Vous êtes ici

Lopende projecten (professionnels)

In het kader van het  Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie (GPCE), beogen het Afvalplan en de Europese projecten, talrijke lopende acties de preventie, het hergebruik en het beheer van bouw- en sloopafval.

Alle organisaties (privé, overheids- en verenigingssector) die deze acties uitvoeren beogen een betere afvalpreventie en -beheer en willen tegelijk tewerkstelling creëren. 

De gerichte acties zijn meer bepaald lopende projecten en hulpmiddelen:

 • Een projectoproep « circulaire werven » die een rationeel gebruik van hulpbronnen beoogt dankzij een aanpak die gebaseerd is op een beter beheer en samenwerking tussen de deelnemende partijen
 • De adviesdienst inzake hergebruik en recyclage van bouwmaterialen
 • De invoering van een selectieve afbraakketen
 • Proefprojecten voor sorteren op de werf

En de planning van:

 • Een reflectie over de logistiek om de werven te bevoorraden en de afvalstoffen te verwijderen.
 • Het gebruik van herbruikbaar en gerecycleerd materiaal stimuleren in de overheidsopdrachten voor werken. 
 • De strategieën 'constructie demonteerbaar BSA' bestuderen.

Platform van de Actoren voor het Hergebruik van Bouwelementen in Brussel

Het Platform van de Actoren voor het Hergebruik van Bouwelementen in Brussel wil actoren samenbrengen die zich inzetten voor de ontwikkeling van een circulaire economie voor bouwonderdelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De doelen van het Platform :

 • Een aanspreekpunt en een toegangspoort aanbieden aan de praktijkmensen die met het vraagstuk te maken krijgen
 • Werkgroepen leiden om de voornaamste transversale belemmeringen voor de ontwikkeling van een markt voor hergebruik aan te kaarten
 • Een klimaat scheppen waarin initiatieven geharmoniseerd kunnen worden, waar er een gemeenschappelijke visie tot stand kan komen en waar nieuwe samenwerkingsverbanden kunnen worden opgestart
 • Sensibiliseren, casestudy’s verspreiden en verslag uitbrengen van inspirerende praktijken
Date de mise à jour: 28/09/2020