Vous êtes ici

Waar moeten gevaarlijke producten en afvalstoffen worden opgeslagen? (professionnels)

 • Sla de gevaarlijke afvalstoffen en producten op in een goed afgebakende opslagzone, die zelf in een veiligheidszone is gelegen. 

Kenmerken van de opslag- en veiligheidszones

a.Inrichting van de opslag- en veiligheidszones 

 • De veiligheidszone die de opslagzone bevat, moet worden afgebakend :
 • ofwel door een brandwerende wand die gedurende 2 uur bestand is tegen vuur (Rf 2h).

  De normen voor brandweerstand die moeten worden nageleefd, staan in artikel 52.7 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB).

 • ofwel door een horizontaal gemeten afstand van 3m rond de opslagzone.
 • De veiligheidszone mag zich in geen geval uitstrekken tot buiten de eigendomsgrenzen van de exploitatie.

b. Toegang

 • De toegang tot de opslagzone is strikt verboden voor publiek.
 • Zorg voor een duidelijk zichtbaar verbodsbord of de gebruikelijke pictogrammen aan de ingang van de opslagzone.

   

c. Sluitingssysteem 

 • De opslagzone moet uitgerust zijn met een sluitingssysteem (slot, hangslot, …) om elke indringing te vermijden. 

d. Ventilatie

 • Verlucht de opslagzone voldoende om te vermijden dat de atmosfeer giftig of explosief wordt (bijvoorbeeld via de plaatsing van gerasterde wanden.

e. Brandveiligheid : toebehoren en aanduidingen

 • Plaats brandblussers of andere geschikte blusmiddelen.
 • Plaats aanduidingen betreffende brandpreventie en -bestrijding op goed zichtbare plaatsen.

f. Activiteiten die toegelaten en verboden zijn in de opslagzone 

 • Roken in de opslagzone is ten strengste verboden.
 • Hang de gebruikelijke pictogrammen voor het rookverbod dicht bij de veiligheidszone. 
 • De opslagzone mag uitsluitend worden gebruikt om de producten op te slaan.
 • Het is verboden producten over te gieten in de opslagzone. 

  Indien uw toelating of vergunning uitdrukkelijk vermeldt dat u vloeistoffen mag overgieten in de opslagzone, om de hoeveelheid gevaarlijke producten in uw werkplaats te beperken, dan mag u deze vloeistoffen overgieten in de opslagzone. Deze overheveling moet plaatsvinden boven een hiervoor voorziene inkuiping.

  Een opvangbak of inkuiping is een systeem dat het mogelijk maakt vaten, jerrycans en andere recipiënten die gevaarlijke vloeistoffen bevatten, veilig op te bergen. Het doel is de vloeistoffen die per ongeluk wegvloeien op te vangen, en te vermijden dat ze zich buiten de bak verspreiden. De inkuiping moet ondoorlatend zijn en bestaan uit materialen die bestand zijn tegen de producten die ze bevat.

   

  Bron : www.hellopro.fr

  Zet de recipiënten die vloeibare gevaarlijke stoffen bevatten in een inkuiping waarvan de inhoud minstens gelijk is aan het hoogste cijfer:

  • 110% van de inhoud van de grootste recipiënt dat erop staat;
  • 25% van de totale inhoud van alle recipiënten die erop staan.

  In bepaalde gevallen kan een lokaal ingericht worden zodat het dienst kan doen als inkuiping. Gemeenschappelijke muren kunnen echter niet beschouwd worden als een wand.

  Neem alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om het ontbranden van de producten te vermijden en het ontploffingsgevaar te beperken. Uw milieuvergunning vermeldt specifiek of de overheveling is toegestaan. 

 

Date de mise à jour: 11/06/2021