Vous êtes ici

Waartoe dient de inventaris van de bodemtoestand?

Tal van Brusselse terreinen zijn verontreinigd geraakt door vervuilende activiteiten of incidenten. Iedereen kan er verantwoordelijk voor zijn, soms zelfs zonder dat we ons ervan bewust zijn: een stookolielek, onhandig omspringen met een chemisch product, enz.

Een verontreinigde bodem heeft een impact op het leefmilieu en op de waarde van uw vastgoed, maar kan ook gevolgen hebben voor de gezondheid. Daarom is het van essentieel belang om over een betrouwbare en actuele inventaris van deze verontreinigde of vermoedelijk verontreinigde gronden te beschikken. De inventaris van de bodemtoestand brengt de gronden die zijn blootgesteld aan verontreiniging in kaart, ongeacht of deze verontreiniging al is bevestigd, is behandeld of gewoon wordt vermoed. De inventaris van de bodemtoestand die Leefmilieu Brussel eind 2015 opstelde, telt momenteel 14.283 percelen, wat overeenstemt met ongeveer 3.040 ha (18,8% van de gewestelijke oppervlakte). Van die percelen zijn er 1.043 niet verontreinigd, 8.891 mogelijks verontreinigd, 3.075 verontreinigd en 1.274 licht verontreinigd. 

De ordonnantie van 2009, gewijzigd in 2017, kent een sleutelrol toe aan de inventaris van de bodemtoestand als hulpmiddel voor:

  • de bescherming van de volksgezondheid en het leefmilieu,
  • de planning en het beheer van de Brusselse bodem,
  • het verstrekken van informatie aan eenieder die de staat van de bodem van een bepaald terrein wil kennen, met name de eigenaars, de kopers, de houders en de aanvragers van een milieuvergunning of de aanvragers van stedenbouwkundige vergunningen,
  • de reglementering die Leefmilieu Brussel in staat stelt te bepalen of een verkennend bodemonderzoek nodig is en of, in voorkomend geval, de behandeling van een verontreiniging moet worden opgelegd.
Date de mise à jour: 02/08/2017