Vous êtes ici

Brudalex : Regels inzake afvalbeheer (professionnels)

De Brudalex (Bruxelles/Brussel-Déchets-Afvalstoffen-LEX) biedt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een wettelijk kader aan om over te schakelen op een circulaire economie, door de administratieve rompslomp te verminderen en de selectieve ophaling en het hergebruik van afvalstoffen te stimuleren. 

Het brengt een codificatie van de uitvoeringsregels inzake het beheer van afvalstoffen op gang door 11 bestaande besluiten (zie bijgevoegde lijst in bijlage van de onderstaande infofiche) op te heffen.  

Timing?

De hervorming is in werking getreden op 23 januari 2017 met uitzondering van :

 • het verbod op het gebruik van plastic zakken voor eenmalig gebruik dat in werking is getreden vanaf 1 september 2017 voor de kassazakjes en vanaf 1 september 2018 voor de overige plastic zakjes bestemd voor het verpakken van koopwaren;
 • de bepalingen betreffende het rapporteren van afvalstoffen die in werking getreden zijn op 1 januari 2018.

Voor wie?

De bepalingen van de Brudalex beogen 4 doelgroepen:

 • de afvalbeheeroperatoren, dit zijn de bedrijven waarvan de professionele activiteit bestaat uit afvalstoffenbeheer (vervoer, inzameling, verwerking, enz.);
 • de producenten van producten;
 • de kleinhandelaars;
 • de producenten van niet-huishoudelijke afvalstoffen (bedrijven, overheidsinstellingen, vzw’s, enz.). 

Inhoud?

De Brudalex heeft de wetgeving met betrekking tot de afvalstoffen op volgende wijze aangepast:

 • Het verbod op het gebruik van plastic zakken voor eenmalig gebruik (d.w.z. niet-herbruikbare zakken) dat in werking is getreed vanaf 1 september 2017 voor de kassazakjes en vanaf 1 september 2018 voor de overige plastic zakjes bestemd voor het verpakken van koopwaren. Het verbod is van toepassing op alle kleinhandelaars, d.w.z. op alle verkooppunten voor het publiek, ongeacht hun oppervlakte en ongeacht of ze gespecialiseerd of overdekt zijn. Een ministerieel besluit dat binnenkort zal worden goedgekeurd zal deze verplichting verduidelijken. Een specifieke communicatie en begeleidende maatregelen zullen worden georganiseerd;
 • Hervorming van de regels inzake de traceerbaarheid, het registeren en het rapporteren van afvalstoffen; 
 • Hervorming van de regels inzake de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid;
 • Wijziging van de regels voor het beheer van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, afgedankte voertuigen, vervallen geneesmiddelen en voedingsoliën en -vetten;
 • Hervorming van de algemene regels inzake afvalstoffenbeheer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (vervoer en inzameling van afvalstoffen, inrichtingen voor de inzameling en verwerking van afvalstoffen op het gewestelijk grondgebied, ...);
 • Introductie van het begrip “inrichtingen die afvalstoffen inzamelen als nevenactiviteit” om selectieve inzameling in het Gewest te bevorderen;
 • Ontwikkeling van regels inzake de einde afvalfase;
 • Wijziging van de lijst van de ingedeelde inrichtingen

Meer info

Leefmilieu Brussel heeft op donderdag 30 maart 2017 een informatiesessie georganiseerd. 
U kan de presentaties hieronder terugvinden.
Date de mise à jour: 28/09/2020

Contact: 

Voor vragen over de regels inzake afvalstoffenbeheer en milieuvergunningen:

permit@leefmilieu.brussels

Voor vragen over erkenningen en registratie met betrekking tot afvalstoffen

permitagr@leefmilieu.brussels

Voor vragen over traceerbaarheid, het register en het rapporteren van afvalstoffen:

inspection-inspectie@leefmilieu.brussels

Voor andere vragen over de brudalex:

dechet-afval@leefmilieu.brussels