Vous êtes ici

De Brusselse reservaten

Le marais de Ganshoren

De natuurreservaten

Het Moeraske

Het Moeraske in Evere, de laatste restant met vegetatie die vroeger kenmerkend was voor de Zennevallei, wordt doorkruist door één van de zijrivieren van de Zenne. Daar heeft zich een moerassige zone met een rietveld en een overstroomd wilgenbos gevormd. Daarnaast ligt een braakliggend terrein waarop een vegetatie groeit die zeldzaam is voor Brussel.
Bezienswaardig: de gele iris, de koninginnepage, de hazelworm en de levendbarende hagedis, de ijsvogel en een groot aantal kikkers en watersalamanders.

Het moeras van Ganshoren

Deze natuurzone ligt in de vallei van de Molenbeek waar natte weiden, sloten en wilgenbosjes elkaar afwisselen. Er zijn projecten in uitvoering die moeten voorkomen dat het moeras uitdroogt, zodat het opnieuw zijn rol kan vervullen van regelaar van de waterlopen en van overstromingszone.
Bezienswaardig: de nachtegaal, de ringslang, de stekelbaars, de dotterbloem, de koekoeksbloem.

Het moeras van Jette

Deze site, eveneens gelegen in de vallei van de Molenbeek, geeft een beeld van de fysionomie van het natte en landelijke landschap dat vroeger kenmerkend was voor het noorden van Brussel. Rond de vijver heeft zich een rietveld gevormd.
Bezienswaardig: de waterhoen, de kleine karekiet, de waterral (tijdens de winter), de voorns en snoeken en de vele amfibieën.

Het Poelbos

Het Poelbos in Jette is een gemengd bos dat gegroeid is op kalkgrond (oude steengroeve) waar vele bronnen aan de oppervlakte komen. Deze site is heel interessant voor de bijzondere flora die daar wordt aangetroffen.
Bezienswaardig: de clematis, de bosanemoon, daslook, diverse orchideeën, breukkruid, spekwortel en talloze in holen levende vogels die in de talrijk aanwezige holle bomen nestelen.

Het Laarbeekbos

Deze uitgestrekte beboste ruimte ten noorden van Brussel (Jette) heeft zich, net zoals het Poelbos, ontwikkeld op een terrein waar in het verleden kalksteen werd ontgonnen. Naast de flora die verbonden is met dit type van bodem, treffen we er soorten aan die groeien op natte gronden. De vele doorsijpelingen voeden er namelijk een bospoel en een beekje dat uitmondt in de Molenbeek.
Bezienswaardig: daslook, paarbladig goudveil, de dotterbloem, diverse orchideeën en talloze amfibieën.

De Zavelenberg

Deze relikwie van het Pajottenland (Sint-Agatha-Berchem) bestaat uit graslanden, natte weiden, hagen en bossen die doorkruist worden door beekjes.
Bezienswaardig: de dotterbloem, de sleutelbloem, zegge, groen nieskruid en een hazenpopulatie

Rietkraag Ter Bronnenpark

Eén van de laatste rietvelden die naam waardig in de vallei van de Woluwe.
Bezienswaardig: de kleine karekiet en de waterral.

Kinsendael-Kriekenput

Dat is een oud, verwaarloosd park dat geëvolueerd is tot een natuurbos. Er zijn nog enkele mooie sierbomen overgebleven. Een groot aantal bronnen zorgen er voor een belangrijk waterwegennet. Er werd zelfs een vijver heraangelegd.
Bezienswaardig: grote bonte specht, boomklever, appelvink, sijs, vos en verschillende soorten vleermuizen.  Dit is één van de zeldzame plaatsen in Brussel waar bittere veldkers groeit.

Het natuurreservaat van het Rood Klooster

Tot de beschermde fauna en flora op deze site (Oudergem) behoren de grasperken op de kalkhellingen, een elzen/essenbosje dat het uitzicht van een natuurbos biedt, een moeras, een klein veld met struikheide, alluviale bossen, een geheel van vijvers met rietland…
Bezienswaardig: ijsvogel, fuut, dodaars, slobeend, krakeend, bittervoorn (een zeldzame en beschermde vis), 13 soorten vleermuizen...

De Verdronken-Kinderen-Vallei

Dit reservaat, gelegen in een vallei van het Zoniënwoud, toont een aaneenschakeling van vijvers die met elkaar verbonden zijn door een zijrivier van de Woluwe. Vrije zones wisselen er af met elzen/essenbossen.
Bezienswaardig: kuifeend, mandarijneend, talloze soorten vlinders en libellen, een belangrijke populatie van amfibieën, bittervoorn…

De Vallei van de Vuilbeek

Deze diep in het Zoniënwoud verzonken vallei herbergt vijvers, bronnen, moerassige formaties, braakland, zeggenmoeras, rietvelden, heidevelden en lichte beuken/eikenbossen.
Bezienswaardig: watermunt, moeras-vergeet-mij-nietje, kattenstaart, vlotgras, cypergras, wintertaling, kuifeend, dodaars, vuursalamander, ree, talrijke bosinsecten en natte bosranden en open plekken.

De Vallei van de Drie Fonteinen

Dit reservaat omvat een natte bodem in een vallei van het Zoniënwoud (met een beekje, bronnen en een vijver) en droge hellingen, zowel kalkhellingen als zure hellingen. Daartoe behoort ook nog een kasteeltje uit de XIVe eeuw.
Bezienswaardig: zwarte specht, buizerd, sperwer,…

De Pinnebeekpoel

Een bospoel aan de uitmonding van een vallei van het Zoniënwoud, omringd door zure bosweiden.
Bezienswaardig: de poel is een belangrijk reservoir van amfibieën. Is niet dichtbij toegankelijk.

De Vogelzangbeek

De Vogelzangbeek in Anderlecht, gelegen in een typisch landschap van het Brabantse Pajottenland, is een landelijke site met bosjes, weilanden en hagen. De site wordt doorkruist door het beekje dat zijn naam eraan heeft gegeven en bevat een aantal vijvers, een rietveld en vochtige weilanden.
Bezienswaardig: de gele iris, de grote lisdodde, de steenuil en de prachtige rijen van knotwilgen.

De bosreservaten

Het bosreservaat van het Rood Klooster

Dit reservaat werd opgericht met het oog op de bescherming van het unieke eikenbosje met hyacinten in het Zoniënwoud. De aanwezigheid van deze bloem is verbonden met de voormalige ontginning van de grond door de monniken van de abdij van het Rood Klooster die daar hun kudden lieten grazen.

Het bosreservaat van Gripensdelle

Dit reservaat strekt zich uit over 40 ha bos in Watermaal-Bosvoorde. Door een gebrek aan beheer kan het bos er spontaan evolueren.
Bezienswaardig: ree, vos, zwarte specht.

De archeologische reservaten

Het archeologisch reservaat van de Tumuli

Twee langgerekte kunstmatige heuvels zouden de restanten kunnen zijn van Romeinse of pre-Romeinse grafmonumenten.

Het archeologisch reservaat van « Bosvoorde-Vijvers »

Restant van een versterkt kamp van meer dan 5000 jaar oud. De verdedigingsstructuren van dit neolithisch kamp zijn op sommige plaatsen nog goed zichtbaar (afwisseling van heuvels en grachten).

Date de mise à jour: 15/02/2021