zakken te markeren maar een vermelding wordt sterk aanbevolen.

Top

17. Hoe controleren of de zak dikker is dan 50 micron?

Het volstaat de aankoopfactuur van de zakken te raadplegen of contact op te nemen met de leverancier.

Top

18. Is het aanvaardbaar dat de consument een herbruikbare zak of recipiënt meebrengt?

Ja. Het FAVV (Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen) is voorstander van “zero waste” en verkoop van bulkvoeding. Toch dienen enkele aandachtspunten vermeld te worden:

 • De door de consument voorgestelde verpakking (doos, fles, zak, enz.) moet proper zijn. De handelaar is trouwens verplicht om een verpakking te weigeren die de algemene hygiëne zou aantasten.
 • De verpakking moet gepast zijn voor de voedingsmiddelen in kwestie. Het officiële logo waarborgt de juiste verpakkingskeuze aan consument en aan handelaar. Sommige recipiënten zonder label zijn echter ook bruikbaar, zoals glazen bokalen.
 • De verpakking moet aangepast zijn aan het specifieke gebruik. Leveranciers van bulkproducten kennen als vaklui in de voedingssector de materialen die het meest aangewezen zijn voor de verkochte producten. Als u beslist om een van hun producten te verkopen, aarzel dan niet om advies in te winnen.

Voorbeeld: aluminium is niet geschikt voor het vervoer van zure gerechten.

 • De consument die zijn eigen verpakking levert, draagt de verantwoordelijkheid inzake hygiëne. Geen enkele slager, de bakker, supermarkt of andere handelaar kan een blaam krijgen van een klant die het slachtoffer is van een indigestie veroorzaakt door een vuile verpakking.

19. Glossarium

 • Lichte plastic zakken: plastic zakken met een dikte van minder dan 50 micron
 • Zeer lichte plastic zakken: plastic zakken met een dikte van minder dan 15 micron noodzakelijk voor hygiënische doeleinden of geleverd als primaire verpakking voor voedingswaren in bulk wanneer dat ertoe bijdraagt om voedselverspilling te beperken.
 • Kassazakken: zakken die tegen betaling of gratis ter beschikking worden gesteld in de verkooppunten om de goederen te verpakken van de klant wanneer deze langs de kassa passeert. De zakken die als primaire verpakking worden geleverd voor voedingswaren in bulk worden niet als kassazakken beschouwd.
 • Herbruikbare plastic zakken: deze zakken beantwoorden gelijktijdig aan de volgende eisen:
  • Hun fysieke eigenschappen en hun kenmerken stellen ze in staat meerdere trajecten of rotaties te verdragen in normaal voorzienbare gebruiksvoorwaarden.
  • Het is mogelijk ze te behandelen om te voldoen aan de eisen inzake gezondheid en veiligheid van de werknemers.
  • De eisen eigen aan deze verpakkingen die recycleerbaar zijn op het ogenblik dat ze ophouden te worden hergebruikt, d.w.z. wanneer ze afval worden, worden gerespecteerd.
 • Biogebaseerde plastic zakken voor eenmalig gebruik: deze zakken bestaan volledig of gedeeltelijk uit plantaardige stoffen, zoals tarwe, maïs of aardappel.
 • Thuis composteerbare plastic zakken: die zakken, herkenbaar aan het logo “OK Compost Home”, zullen ontbinden in een niet-industriële compostomgeving, i.e. een compostsysteem voor particulieren of gemeenschappen. Ze moeten overeenstemmen met de kenmerken bepaald in artikel 3 § 2 van het koninklijk besluit van 9 september 2008 dat productnormen vastlegt voor de benaming van composteerbare en biologisch afbreekbare materialen.
 • Logo’s
  • “OK Compost” betreft zakken die ontbindbaar zijn in een gecontroleerd industrieel composteersysteem met sterke stijging van de temperatuur.
  • “OK Compost HOME” geeft aan dat een zak kan ontbinden in elke type compost (particulier of industrieel).

Opmerking: deze logo’s geven aan dat de verpakking composteerbaar is maar niet noodzakelijk biogebaseerd. Ze bestaat uit materialen die niet noodzakelijk van plantaardige oorsprong zijn.

Top

20. Wat zijn de alternatieven voor plastic zakken voor eenmalig gebruik (<50 micron)?

Het ideale alternatief bestaat niet. Het hangt sterk af van het soort product en de eigen gewoonten. Enkele mogelijkheden:

 • Kistje
 • Herbruikbare verpakking (tupperware, hermetisch gesloten bokaal of glazen bokaal, enz.)
 • Herbruikbare zak
 • Katoenen/linnen zakje
 • Plastic netje
 • Papier/papieren zak
 • Boc’n roll
 • Kartonnen doos

Top

21. Zijn herbruikbare verpakkingen beter voor het leefmilieu?

Ja, ze worden echt heel vaak gebruikt. Omdat ze steviger zijn, vragen ze wel meer middelen bij de vervaardiging. Daarom is het goed ze regelmatig te hergebruiken om deze eenmalige impact te milderen. Een herbruikbare zak die één maal gebruikt wordt, is echt onzin.

