Vous êtes ici

Openbare ruimte (professionnels)

De openbare ruimte is een bijzonder grote ruimte als het gaat om het bestrijden van de risico's van pesticiden. Het gaat om alle ruimten die tot het openbaar domein behoren, alle gronden en gebouwen waarvan een overheid bijvoorbeeld eigenaar of huurder is en die worden gebruikt voor een openbaredienstopdracht: trottoirs, gemeente- en gewestwegen, bermen en taluds, pleinen, openbare parken en tuinen, monumenten, begraafplaatsen, gemeentepleinen, sportvelden, de omgeving van overheidsgebouwen en van sociale woningen, enz.

De pesticidenordonnantie bevat een aantal bepalingen die van toepassing zijn op openbare beheerders en hun onderaannemers.

Sinds 20 juni 2013 is het verboden om gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken in de openbare ruimte en in alle ruimten die door de openbare diensten worden beheerd.

Om een geleidelijke verandering in de beheerpraktijken en een planning van de reductie van pesticiden mogelijk te maken (investering in nieuw materiaal, verandering in de organisatie van de teams, heraanleg van bepaalde ruimten, enz.), mogen de openbare beheerders bepaalde gewasbeschermingsmiddelen blijven gebruiken tot 31 december 2018. Hiertoe moeten ze een toepassingsplan indienen bij de gewestelijke overheid en strikte voorwaarden naleven (soorten producten, gebruikscontext, fytolicenties, verplichting tot aanplakking van informatie, afbakening en beperking van de toegang voor het publiek, enz.). Het dossier dat moet worden ingevuld is op aanvraag verkrijgbaar bij Leefmilieu Brussel: pesticide@leefmilieu.brussels

Vanaf 1 januari 2019, het einde van de overgangsperiode, mogen de openbare beheerders niet langer pesticiden gebruiken bij hun dagelijks beheer, behalve in erg zeldzame gevallen waarin het als laatste middel wordt ingezet tegen invasieve soorten of soorten die schadelijk zijn voor teelten.

Date de mise à jour: 28/09/2020