Vous êtes ici

Energieaudit voor grote bedrijven (professionnels)

Om welke bedrijven gaat het?

Moeten ter plaatse een energieaudit laten uitvoeren: alle private of openbare bedrijven waarvan de vestiging een milieuvergunning vereist.

 • Ofwel met meer dan 250 voltijdse equivalenten (VTE),
 • ofwel met een omzet van meer dan 50 miljoen euro en een jaarbalans van meer dan 43 miljoen euro.

Het bedrijf moet nagaan of het voldoet aan één van die (menselijke of financiële) criteria per vestiging, doorgaans gedefinieerd per vestigingseenheid in de Kruispuntbank Ondernemingen (KBO).

Om de omzet en de jaarbalans over de verschillende bedrijfsvestigingen te spreiden, hanteert de onderneming de juiste verdeelsleutel (voorbeeld in het Vlaams Gewest), zoals bijvoorbeeld: de prorata van het aantal werknemers. 

Tijdschema van verplichtingen

 • Ondertekening van een contract met een erkende auditeur 
  Grote bedrijven moeten ten laatste op 31 december 2016 een contract met een erkend auditeur ondertekend hebben. Ze moeten dat contract niet doorsturen naar Leefmilieu Brussel.
 • Overmaken van het auditrapport 
  Het bedrijf moet het auditrapport  overmaken aan Leefmilieu Brussel binnen de 6 maanden volgend op de indiening van de jaarrekeningen.
 • Vernieuwing
  Om de 4 jaar moet het bedrijf een nieuwe audit laten uitvoeren.

Wie kan van de verplichte energieaudit worden vrijgesteld?

 • Gebouwen die in het kader van een ISO 50.001 certificaat werden doorgelicht of beschikken over een gelijkwaardig milieucertificaat dat een energieaudit omvat, zoals bepaald in artikel 2.5.7 § 2, 1ste streepje van de BWLKE
 • Bedrijven die reeds over een conforme en geldige energieaudit beschikken.

Wie moet de audit uitvoeren?

Grote bedrijven moeten een audit laten uitvoeren door een erkend auditeur, zelfs wanneer ze niet de houder van de milieuvergunning of niet de eigenaar van de gebouwen zijn.

Wat zijn de verplichtingen van bedrijven na de audit?

Indien grote bedrijven ook grote verbruikers zijn en heeft een milieuvergunning beheerd door Leefmilieu Brussel, worden de doelstellingen rond de middelen of het resultaat, die voortvloeien uit het actieplan van de audit, opgelegd in de milieuvergunning van de bedrijfsvestiging. De houder van de milieuvergunning moet er dus alles aan doen om die opgelegde doelstellingen te halen. 

Grote verbruikers?

Grote bedrijven worden als grote verbruikers beschouwd indien voor de bedrijfsvestiging een verbruiksdrempel (in functie van de hoofdactiviteit) werd overschreden.  De verbruiksdrempel wordt vastgelegd bij normale weersomstandigheden en bij een normale bezetting.  

Sector

Specifieke verbruiksdrempels

Kantoorgebouw (privé of openbaar)

> 128 kWhf/m2.jaar

Onderwijs

> 107 kWhf/m2.jaar

Ziekenhuizen

> 197 kWhf/m2.jaar

Tehuizen

> 182 kWhf/m2.jaar

Hotels

> 206 kWhf/m2.jaar

Handelszaken

> 212 kWhfelek/m².jaar
en > 102 kWhfbrandstof/m².jaar
of > 314 kWhftotaal/m².jaar

Andere

> 142 kWhf/m2.jaar

Industrie

> 0,1 PJp/jaar

Symbolen:

 • kWhf = kWh in finale energie
 • kWhfelek = finale kWh in elektriciteit
 • kWhfbrandstof = finale kWh in brandstof
 • PJp = petajoule in primaire energie

Wat gebeurt er indien een groot bedrijf niet de houder van de vergunning of niet de eigenaar is van het gebouw is?

Een groot bedrijf is hoe dan ook verplicht een audit te laten uitvoeren. De houder van de milieuvergunning is niet verantwoordelijk voor de uitvoering van de audit binnen een groot bedrijf. De implicaties van de audit kunnen de houder van de milieuvergunning echter aanbelangen indien het groot bedrijf tevens een grote verbruiker is of indien de houder de vergunning moet vernieuwen.

Om er voor te zorgen dat alle betrokken partijen van de situatie op de hoogte zijn, moet vóór de audit overleg plaatsvinden tussen het groot bedrijf, de andere gebruikers van het gebouw (mogelijks andere grotere ondernemingen) en de houder van de milieuvergunning (dat kan eveneens een groot bedrijf zijn).  Elk van de partijen wint er bij om bij de audit betrokken te worden:

 1. Een globale audit kost minder en is efficiënter dan een gedeeltelijke audit (per verdieping of zone);
 2. Een globale audit maakt verschillende audits van gemeenschappelijke installaties overbodig.
 3. Een audit voor grote bedrijven, uitgevoerd op het gehele gebouw, kan gelden als audit in het kader van de milieuvergunning (en omgekeerd). Een groot bedrijf kan de kosten dus delen met de houder van de milieuvergunning. 

Terminologie :

Bedrijf

Volgens de aanbevelingen van de Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definiëring van microbedrijven, kleine en middelgrote ondernemingen, wordt als 'bedrijf' beschouwd: elke entiteit (met welk juridisch statuut ook) die economische activiteiten uitoefent. Worden met name als dergelijke entiteiten beschouwd: entiteiten die individueel of in familieverband ambachtelijke activiteiten uitoefenen, personenvennootschappen en verenigingen die geregeld economische activiteiten uitoefenen. 

Meer info ?
Raadpleeg de gebruikersgids voor de definiëring van kmo's van de Europese Commissie.

VTE (voltijdequivalenten)

Volgens de aanbevelingen van de Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definiëring van microbedrijven, kleine en middelgrote ondernemingen  (art. 5), stemt 'equivalent' overeen met het aantal arbeidseenheden per jaar, met andere woorden: met het aantal mensen dat voltijds in de betrokken onderneming of voor rekening van dat bedrijf werkte tijdens het hele jaar in kwestie.

De arbeid van mensen die niet het hele jaar hebben gewerkt of die deeltijds werkten of seizoensarbeid verrichtten (ongeacht de duur) wordt in breuken van AEJ uitgedrukt.  De equivalenten omvatten:

 • de werknemers
 • de mensen die in opdracht van de onderneming werken, aan haar verantwoording afleggen en in het kader van de nationale wetgeving met werknemers worden gelijkgesteld
 • de eigenaars-uitbaters
 • de vennoten die binnen het bedrijf regelmatig actief zijn en door het bedrijf financieel worden vergoed

Worden niet als equivalenten in rekening gebracht: 

 • stagiairs
 • studenten die een beroepsopleiding volgen en een leercontract of een beroepsopleidingscontract kregen.

Ook zwangerschaps- of ouderschapsverlof wordt niet in rekening gebracht.

Meer info ?

Raadpleeg de gebruikersgids voor de definiëring van kmo's van de Europese Commissie.

Date de mise à jour: 10/11/2021