Vous êtes ici

Bedreigd of bedreigend?

Van de 793 hogere plantensoorten die tussen 2003 en 2005 geïnventariseerd werden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, worden er 230 beschouwd als zeldzaam, achteruitgaand, kwetsbaar, bedreigd of uitstervend. Dat heeft uiteenlopende redenen:

 

 

 

 

 

  • sommige ervan behoren tot specifieke biotopen die van nature aan het veranderen zijn (bijvoorbeeld geleidelijke verbossing) of tot zeldzame en geïsoleerde gebieden (bijvoorbeeld kalkbodem);
  • het Brusselse platteland en braakland wordt zeldzamer onder druk van de verstedelijking;
  • draineringen en droogleggingen beperken de vochtige zones;
  • meststoffen, pesticiden en het selecteren van granen in de landbouw doen veldbloemen verdwijnen;
  • sommige soorten bevinden zich in geografisch geïsoleerde zones waar genetische uitwisseling problematisch wordt;
  • de eutrofiëring van het water tast de waterplanten aan;
  • het plukken verarmt de genetische diversiteit van bepaalde soorten;
  • invasieve uitheemse planten verdringen de inheemse soorten;
  • de klimaatveranderingen (opwarming, fellere regenbuien, aanhoudende droogte…) en de vervuiling veranderen de levensomstandigheden van de ecosystemen; 

Beter beschermd

Sinds maart 2012 zijn hogere planten beter beschermd dan ooit tevoren. Sinds de publicatie van de Ordonnantie betreffende het natuurbehoud zijn bepaalde plantensoorten strikt beschermd. Sommige in het ganse Brusselse gewest, andere enkel in bepaalde groene ruimten in de groene zones, zoals zones van hoge biologische waarde, parkzones, begraafplaatsgebieden, boszones en erfdienstbaarheidszones, rond de bossen en wouden van het GBP, de Natura 2000-gebieden, de natuurreservaten en bosreservaten. Om welke soorten het gaat, kan je vinden in de bijlage II.3.B van deze regelgeving.

Een goede raad

Pluk geen wilde bloemen in bossen, in velden, bij moerassen of op paden, zelfs als u denkt dat de soort niet bedreigd is (zoals bijvoorbeeld narcissen of lelietjes-van-dalen). Want zonder dat u het goed en wel beseft, verarmt u de genetische diversiteit van een soort. En vergeet ook niet dat de bloem het seksueel orgaan is van bloeiende planten. Het plukken hindert dus de voortplantingscyclus.

Een bedreiging

Sommige invasieve uitheemse planten zoals de reuzenberenklauw, de Japanse duizendknoop en de Amerikaanse vogelkers verstoren het ecologische evenwicht en vormen een reëel probleem voor de lokale flora, en. Ze passen zich perfect aan in functie van de lokale omstandigheden, groeien snel en hebben ook geen echte natuurlijke vijanden. Bijgevolg ontpoppen ze zich algauw tot bijzonder woekerende soorten. Ze bezetten niet enkel het nieuwe gebied, ze palmen het in en vervangen geleidelijk de lokale soorten waardoor ook de ecosystemen veranderen.

Date de mise à jour: 27/07/2021

Documents: 

Om een papieren versie te bestellen: 02 775 75 75 of neem contact op met de dienst Info-Leefmilieu via e-mail