Vous êtes ici

Brusselse Commissie voor dierproeven

Door Artikel 28 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn van de dieren wordt een comité van deskundigen dat tot taak heeft de deontologische problemen in verband met dierproeven te bestuderen opgericht. De middens van het wetenschappelijk en medisch onderzoek moeten hierin vertegenwoordigd zijn.

De bevoegdheid dierenwelzijn is sinds de zesde Staatshervorming regionaal geworden, waardoor elke regio een eigen tegenhanger van het federale deontologisch comité moet voorzien. In Brussel werd dit deontologisch comité vervangen door de Brusselse Commissie voor dierproeven. Deze Commissie ging van start begin 2018.

Taken:

De Brusselse Commissie voor dierproeven brengt advies uit inzake dierproeven in alle gevallen voorzien door de wetgeving, waaronder :

 • Vrijstellingen van het gebruik van proefdieren die niet opgenomen zijn in Bijlage 1 van het koninklijk besluit van 29 mei 2013 betreffende de bescherming van proefdieren ;
 • Vrijstellingen van het gebruik van proefdieren die gevangen werden in de vrije natuur ;
 • Vrijstellingen van het gebruik van zwerfdieren, verloren, achtergelaten of verwilderde huisdieren als proefdier ;
 • Nieuwe erkenningen als gebruiker, fokker of leverancier van proefdieren ;
 • Het intrekken van bestaande erkenningen als gebruiker, fokker of leverancier van proefdieren ;
 • Aanvragen tot afwijkingen op het feit dat geen enkele proef die leidt tot een ernstige mate van pijn, lijden of angst die vermoedelijk lang zal duren en die niet kan worden verminderd, is toegestaan.

De Commissie brengt advies uit inzake dierproeven wanneer de minister, Leefmilieu Brussel of een Ethische Commissie hen raadpleegt. De Commissie formuleert adviezen in geval van deontologische of ethische problemen.

Ze geeft advies aan de bevoegde overheid en de cellen belast met het welzijn van de dieren over vragen in verband met de aanschaf, de fok, de huisvesting, de verzorging en het gebruik van dieren in procedures.

Op verzoek van de minister, Leefmilieu Brussel of een Ethische Commissie, brengt de Commissie brengt ze bovendien advies uit inzake de ontwikkeling en de toepassing van methodes die erop gericht zijn dierproeven te verminderen, te verfijnen en te vervangen. De Commissie kan daaromtrent eveneens voorstellen formuleren.

Daarnaast zorgt de Commissie voor de verspreiding zorgen van de beste praktijken en deze uitwisselen binnen de Unie. De Commissie wisselt eveneens informatie uit over het functioneren van de dierenwelzijnscellen en over de projectevaluatie.

Samenstelling:

De Brusselse Commissie voor dierproeven is samengesteld door minstens 13 leden en eenzelfde aantal plaatsvervangers. De leden worden benoemd door de minister op basis van hun bekwaamheden inzake dierenwelzijn, diergedrag, soortspecifieke expertise, expertise op veterinair gebied, ethiek, wetenschap, alternatieven (de drie V's), het ontwerp van proeven, wetgeving met inbegrip van evaluatie van de regelgeving/veiligheid en dierenbescherming.

De Brusselse Commissie voor dierproeven bestaat uit :

1° 5 leden verbonden aan gebruikers op het Brussels grondgebied :

 • dhr. de Kerchove d’Exaerde Alban (Ondervoorzitter)
 • mevr. Knapen Katia
 • mevr. Mouterde Solveig
 • mevr. Rogiers Vera
 • dhr.  Dehoux Jean-Paul

2° 5 leden niet verbonden aan gebruikers op het Brussels grondgebied of daarmee verbonden :

 • dhr. Roels Stefan (Voorzitter)
 • dhr. Beaufays Joseph-Paul
 • dhr. Descampe Blaise
 • dhr. Hellebuyck Tom
 • mevr. Sannen Adinda

3° een vertegenwoordiger van Leefmilieu Brussel :

 • mevr. Decorte Inge

4° twee leden voorgedragen door de Brusselse Raad voor dierenwelzijn :

 • mevr. Vroonen Catherine
 • mevr. Hermans Katleen

Werking:

De Regering benoemt de leden en hun plaatsvervangers van de Brusselse Commissie voor dierproeven voor een mandaat van 4 jaar. In het geval van het vroegtijdige beëindiging van een mandaat, worden de leden door hun plaatsvervanger vervangen.

De leden van de Commissie zijn door het beroepsgeheim gebonden. De Commissie duidt een voorzitter en een ondervoorzitter aan onder haar leden. De voorzitter roept de Commissie samen en stelt de agenda vast. De Commissie stelt haar huishoudelijk reglement op binnen de drie maanden na de benoeming van haar leden.

De Commissie beraadslaagt op geldige wijze als de meerderheid van haar leden aanwezig is. Wordt de meerderheid niet bereikt, dan kan de Commissie, na een nieuwe bijeenroeping, op geldige wijze over hetzelfde onderwerp beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige leden. De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van de stemmen. Bij staking van stemmen, is de stem van de voorzitter of, bij zijn afwezigheid, deze van de vicevoorzitter, beslissend.

Het secretariaat van de Commissie wordt verzorgd door Leefmilieu. De zetel van de Commissie is gelegen bij Leefmilieu Brussel. Leefmilieu Brussel houdt ook de archieven van de Commissie bij.

Re-Place

RE-PLACE is een ambitieus project om diervrije methoden te verzamelen in één centrale database. Voor meer informatie kan u terecht op de website van dit project: www.RE-Place.be.

Date de mise à jour: 20/01/2022

Législation: 

 • Ministérieel besluit houdende de benoeming van de leden van de Brusselse Commissie voor dierproeven (.pdf)
 • Richtlijn 2010/63 van de Europese Commissie (.pdf)
 • Wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren (.pdf)
 • Koninklijk besluit van 29 mei 2013 betreffende de bescherming van proefdieren (.pdf)
 • Koninklijk besluit van 30 november 2001 houdende verbod op sommige dierproeven (.pdf)
 • Koninklijk besluit van 14 februari 2007 betreffende het commercieel vervoer van dieren andere dan landbouwhuisdieren (.pdf)
 • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 september 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 mei 2013 betreffende de bescherming van proefdieren (.pdf)

Contact: 

Brusselse Commissie voor dierproeven
Departement Dierenwelzijn
Havenlaan 86C bus 3000
B-1000 Brussel
comexpan_comdierpr@leefmilieu.brussels