De mentaliteit van de consumenten moet veranderen, zodat ze herbruikbare zakken niet gaan gebruiken zoals hun voorgangers die wel van het wegwerptype waren. Een doeltreffende communicatie is dus cruciaal om het gedrag te veranderen. Ook de invoering van een stimulans (herbruikbare zak betalend) of een beloning als de klant herbruikbare verpakkingen geeft, zijn aan te bevelen.

Top

22. Welke praktische tips kan de handelaar toepassen?

 • Klanten aansporen om met hun herbruikbare verpakkingen te komen.
 • Niet meer spontaan een zak aan de klant geven en vooraf vragen of hij er al een heeft. 
 • Communiceren met de klant.
 • De klant belonen telkens hij met een eigen propere zak binnenkomt (bv.: getrouwheidskaart, spaarsysteem, korting, enz.). Dit kan een eigen initiatief zijn of een gezamenlijke actie met andere handelaars uit de wijk.
 • Verwijzen naar de communicatiecampagne (artikels in de media, affiches, enz.)
 • Bij folderreclame, eraan herinneren dat de klant een zak meebrengt.
 • De affiche en/of sticker op een goed zichtbare plek aanbrengen, zodat de klant eraan denkt vooraleer de winkel binnen te komen.
 • Is de klant zijn zak vergeten? Dan kan hem uitzonderlijk een zak gegeven of verkocht worden, als die herbruikbaar is. Een kartonnen doos die diende als productverpakking kan ook voorgesteld worden.

Top

23. Wie is belast met de controles?

De controle wordt uitgeoefend door personeelsleden belast met het toezicht (inspecteurs) aangeduid door Leefmilieu Brussel of door de gemeenten.

Top

24. Welke zijn controlemiddelen?

Tijdens hun inspecties kunnen de personeelsleden belast met het toezicht:

 • zich vrij toegang verschaffen tot de lokalen (met uitzondering van de woonruimtes);
 • de identiteit controleren van alle personen en hen ondervragen;
 • documenten raadplegen of meenemen;
 • een monster nemen.

De personeelsleden belast met het toezicht hebben als taak de milieuwetgeving te doen naleven. Hun tussenkomst is in de meeste gevallen progressief. Ze kunnen een verwittiging geven, een ingebrekestelling opstellen of een proces-verbaal wegens overtreding opmaken.

Top

25. Welke zijn de opgelopen sancties?

In geval van veroordeling riskeert de overtreder een gevangenisstraf van 8 dagen tot 2 jaar en/of een strafrechtelijke boete die kan oplopen van 50 tot 100.000 €.

De Procureur des Konings heeft 6 maanden de tijd om Leefmilieu Brussel te informeren over zijn voornemen om de vermeende overtreder te vervolgen. Bij gebrek aan gerechtelijke vervolging nodigt Leefmilieu Brussel de vermeende overtreder uit om zijn verdedigingsmiddelen te presenteren (hetzij schriftelijk, hetzij mondeling). Na deze verdediging of bij gebrek aan reactie kan de leidend ambtenaar van Leefmilieu Brussel beslissen om een alternatieve geldboete op te leggen.

Als de Procureur des Konings de vastgestelde overtreding niet vervolgt, kan de overtreder een alternatieve administratieve boete opgelegd krijgen van 50 tot 62.500 €. In geval van een administratieve boete kan beroep bij het Brussels Milieucollege worden aangetekend binnen de 2 maanden volgend op de betekening van de beslissing.

Top

26. Wanneer moeten de boetes worden betaald?

De administratieve boete moet binnen de 30 dagen worden betaald. Bij niet-betaling binnen de opgelegde termijn vaardigt de ambtenaar van de minister die door de Regering is aangeduid een bevelschrift uit om de inningsprocedure op te starten.

Meer informatie over de controles vindt u op de pagina’s 24 en 26 van de gids milieuovertredingen.

Top

27. Bestaat er een callcenter om inlichtingen te vragen?

Infodienst van Leefmilieu Brussel: 02/775 75 75 - info@environnement.brussels

Top

28. Over welke middelen beschikken de handelaars om hun klanten te informeren?

De handelaars (zullen) ontvangen:

 • twee zelfklevers met de slogan van de campagne (een zelfklever in het Frans en een in het Nederlands);
 • een A4-affiche van de campagne (recto fr – verso nl);
 • een informatiefolder.

Top

Date de mise à jour: 09/10/2020