Vous êtes ici

Informatie betreffende uw milieuvergunningsaanvraag (professionnels)

Uw milieuvergunning voor de verwerking of inzameling omvat de inzamelingsactiviteiten die plaatsvinden op uw site. U hebt dus geen erkenning en/of registratie voor respectievelijk gevaarlijk afval of niet-gevaarlijk afval nodig.

Om uw milieuvergunning te verkrijgen, moet u aan meerdere voorwaarden voldoen: 

Uw betrouwbaarheid

 • Lever een uittreksel uit het strafregister: u of de  Gemachtigde personen de personen die zijn gemachtigd om uw vennootschap te verbinden, zijn niet uit hun burgerlijke of politieke rechten ontzet en zijn in de voorbije tien jaar niet veroordeeld voor een misdrijf dat hun beroepsmoraal aantast. Het uittreksel moet dateren van minder dan 3 maanden voor de datum van indiening van de aanvraag.

Opleiding van het personeel

 • U beschikt permanent over een voldoend aantal gekwalificeerd personeel om het toezicht en de controle over de afvalstoffen te verzekeren. 

  U moet de opleiding van uw personeel verzekeren en hen voldoende informatie verstrekken om hun taken te kunnen uitvoeren.

 • U stelt een persoon aan die voldoende vertrouwd is met de wetgeving inzake afval en afvalbeheer. 

  In de loop van 2017 Leefmilieu Brussel zal de nodige elementen bepalen om het bezit van ‘voldoende kennis’ aan te tonen.  
  Vanaf 2018 Leefmilieu Brussel zal u opleidingen voorstellen die aan deze vereisten beantwoorden.
  Vanaf 2019 

  U zult moeten bewijzen dat de persoon voldoende opgeleid is aan de hand van diploma’s, certificaten of attesten, tenzij u kunt aantonen dat de persoon beroepservaring heeft die gelijkstaat met de vereiste kennis.

  In dit geval moet u een afwijkingsverzoek doen en rechtvaardigen.
 •  Als uw inrichting gevaarlijke afvalstoffen aanneemt, moet u bovendien een persoon aantellen met kennis van:
  • de eigenschappen en gevaren van de afvalstoffen;
  • de geschikte  verpakkingen;
  • de veiligheidsvoorschriften i.v.m. deze afvalstoffen.  

   U moet deze kennis aantonen aan de hand van diploma’s hoger onderwijs in een wetenschappelijke richting of van een gelijkwaardig diploma dat de kennis over gevaarlijke afvalstoffen aantoont. 
   U kunt evenwel een afwijking verkrijgen als u of uw afgevaardigde beroepservaring bezit die gelijkstaat met de vereiste kennis. Bv. als u gespecialiseerd bent in een specifieke afvalcategorie, bv. slib uit waterscheiders, verontreinigde grond, oude batterijen…
   In dit geval moet u een afwijkingsverzoek doen en rechtvaardigen.

Deze personen zijn permanent beschikbaar.

Financiële draagkracht

 • U hebt voldoende financiële draagkracht om uw activiteiten uit te voeren..

Advies van de DBDMH

 • Voor bepaalde ingedeelde inrichtingen moet u het advies van de DBDMH vragen. 
    Advies van de DBDMH    
  Uw inrichting is Capaciteit Milieuvergun - ningsklasse Rubriek
  Composteercentra Capaciteit > 1000 t/jaar 1B 41.1B
  Biomethanisatiecentra   1B 41.2
  Inrichtingen voor het sorteren of voorbereiden van afval met het oog op hergebruik Capaciteit > 1000 t/jaar en ≤ 100.000 t/jaar 1B 44C
  Opslagplaatsen voor vaste gevaarlijke afvalstoffen Totale opslagoppervlakte > 5 m2 1B 45.1B
  Opslagplaatsen voor vloeibare gevaarlijke afvalstoffen met vlampunt < 21° Opslagcapaciteit vanaf 50 l en ≤ 500 l 2 45.2A et B
  Opslagcapaciteit > 500 l 1B
  Opslagplaats voor vloeibare gevaarlijke afvalstoffen (die niet onder rubriek 45.2 vallen) Opslagcapaciteit vanaf 50 l en ≤ 5000 l 2 45.3A et B
  Opslagcapaciteit > 5000 l 1B
  Inrichtingen of uitrusting voor de verwerking van gevaarlijke afvalstoffen   1B 46
  Opslagplaatsen voor niet-gevaarlijke afvalstoffen

  Totale opslagoppervlakte vanaf 100 m2

  ≤ 2000 m2

  2 47A et B
  Totale opslagoppervlakte > 2000 m2 1B
  Inrichtingen of uitrusting voor de mechanische verwerking van niet-gevaarlijke afvalstoffen (behalve de inrichtingen die onder rubriek 44 vallen) Drijfkracht > 20 kW 1B 48B
  Inrichtingen of uitrusting voor de verwerking van niet-gevaarlijk afval (behalve de inrichtingen die onder andere rubrieken vallen) Capaciteit > 100 t/jaar 1B 49B
  Inrichtingen voor de verbranding van niet-gevaarlijke afvalstoffen Capaciteit ≤ 12 t/dag 1B 50
  Inzamelinrichtingen van afvalstoffen, met inbegrip van de opslagplaatsen voor dit afval (behalve rubriek 220) Capaciteit > 1000 t/jaar en ≤ 100.000 t/jaar 1B 51B

Verkennend bodemonderzoek 

 • Als u opslagplaatsen of activiteiten hebt die als potentieel risicovol zijn ingedeeld, bent u misschien onderhevig aan de uitvoering van een verkennend bodemonderzoek.  Voor bepaalde opslagplaatsen en activiteiten gelden een reeks beperkingen. Meer informatie vindt u in een een infofiche voor bodemverontreinigingsdekundigen.

Kwaliteitsbeheersysteem

 • Implementeer een intern kwaliteitbeheersysteem op basis van het principe van zelfcontrole. U moet dit systeem minstens eenmaal per jaar updaten.
  • Raadpleeg de lijst van elementen die in uw kwaliteitsbeheersysteem moeten voorkomen.
  • Bezorg uw personeel een exemplaar van het kwaliteitbeheersysteem.
Date de mise à jour: 17/11/2021