Vous êtes ici

Hoe uw producten opslaan ? (professionnels)

a. Respecteer de toegelaten hoeveelheden
b. Gescheiden opslag van onverenigbare producten
c. Keuze van geschikte recipiënten
d. De vaten met vloeibare producten opbergen
e. Bijhouden en naleven van de veiligheidsfiches

De volgende regels zijn van toepassing ongeacht de plaats van opslag (in een specifiek lokaal, in een veiligheidskast, in de werkplaats …).

a. Respecteer de toegelaten hoeveelheden

 • Houd u strikt aan de maximumhoeveelheden die uw milieuvergunning of toelating vermeldt.

Top

b. Gescheiden opslag van onverenigbare producten

Producten zijn onverenigbaar indien het risico bestaat dat ze met elkaar reageren (door bijvoorbeeld gevaarlijke gassen te produceren) of brand of een explosie veroorzaken wanneer ze worden vermengd. 

Raadpleeg de veiligheidsfiches van de producten om te bepalen welke producten onverenigbaar zijn: zie rubriek 10 – “stabiliteit en reactiviteit”. 

 • Houd onverenigbare vaste producten gescheiden: plaats ze aan weerszijden van harde en onbrandbare wanden, of in aparte compartimenten van de veiligheidskasten. 
 • Zorg voor voldoende ventilatie in elk compartiment.
 • Scheid onverenigbare vloeibare producten: berg ze gescheiden op, in afzonderlijke opvangbakken of inkuipingen. 
 • Zet onverenigbare producten zo ver mogelijk uit elkaar. 

Top

c. Keuze van geschikte recipiënten

 • Gebruik ondoorlatende en goed afgesloten vaten.
 • Hanteer de vaten voorzichtig.
 • Kleef een volledig identificatie-etiket op elk recipiënt om de producten, de risico’s die ze inhouden en de fabrikanten ervan te identificeren.  

  Het etiket moet verplicht het volgende vermelden:

  • de naam van het product;
  • de specifieke vermeldingen van gevaar en de symbolen (zwart logo op gele achtergrond);
  • de risicozinnen (letter R + cijfer);
  • veiligheidsaanbevelingen;
  • de naam en het adres van de fabrikant.
 • Laat de lege vaten of vaten die resten van gevaarlijke producten bevatten afvoeren door een vergunde operator voor gevaarlijke afvalstoffen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Top

d. De vaten met vloeibare producten opbergen

 • Zet de ontvlambare of gevaarlijke vloeibare producten in een inkuiping die bestand is tegen deze producten.
 • Respecteer de minimuminhoud van de inkuiping die is aangegeven in uw milieuvergunning of toelating.  

  Een opvangbak of inkuiping is een systeem dat het mogelijk maakt vaten, jerrycans en andere recipiënten die gevaarlijke vloeistoffen bevatten, veilig op te bergen. Het doel is de vloeistoffen die per ongeluk wegvloeien op te vangen, en te vermijden dat ze zich buiten de bak verspreiden. De inkuiping moet ondoorlatend zijn en bestaan uit materialen die bestand zijn tegen de producten die ze bevat.

   

  Bron : www.hellopro.fr

  Zet de recipiënten die vloeibare gevaarlijke stoffen bevatten in een inkuiping waarvan de inhoud minstens gelijk is aan het hoogste cijfer:

  • 110% van de inhoud van het grootste recipiënt dat erop staat;
  • 25% van de totale inhoud van alle recipiënten die erop staan.

  In bepaalde  gevallen kan een lokaal ingericht  worden zodat het dienst kan doen als inkuiping. Gemeenschappelijke muren kunnen echter niet beschouwd worden  als een wand. 

  Voorbeeld:

  Indien u 1 bus van 40 liter en 1 bus van 60 liter moet inkuipen, dan ziet de berekening eruit als volgt:

  • 110% van 60 liter, dus 66 liter;
  • of 25% van het totaal van alle recipiënten die het bevat, dus 100 liter: 4 =  25 liter.

  In dit geval moet de inkuiping een inhoudsvermogen hebben van 66 liter.

  Indien een automatisch brandbestrijdingssysteem (dat is aangepast aan de opgeslagen producten) aanwezig is, mag u deze inhoud verminderen tot een tiende. Uw inkuiping moet dan een inhoudsvermogen hebben van 6,6 liter.

  Indien u 2 bussen van 25 liter en 7 bussen van 10 liter moet inkuipen:

  • 110% van 25 liter, dus 27,5 liter
  •  of 25% van het totaal van alle recipiënten die erin zijn aangebracht, dus 120 liter: 4 = 30 liter.

  In dit geval moet de inkuiping een inhoudsvermogen hebben van 30 liter.

  Indien een automatisch brandbestrijdingssysteem (dat is aangepast aan de opgeslagen producten) aanwezig is, mag u deze inhoud verminderen tot een tiende. Uw inkuiping moet dan een inhoudsvermogen hebben van 3 liter.

Top

e. Bijhouden en naleven van de veiligheidsfiches

 • Houd de veiligheidsfiches van de producten ter beschikking en houd rekening met de veiligheidsmaatregelen die erin zijn opgenomen. 

  De veiligheidsfiche is een document dat de fabrikant u automatisch overhandigt bij levering van gevaarlijke producten aan uw onderneming.

  De fiche omvat 16 rubrieken en vermeldt de voorzorgsmaatregelen voor het betrokken product.

  Houd u minstens aan:

  • de brandveiligheid (preventieve maatregelen en brandbestrijdingsmiddelen);
  • de maatregelen die moeten worden getroffen bij lekkage of onopzettelijke uitstorting;
  • de voorwaarden voor opslag en hantering;
  • de aanwijzingen op het vlak van stabiliteit en reactiviteit (onverenigbaarheden);
  • de verwijdering van afvalstoffen.

Top

Date de mise à jour: 11/06/2021