Vous êtes ici

Informatie over uw registratie (professionnels)

 • De registratie is geldig voor onbepaalde duur.
 • In uw registratie is de toelating voor het vervoer van afvalstoffen niet opgenomen: u moet ook zijn geregistreerd als vervoerder van afvalstoffen als u zelf niet-gevaarlijke afvalstoffen vervoert.
 • U kunt een beroep doen op onderaannemers op voorwaarde dat zij de wetgeving naleven. U bent verantwoordelijk voor de taken die uw onderaannemers uitvoeren.
 • In uw registratieaanvraag vermeldt u de afvalstoffen die u wilt inzamelen, verhandelen en makelen. U kunt kiezen tussen groepen van afvalstoffen of specifieke codes (zoals vermeld in de beschikking van de Europese Commissie 2000/532/EG van 3 mei 2000 houdende vaststelling van een lijst van afvalstoffen).

  De lijst van afvalstoffen bevat:

  • de gevaarlijke afvalstoffen die zijn voorzien van een asterisk (*),
  • de niet-gevaarlijke afvalstoffen zonder asterisk.

  Categorieën van specifieke afvalstoffen:

  • afgedankte voertuigen: Eural-codes 16 01 04* - 16 01 06
  • dierlijke bijproducten: codes 02 01 02 - 02 01 06 - 02 02 01 - 02 02 02 - 02 02 03 - 02 02 99 - 02 03 04 - 02 05 01 – 18 02 02 - 18 02 03 - 20 01 08 - 20 01 25. Sommige van deze codes kunnen ofwel dierlijke bijproducten, ofwel niet-gevaarlijke afvalstoffen zijn.
  Let op: de afvalcodes 18 01 01 – 18 01 02 en 18 02 01 zijn niet voorzien van een asterisk, maar worden wel beschouwd als gevaarlijke afvalstoffen.
  Deze afvalstoffen worden louter ter informatie vermeld in de lijst van van inzamelaars, handelaars en makelaars van niet-gevaarlijke afvalstoffen. Als u in deze lijst wilt worden opgenomen, dient u ons hiervan op de hoogte te brengen door een e-mail te sturen. 
  Zodra u bent geregistreerd, mag u alle niet-gevaarlijke afvalstoffen inzamelen, verhandelen en makelen, met uitzondering van dierlijke afvalstoffen.

a.  Voorwaarden om te worden geregistreerd

Om uw registratie te bekomen, dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

1. Statuten

Als rechtspersoon

 • u bent opgericht in overeenstemming met de wetgeving van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte;
 • u bent ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen of in het handels- of beroepsregister volgens de eisen van het land waar u bent gevestigd;
 • de personen die zijn gemachtigd om uw vennootschap te verbinden, zijn niet uit hun burgerlijke of politieke rechten ontzet en zijn in de voorbije tien jaar niet veroordeeld voor een misdrijf dat hun beroepsmoraal aantast.

Als natuurlijke persoon

 • u bent onderdaan van een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte;
 • u bent ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen of in het handels- of beroepsregister volgens de eisen van het land waar u bent gevestigd;
 • u bent niet ontzet uit uw burgerlijke of politieke rechten en bent in de voorbije tien jaar niet veroordeeld voor een misdrijf dat uw beroepsmoraal aantast.

2. Opleiding van het personeel

U stelt een persoon aan die voldoende vertrouwd is met de wetgeving inzake afval en afvalbeheer.

In de loop van 2017 Leefmilieu Brussel zal de nodige elementen bepalen om het bezit van ‘voldoende kennis’ aan te tonen.
Vanaf 2018 Leefmilieu Brussel zal u opleidingen voorstellen die aan deze vereisten beantwoorden.
Vanaf 2019

U zult moeten bewijzen dat de persoon voldoende opgeleid is aan de hand van diploma’s, certificaten of attesten, tenzij u kunt aantonen dat de persoon beroepservaring heeft die gelijkstaat met de vereiste kennis.

In dit geval moet u een afwijkingsverzoek doen en rechtvaardigen.

Deze persoon is permanent beschikbaar.

b.  Hoe zich laten registreren?

1. Om uw registratie aan te vragen, dient u het volgende te doen:

 • download het  registratieformulier voor de inzamelaar, handelaar, makelaar van niet-gevaarlijke afvalstoffen;
 • vul het in, dateer het en onderteken het;
 • voeg alle gevraagde bijlagen bij het formulier;
 • stuur/bezorg het formulier en de bijlagen:

Leefmilieu Brussel
afdeling Vergunningen en partnerschappen
Site van Thurn en Taxis
Havenlaan 86C, bus 3000
1000 Brussel

Gelieve uw documenten vóór de verzending niet te nieten of in te binden. Dit vergemakkelijkt de verwerking van uw aanvraag.

2. Vervolgens, analyseert Leefmilieu Brussel uw aanvraag en gaat na of uw registratieaanvraag voldoet aan de gevraagde voorwaarden.

Uw dossier is volledig:

 • wij stellen u hiervan binnen 20 werkdagen na de ontvangst van uw registratieformulier officieel in kennis door middel van een ontvangstbewijs betreffende de volledigheid van dossier dat akte verleent aan de registratie;
 • u kunt de door de registratie beoogde activiteit aanvatten zodra u het ontvangstbewijs betreffende de volledigheid van het dossier heeft ontvangen.

Uw dossier is onvolledig:

 • wij beschikken over 20 werkdagen na de ontvangst van uw registratieformulier om u hiervan op de hoogte te brengen;
 • vervolgens hebben wij na de ontvangst van de verwachte aanvullende informatie 10 werkdagen de tijd om u te informeren over het volledige karakter van uw dossier. In dat geval ontvangt u een ontvangstbewijs betreffende de volledigheid van uw dossier of indien nodig een nieuwe verklaring van onvolledigheid.

U krijgt geen antwoord binnen 20 werkdagen:

 • uw registratie is toegekend;
 • u kunt de door de registratie beoogde activiteit aanvatten vanaf de dag na het verstrijken van de antwoordtermijn.

U bent het niet eens met onze beslissing:

 • u kunt beroep aantekenen tegen de beslissing of het uitblijven van een beslissing van Leefmilieu Brussel. 

 Tijdens onze analyse kunnen wij u vragen om bijkomende informatie of documenten te bezorgen.

3. U kunt het volgende raadplegen:

c. Registratie van rechtswege

U bent in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van rechtswege geregistreerd als inzamelaar, handelaar of makelaar van niet-gevaarlijke afvalstoffen indien u al bent geregistreerd als inzamelaar van niet-gevaarlijke, niet-huishoudelijke afvalstoffen.

Date de mise à jour: 13/09/2019