Vous êtes ici

Vervoerder van afvalstoffen en dierlijke bijproducten (professionelen) (professionnels)

English version

U laadt en lost niet-gevaarlijke, gevaarlijke afvalstoffen of dierlijke bijproducten. U brengt ze naar inzamelinrichtingen of verwerkingsinstallaties over de weg, per spoor of over de binnenwateren.

In dat geval dient u zich te laten registreren.
Het Brudalex-besluit betreffende het beheer van afvalstoffen legt bepaalde voorwaarden op in verband met uw beroep. Wilt u de wettelijke voorwaarden kennen die u dient na te leven om uw activiteit uit te oefenen?
Deze gids licht de opgelegde verplichtingen toe en zet ook de mogelijke uitzonderingen uiteen.

Is dit van toepassing op u?

U dient zich te registreren en deze voorwaarden hebben betrekking op u als u, als professioneel, afvalstoffen en/of dierlijke bijproducten vervoert, laadt, lost en vervoert naar een inzamelinrichting of een verwerkingsinstallatie van afvalstoffen en/of dierlijke bijproducten in België of naar het buitenland:

 • voor rekening van een opdrachtgever, namelijk: 

  De vervoerder is elke natuurlijke of rechtspersoon die beroepsmatig afvalstoffen vervoert over de weg, over de binnenwateren of per spoor.

  De inzamelaar is elke onderneming die beroepsmatig afvalstoffen inzamelt.

  De makelaar is de onderneming die, voor rekening van derden, de verwijdering of de nuttige toepassing van afvalstoffen organiseert. Hier valt ook de makelaar onder die de afvalstoffen niet fysiek in zijn bezit heeft.

  De handelaar is de onderneming die als verantwoordelijke optreedt bij het aankopen en vervolgens verkopen van afvalstoffen. Hier valt ook de handelaar onder die de afvalstoffen niet fysiek in zijn bezit heeft.

  De opdrachtgever voor het vervoer is de inzamelaar, de handelaar, de makelaar of de afvalstoffenhouder. Deze opdrachtgever geeft instructies aan de vervoerder in verband met de bestemming, de verpakking en de te nemen maatregelen in geval van incidenten. De opdrachtgever staat in voor de identificatie van de afvalstoffen, bepaalt de bestemming ervan, ziet erop toe dat die is toegestaan om de vervoerde afvalstoffen te ontvangen, verzekert dat het gebruikte vervoersmiddel voldoet aan de wettelijke voorschriften (bv. bijzondere bepalingen inzake het Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR)), ziet erop toe dat de vereisten inzake verpakking, markering, veiligheid en traceerbaarheid worden nageleefd, zorgt ervoor dat de gepaste veiligheidsmaatregelen worden genomen, enz. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de afvalstoffen tijdens hun vervoer.

  • een inzamelaar, handelaar en makelaar van niet-gevaarlijke afvalstoffen of dierlijke bijproducten;
  • een inzamelaar, handelaar en makelaar van gevaarlijke afvalstoffen;
  • een houder van afvalstoffen of dierlijke bijproducten;
 • als afvalstoffenhouder als u meer dan 500 kg afval vervoert.

In bepaalde gevallen, dient u zich niet te laten registreren.  

U hoeft zich niet te registreren als u:

 • een afvalstoffenproducent bent en uw eigen afvalstoffen vervoert voor zover u niet meer dan 500 kg afval vervoert;
 • mest/drijfmest vervoert tussen verschillende sites van een exploitatie;
 • alleen voormalige levensmiddelen die bestemd zijn voor het voederen van dieren vervoert, want de bevoegde overheid voor het volgen en het goed beheer van deze producten is het FAVV ;
 • een producent van afvalstoffen en/of sommige dierlijke bijproducten bent en uw eigen afvalstoffen en/of sommige dierlijke bijproducten  naar een inzamelinrichting als nevenactiviteit  vervoert of;

  De volgende dierlijke bijproducten zijn betrokken: Keukenafval en etensresten van categorie 3, kadavers van dieren die werden ontdekt door de sitebeheerder waar ze werden gevonden, met uitzondering van landbouwhuisdieren, kadavers van dieren die door of naar de dierenarts, dierenkliniek of opvangcentrum voor wilde dieren werden gebracht.

 • afgedankte voertuigen vervoert, waarvoor een specifieke registratie nodig is opent een nieuw venster;

Geregistreerd zijn en de voorwaarden naleven: een wettelijke verplichting

Als u zich niet houdt aan alle voorwaarden die verbonden zijn aan uw registratie, bent u in overtreding en riskeert u strafrechtelijke sancties of een alternatieve administratieve boete.

Waarom deze voorwaarden? 

De voorwaarden die zijn vastgelegd door uw registratie, zijn bedoeld om het leefmilieu en de volksgezondheid te beschermen. Om dit doel te bereiken, brengen wij acties tot stand om:

 • de schadelijke effecten van het afvalstoffenbeheer te voorkomen of te beperken;
 • de globale impact van het gebruik van de hulpbronnen te verminderen;
 • de efficiëntie van het gebruik van de hulpbronnen te verbeteren.

Deze gids geeft u meer duidelijkheid over:

Date de mise à jour: 23/08/2022

Documents: 

 • Registratieformulier (.pdf) (.docx)
 • Registratieprocedure (.pdf)
 • Formulier van melding van tijdelijk of definitieve stopzetting van een erkenning of een registratie (.pdf) (.docx)

Contact: 

Afdeling Vergunningen en partnerschappen

Havenlaan 86 C/3000 - 1000 Brussel

E-mail

Infodienst: 02 775 75 75