Vous êtes ici

Energieaudit verbonden aan de milieuvergunning voor grote verbruikers (professionnels)

Om wie gaat het?

Alle vestigingen (met uitzondering van woningen) die een milieuvergunning aanvragen voor een bestaande vestiging en grote verbruiker zijn:

Sector

Criterium

Ingangsdatum

tertiaire sector

Vanaf 3.500 m² vloeroppervlakte

Sinds 30 juli 2012

voor handelszaken uit rubriek 90 * van de lijst van geklasseerde installaties

een verkoopoppervlakte en een opslagruimte van meer dan 1.000m²

vanaf 1 januari 2018

industriële sector

verbruik hoger dan 0,1 PJp

vanaf 1 januari 2018

*Kleinhandelszaken waarvan de verkoopslokalen en de lokalen die aan de verkoopslokalen grenzen en als warenopslagplaats dienen een totale oppervlakte hebben die gelijk is aan of groter is dan 1.000 m², met inbegrip van de oppervlakte die door de toonbanken en andere meubelen wordt ingenomen

Grote verbruikers?

Een vestiging wordt beschouwd als 'grote verbruiker' indien de verbruiksdrempel, in functie van de hoofdactiviteit, werd overschreden.  De verbruiksdrempel wordt vastgelegd bij normale weersomstandigheden en bij een normale bezetting.

Sector

Specifieke verbruiksdrempels

Kantoorgebouw (privé of openbaar)

> 128 kWhf/m2.jaar

Onderwijs

> 107 kWhf/m2.jaar

Ziekenhuizen

> 197 kWhf/m2.jaar

Tehuizen

> 182 kWhf/m2.jaar

Hotels

> 206 kWhf/m2.jaar

Handelszaken

> 212 kWhfelek/m².jaar
en > 102 kWhfbrandstof/m².jaar
of > 314 kWhftotaal/m².jaar

Andere

> 142 kWhf/m2.jaar

Industrie

> 0,1 PJp/jaar

Symbolen :

 • kWhf = kWh in finale energie
 • kWhfelek = finale kWh in elektriciteit
 • kWhfbrandstof = finale kWh in brandstof
 • PJp = petajoule in primaire energie

Wanneer moet de energieaudit bij de aanvraag voor een milieuvergunning worden gevoegd?

De energieaudit van het bedrijf of de vestiging (grote verbruiker) moet worden toegevoegd aan:

 1. elke aanvraag voor een milieuvergunning van klasse 1A of 1B afkomstig van een openbare of private aanvrager, of van klasse 2 van openbaar nut;
 2. elke aanvraag voor een milieuvergunning bevattende een handelszaak geklasseerd in rubriek 90;
 3. elke aanvraag voor een verlenging of vernieuwing van die vergunningen;
 4. elke aanvraag voor een uitbreiding van de vergunning, indien een wijziging in de installaties de energiecriteria of de oppervlakte van de vestiging zó beïnvloedt dat de vestiging een 'grote verbruiker' wordt.

Wie kan worden vrijgesteld van de verplichte energieaudit in het kader van een milieuvergunning voor grote verbruikers?

Gebouwen worden van een audit in het kader van de milieuvergunning vrijgesteld indien ze aan een van onderstaande voorwaarden voldoen:

 • gebonden aan een EPB-voorstel in het geval van nieuwe gebouwen of zware renovaties.
 • gebonden aan een lokaal actieprogramma energiebeheer (PLAGE). Die vrijstelling geldt zodra het actieprogramma van kracht wordt.
 • het voorwerp hebben uitgemaakt van een conforme audit in de voorbije 4 jaar
 • het voorwerp hebben uitgemaakt van een audit in het kader van een ISO 50.001-certificaat of beschikken over een gelijkwaardig milieucertificaat waaraan een energieaudit was verbonden conform  artikel 2.5.7 § 2, 1ste streepje van de BWLKE.
 • Het specifiek verbruik ligt onder de drempel voor grote verbruikers

Een gebouw wordt enkel vrijgesteld indien het hele gebouw aan een van deze voorwaarden beantwoordt. 

Welke procedure volgen om van een energieaudit te worden vrijgesteld?

Om van een audit te worden vrijgesteld, moet u het formulier “verzoek tot afwijking van de auditverplichting” aan uw aanvraag voor een milieuvergunning toevoegen.

Terminologie 

Vestiging

Elke technische en geografische eenheid:

 • met één of meer industriële of commerciële gebouwen en/of activiteiten of installaties met het oog op private of openbare dienstverlening
 • waarvan de geklasseerde installaties worden uitgebaat door een natuurlijke persoon of rechtspersoon van openbaar of privaat recht.

Vloeroppervlakte van een gebouw

De totale overdekte vloeroppervlakte met een hoogte onder plafond van minimaal 2,20 m in alle lokalen.

Worden uitgesloten: lokalen onder het vloerniveau, bestemd voor parkeer- of kelderruimte, voor technische installaties of opslag.

De vloerafmetingen worden buitenwerks gemeten tussen de onbeklede buitenwanden van de gevelmuren, en de vloeren worden geacht door te lopen, zonder rekening te houden met de onderbreking ervan door scheidingswanden en binnenmuren, of door kokers, trappenhuizen en liftschachten.

Nieuw gebouw 

Benaming gegeven aan een EPB-eenheid die het voorwerp uitmaakte van bouwwerken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning moest worden aangevraagd.

Zware renovatie 

Benaming gegeven aan een EPB-eenheid die het voorwerp uitmaakte van werken die de energieprestaties beïnvloeden en betrekking hebben op meer dan 50 % van de warmteverliesoppervlakte.  

Specifiek verbruik

Verhouding van het energieverbruik, genormaliseerd ten opzichte van het klimaat, bij normale bezetting tot de vloeroppervlakte van de gebouwen van de vestiging.

Handelszaken geklasseerd in rubriek 90

Kleinhandelszaken waarvan de verkooplokalen, de aangrenzende lokalen en de lokalen voor warenopslag (cf. lijst van geklasseerde installaties) een totale oppervlakte hebben die gelijk is aan of hoger ligt dan 1.000 m2, met inbegrip van de oppervlakte ingenomen door de toonbanken en ander meubilair.

Date de mise à jour: 06/12/2021