Vous êtes ici

In parken en groene ruimten

Als centra van biodiversiteit zijn parken en groene ruimten in Brussel de plekken bij uitstek waar de natuur het best tot haar recht komt.
Momenteel worden parken steeds meer op gedifferentieerde wijze beheerd, d.w.z. dat er rekening wordt gehouden met de verschillende functies die ze vervullen (sociaal, recreatief, educatief, landschapsmatig, ecologisch). Zo zijn er in sommige parken graszones die volop in bloei komen en die slechts één of twee keer per jaar afgemaaid worden.

Vijvers

De meeste Brusselse vijvers worden, in tegenstelling tot vroeger, niet meer gebruikt voor het kweken van vissen. Sommige plassen bieden wel ruimte voor de bittervoorn, een beschermde soort op Europees niveau.

Op en rond de vijvers kunnen er soms zeer veel watervogels voorkomen: wilde eenden, meerkoeten, waterhoenen, soms futen of zelfs dodaarzen. In de winter wordt de krakeend en ook de slobeend steeds meer gespot in het Woluwebekken. En vergeten we ook de grote aalscholver niet! Die is voortaan het hele jaar door te vinden in het Brussels Gewest.

Naast die inheemse soorten hebben ook exotische soorten zich steeds beter ingeburgerd en aangepast aan de lokale klimaatomstandigheden: de Canadese gans, de Nijlgans of Magellaangans en, discreter, de mandarijneend. Die populaties durven ook wel eens roet in het eten gooien van de ecosystemen in de parken waar ze zich vestigen.

Het voeden van vogels in parken

We kunnen niet genoeg herhalen dat het streng wordt afgeraden om watervogels te voederen. Het is zelfs totaal verboden in de parken en groene ruimten beheerd door Leefmilieu Brussel. Wanneer het op grote schaal gebeurt, zoals in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dan kan dit voederen belangrijke gevolgen hebben voor het ecosysteem van de vijver: gedragsverandering van vogels die bijvoorbeeld ter plaatse blijven in plaats van de winter of zomer door te brengen in hun gebruikelijke biotoop ; eutrofiëring van het water (d.w.z. ontwikkeling van algen en waterplanten omwille van een te hoge voedselaanbreng); ontwikkeling van bacteriën (zoals Clostridium botulinum die gevaarlijke toxines produceren) door het ontbinden van voedsel in het water en zuurstofverarming van de omgeving…
In het slechtste geval kan het voederen ongewild leiden tot de dood van tientallen vogels, amfibieën en vissen die in en rond de vijvers leven.

Weiden

Hier en daar worden in de parken bepaalde gazondelen niet zo vaak gemaaid als andere. Op die manier kunnen sommige planten in de hoogte groeien: het knoopkruid of de grote margriet kunnen zich zo naar hartenlust ontwikkelen. Deze vaak heel mooie hooiweiden trekken ook vlotter vlinders en insecten aan die zich in hun nopjes voelen tussen een iets hogere plantengroei.

Bomen

Voor vele vogelsoorten, van de specht tot de mees, van de houtduif tot de zwartkop, zijn de parken een heus bomenparadijs waar ze zich kunnen voeden, schuilen en nestelen.

Date de mise à jour: 28/09/2020

Documents: