Vous êtes ici

Uw verplichte documenten (traceerbaarheidsregeling) (professionnels)

De traceerbaarheidsregeling bestaat uit drie delen: 

a) het  bij de overdracht van afvalstoffen afgeleverde traceerbaarheidsdocument dat de afvalstoffen tijdens het vervoer vergezelt;
b) een register dat alle traceerbaarheidsdocumenten bevat;
c) een rapport dat een samenvatting van de verschillende, in het register opgenomen gegevens bevat.

De traceerbaarheid is niet van toepassing op afval, geproduceerd door huishoudens, in zoverre hun inzameling, verwijdering of valorisatie niet is aanvaard door een hiertoe bevoegde inrichting, inzamelaar, handelaar of makelaar.

a.Traceerbaarheidsdocumenten     

 • U bent verantwoordelijk voor het traceerbaarheidsdocument, dat u moet overhandigen aan de persoon die het afval op uw site aanbrengt.
 • Eis een traceerbaarheidsdocument van de geregistreerde vervoerder of van de inzamelaar, handelaar of makelaar met registratie voor niet-gevaarlijk afval of erkenning voor gevaarlijk afval in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die uw afval ophaalt.
 • Het traceerbaarheidsdocument van inkomend en uitgaand afval moet de volgende informatie bevatten. 

  Traceerbaarheidsdocument: elk document dat de volgende informatie bevat, kan als traceerbaarheidsdocument worden beschouwd:
  Voor niet-gevaarlijke afvalstoffen

  Het traceerbaarheidsdocument moet de volgende informatie bevatten:

  • de datum van vervoer, afgifte of, indien van toepassing, de frequentie van inzameling;
  • de naam, het adres en het ondernemingsnummer van de houder van afval, evenals het adres waarop het afval wordt overgenomen, als dit verschilt;
  • de naam, het adres en het registratie- of erkenningsnummer van de inzamelaar, de handelaar of de makelaar, indien van toepassing;
  • de naam, het adres en het registratienummer van de vervoerder(s), indien van toepassing;
  • de naam, het ondernemingsnummer en het adres van de exploitatiezetel van de onderneming waar het afval wordt afgeleverd;
  • de aard van de verwerking volgens de lijsten in bijlagen 1 en 2 van de afvalordonnantie (code D of R);
  • de hoeveelheid in ton, kilogram, m³, of indien van toepassing, de verzamelstaat van de opgehaalde hoeveelheden;
  • de omschrijving  van de afvalstoffen;
  • de code van de afvalstoffenlijst.

  Voor gevaarlijk afval: bijkomende informatie

  • samenstelling en fysische eigenschappen  van het afval;
  • het type en het aantal verpakkingen;
  • de specifieke instructies voor het vervoer, indien van toepassing.

Mogelijke traceerbaarheidsdocumenten zijn facturen, vrachtbrieven, vervoersdocumenten, weegdocumenten, contracten... , waarin alle nodige informatie staat.

top

b. Afvalregister 

 • Houd een afvalregister bij en bewaar het minstens 5 jaar. 

  Het register moet minstens de volgende informatie bevatten:
  Voor afval dat op de site binnenkomt en aangenomen wordt

             1. de datum van aankomst
             2. de producent/houder: naam, adres van de exploitatiezetel,
                 ondernemingsnummer
             3. de inzamelaar, handelaar of makelaar (indien van toepassing): naam,
                 adres en erkennings- en/of registratienummer
             4. de vervoerder (indien van toepassing): naam, adres en
                 ondernemingsnummer
             5. de aard van het afval: beschrijving, chemische samenstelling en
                 fysieke eigenschappen
             6. de identificatie van het afval: de code van het afval en de benaming
                  volgens de lijst van afvalstoffen van de beschikking van de Europese
                  Commissie 2000/532/EG van 3 mei 2000 houdende vaststelling
                  van een lijst van afvalstoffen
             7.  de hoeveelheid  afval

  Voor inkomend afval dat wordt geweigerd

             1. de datum van aankomst

             2. de herkomst: naam en adres van de producent/houder,
                 de inzamelaar, handelaar, makelaar of vervoerder

             3. de aard van het afval: beschrijving, benaming en eigenschappen

             4. de reden van weigering en eventueel commentaar

  Voor uitgaand afval

             1. de datum van inzameling
             2. de aard van het afval: beschrijving, chemische samenstelling
                 en fysieke eigenschappen
             3. de identificatie van het afval: de code van het afval en de benaming
                 volgens  de lijst van afvalstoffen van de beschikking van de Europese
                 Commissie 2000/532/EG van 3 mei 2000 houdende vaststelling van
                 een lijst van afvalstoffen 
             4. de hoeveelheid
             5. de inzamelaar, handelaar of makelaar: naam, adres en erkennings-
                 en/of registratienummer
             6. de voorziene verwerkingsmethode: code en identificatie volgens
                 de bijlagen van de afvalordonnantie
             7. de bestemming: de naam, het adres en het ondernemingsnummer
                  van de exploitatiezetel waar het  afval wordt ontvangen

  Voor de uitgaande producten

             1. de datum van inzameling
             2. de beschrijving van de uitgaande producten
             3. de hoeveelheid
             4. de bestemming: de naam, het adres en het ondernemingsnummer
                  van de exploitatiezetel waar het afval wordt ontvangen

 • Houd in het register in chronologische volgorde alle bewijsstukken betreffende het afval bij: traceerbaarheidsdocumenten, inzamelingscontract, facturen, ... afgeleverd door de bevoegde operatoren.
 • Stel een overzicht op van alle uitgevoerde beheeroperaties.
 • Leg het register op eenvoudig verzoek aan de bevoegde overheden voor.

top

c. Afvalstoffenrapport

U moet uw activiteiten systematisch rapporteren.

De nieuwe rapportageformulieren en een instructienota zijn beschikbaar op onze webpagina.

De uitbater van een inzamel- of verwerkingsinrichting van afvalstoffen stelt voor elke uitbatingszetel gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een rapport  als "bestemming van de afvalstoffen (inkomende afvalstoffen)" en een rapport als "houder van afvalstoffen (uitgaande afvalstoffen)" op.

Het afvalstoffenrapport met de gegevens van het jaar 2018 wordt dit jaar verwacht. Het indienen van dit rapport gebeurt vanaf nu via het nieuwe webplatform BRUDAWEB.

Leefmilieu Brussel neemt vooraf schriftelijk contact op met de uitbater van een inzamel- en verwerkingsinrichting om de toegang tot het platform mogelijk te maken.

top

Date de mise à jour: 17/11/2021