Vous êtes ici

De Regennetwerk kaart (professionnels)

Een nieuw tool

In samenwerking met de gemeentes heeft Leefmilieu Brussel de regennetwerkkaart ontwikkeld. De kaart laat toe bestaande inrichtingen voor een geïntegreerd regenwaterbeheer in het gewest te raadplegen, en wil zo de kennisuitwisseling en het uitwisselen van ervaringen bevorderen.

Wat is het ‘regennetwerk’ ?

In het Brussels Gewest spreken we van regennetwerk om het geheel van voorzieningen aan te duiden die bijdragen aan het herstel van de natuurlijke watercyclus stroomopwaarts van het natuurlijk hydrografisch netwerk. Deze voorzieningen die het Regennetwerk vormen, passen de principes voor het beheer van regenwater “aan de bron” toe, los van het rioleringsnetwerk voor afvalwater. Ze beogen de integratie van deze voorzieningen in het natuurlijke milieu of de bebouwing, zowel in de openbare ruimte (wegen, pleinen, speelpleinen, parken,…) als in de privéruimte (gebouwen, percelen).

Concreet omvat dit heel gevarieerde en combineerbare voorzieningen gaande van een groendak tot een aansluiting op het hydrografisch netwerk, liefst in open lucht en geïntegreerd in het landschap.

  

Om meer te weten over de verschillende voorzieningen die worden voorgesteld in de kaart, klik hier.

Praktisch

Omvat de regennetwerkkaart :

  • De situering van de bestaande Brusselse voorzieningen ;
  • De categorie : gebouw, tuin (rondom een gebouw), park, wegen en plein. ;
  • Een beschrijvende fiches: elke voorziening heeft een beschrijvende fiche die informatie geeft over het adres, de soort toegang, het jaar van in werking treding (wanneer gekend), de beheerder, het type voorziening, de hydraulische functies, de andere soorten functies en een illustratie.

Om meer te weten over de gebruikte woordenschat in de beschrijvende fiches, klik hier.

Klik om toegang te krijgen tot de kaart in een nieuw venster

De gegevens die op deze website worden gepubliceerd, worden enkel ter info verspreid en hebben geen enkele wettelijke waarde. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is niet in staat de juistheid en volledigheid van deze informatie te waarborgen en kan dus om geen enkele reden verantwoordelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade die uit foutieve informatie zou voortvloeien.

Date de mise à jour: 30/07/2021