Vous êtes ici

Specifieke voorwaarden voor uw inrichting met inzameling als nevenactiviteit (professionnels)

Voor uw inrichting met inzameling als nevenactiviteit moet u geen milieuvergunning als inrichting voor inzameling aanvragen als u aan bepaalde voorwaarden voldoet. Uw hoofdactiviteit is niet de exploitatie van een inrichting voor inzameling; u bent dus niet onderhevig aan de voorwaarden voor de inrichtingen voor inzameling en verwerking van afvalstoffen.

Type inzameling

Noodzakelijke voorwaarden

Voorbeeld

Uw inrichting zamelt afvalstoffen in:

 • afkomstig van verschillende uitbatingszetels
 • afkomstig van eenzelfde natuurlijke of rechtspersoon
 1. Er wordt een lijst van de uitbatingszetels  waarvoor afval wordt ingezameld, bijgehouden.
 2. Er is één en hetzelfde l ondernemingsnummer voor de inrichting en de verschillende uitbatingszetels.

De afvalstoffen van een site, beheerd door de MIVB, kunnen op één plaats worden ingezameld.

Uw inrichting zamelt afvalstoffen in:

 • afkomstig van eenzelfde bedrijventerrein  maar
 • geproduceerd door verschillende natuurlijke of rechtspersonen
 1. Enkel afval afkomstig van bureauactiviteiten
 2. Er wordt een lijst van de natuurlijke of rechtspersonen voor wie afval wordt ingezameld, bijhouden.

Een containerpark zamelt de afvalstoffen in van alle ondernemingen, binnen een bepaalde administratieve zone.

U zamelt het volgende in:

 • bouw- of sloopafval van uw eigen werven op uw exploitatiezetel, gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Uw opslagplaats is ≤ 100 m2

U bent ondernemer en u zamelt op uw exploitatiesite het afval in dat tijdens de dag op verschillende werven wordt geproduceerd.

 

Uw inrichting zamelt afval in, afkomstig van andere houders van afval; 

 1. De hoeveelheid afvalstoffen is ≤ 500 kg per afgifte .
 2. De afvalstoffen zijn van dezelfde soort en afkomstig van dezelfde activiteitensector als die van de inrichting.
 3. Er wordt een lijst van de natuurlijke of rechtspersonen wiens afvalstoffen op de site worden ingezameld, bijhouden.

Een arts kan zijn afval naar een ziekenhuis brengen.

Een garagehouder kan zijn afval naar een concessionaris brengen.

U bent kleinhandelaar  en

u zamelt afvalstoffen in die onderhevig zijn aan de uitgebreide  verantwoordelijkheid van de producent. 

De consument brengt de afvalstoffen aan.

Afvalstoffen, onderhevig aan de uitgebreide verantwoordelijkheid van de producent:

 • Batterijen en accu’s
 • Versleten banden
 • Afgedankte voertuigen
 • Gebruikte  olie
 • Afval van elektrische of elektronische apparatuur

U bent kleinhandelaar en

u zamelt afval in dat wordt ingezameld buiten het kader van de uitgebreide  verantwoordelijkheid van de producent 

1.    De consument brengt de afvalstoffen aan en

2.   De afvalstoffen zijn van dezelfde aard als de verkochte producten.

Bijzonder geval: afgewerkte bak- en braadolie

Als kleinhandelaar die bak- en braadolie verkoopt, kunt u onder volgende voorwaarden afgewerkte bak- en braadolie inzamelen :

 • Sla deze afvalstoffen niet op de openbare weg op.
 • Sla ze zo op dat u geen enkele schade aan de gezondheid en het milieu berokkent.
 • Houd de site proper. U moet een toegestaan desinfectiemiddel gebruiken.
 • Sla de afvalstoffen op in propere recipiënten, voorzien van het label ‘Categorie 3: niet voor menselijke consumptie’
 • Matrassen, teruggenomen door de verkoper

 • Verfpotten, teruggenomen door de verfverkoper

U zamelt afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) van heel kleine omvang in. 

 • AEEA waarvan alle afmetingen ≤ 25 cm zijn.
 • De oppervlakte, bestemd voor de inzameling, is ≤ 2m2.
 • De inzamelingen kaderen in een bewustmakingscampagne voor preventie en hergebruik van AEEA.
 • De inzamelaar, handelaar of makelaar moet de toestemming van Leefmilieu Brussel aanvragen. voor de plaatsing van de recipiënten voor inzameling op de site
  Hij ontvangt het antwoord binnen de 30 dagen volgend op de ontvangst van zijn aanvraag.
  De toestemming is 5 jaar geldig.
 • Zamel deze afvalstoffen niet in op de openbare weg.
 • Duid op de recipiënten voor inzameling de naam van de inzamelaar, handelaar of makelaar aan.
 • Bewaar de recipiënten voor inzameling op een veilige, bewaakte plaats en zorg ervoor dat gevaarlijke substanties niet toegankelijk zijn. 
 • Laat het AEEA geregeld ophalen. 
 • Houd de plaats van de inzameling en de omgeving proper.

Op scholen

 • De acties duren maximum 3 dagen.
 • De acties vinden maximum tweemaal per kalenderjaar plaats.
 • Het is verboden afval in te zamelen bij kleuter- of basisscholen.

Draagbare telefoons

Tablets

Elektronische spelletjes …

 

Geen gloeilampen

Geen rookdetectors

 

Date de mise à jour: 17/11/2021