Vous êtes ici

Waterbeheerplan 2016-2021

Na meer dan 2 jaar van redactie, raadpleging van de verschillende wateractoren, en een openbaar onderzoek, werd het tweede Waterbeheerplan  voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest goedgekeurd door de Regering op 26 januari 2017. Dit Plan bestrijkt de periode 2016-2021 en wil een antwoord bieden op de Europese eisen inzake waterbeleid zoals geformuleerd in de kaderrichtlijn Water  en de overstromingsrichtlijn (.pdf). Volgens deze richtlijnen moet elke lidstaat een Waterbeheerplan opstellen en goedkeuren en om de 6 jaar actualiseren.

Op basis van een bijgewerkte stand van zaken, zet het nieuwe Waterbeheerplan de acties en inspanningen verder die al werden uitgevoerd sinds de goedkeuring van het eerste Plan in juli 2012 en richt zich op concrete maatregelen om de kwaliteit van de Brusselse waterlopen te verbeteren, en het grondwater als grondstof te beschermen om de op Europees niveau vastgelegde milieudoelstellingen te bereiken. Het bevat ook alle maatregelen voor de preventie en het beheer van overstromingen.

Het wil ook een actieve bijdrage vormen tot de internationale planning die moet worden uitgevoerd op het niveau van het internationaal hydrografisch Scheldedistrict dat we delen met de andere Belgische Gewesten, Frankrijk en Nederland.

In totaal worden er niet minder dan 120 maatregelen voorgesteld die zullen worden uitgevoerd via diverse gecoördineerde politieke hefbomen (besluiten, toelagen, informatie, overheidsinvesteringen, ...).

Het Waterbeheerplan is samengevat in een niet-technische samenvatting die de grote lijnen van het Plan uitlegt, en er hoort ook een milieueffectenrapport (MER) bij dat, overeenkomstig de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de milieueffectenbeoordeling van bepaalde plannen en programma's, de potentiële milieueffecten van het maatregelenprogramma analyseert.

Het bevat ook de volgende technische bijlagen:

De behandeling van de opmerkingen en adviezen ontvangen tijdens het openbaar onderzoek dat van 23 november 2015 tot 31 mei 2016 plaatsvond, is terug te vinden in de overwegingen van het besluit van de Brusselse regering van 26 januari 2017 tot goedkeuring van het waterbeheerplan 2016-2021. Deze overwegingen gelden als milieuverklaring zoals vermeld in de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de milieueffectenbeoordeling van de plannen en programma's.

Date de mise à jour: 26/10/2020