Vous êtes ici

Valorisatie

Het afval dat niet in aanmerking komt voor hergebruik of recyclage, kan worden gebruikt als energiebron (warmte/elektriciteit) en brandstof of, in laatste instantie, worden verwijderd.

Verbranding of nuttige toepassing voor energie?

Het verschil tussen energieterugwinning en verbranding is dat het afval hoofdzakelijk wordt gebruikt als brandstof om energie te produceren. De Europese Unie heeft een rendementsdrempel vastgelegd om te bepalen of het om verbranding met energieterugwinning of om een nuttige toepassing voor energie gaat.

De energieterugwinning kan gebeuren door biogasterugwinning, in verbrandingsovens of in industriële installaties (bijvoorbeeld cementfabrieken).

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gaan de gemeentelijke restafvalstromen naar de verbrandingsoven van Neder-Over-Heembeek, waar de verbranding met energieterugwinning plaatsvindt. Deze warmteproductie dient om elektriciteit voort te brengen (5% van het Brussels stroomverbruik).

De totale kosten voor de verbranding van aan huishoudelijk afval gelijkgestelde afvalstoffen (belasting en exploitatiekosten) verschillen naargelang de milieuprestaties van de verbrandingsoven en het type afval. Ze stijgen voortdurend.

Storten

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beschikt niet meer over een open stortplaats op zijn grondgebied. En de lijsten van afvalstoffen met stortverbod in het Waals en het Vlaams Gewest worden almaar langer. Er is weinig ruimte om nieuwe stortplaatsen te openen en de weerstand van de bevolking is zeer groot.

De uitbater van een vaste stortplaats bepaalt vrij het deel van de prijs voor het storten dat dient om zijn exploitatiekosten te dekken. De totale kosten voor het storten stijgen voortdurend ten gevolge van de strenge exploitatievoorwaarden en de steeds hogere belastingen. Storten wordt economisch onverantwoord.

Storten in het Vlaams Gewest

Behoudens uitzonderingen kan de exploitant van een Vlaamse stortplaats zonder formaliteiten afval afkomstig van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aanvaarden onder dezelfde voorwaarden als afval dat in het Vlaams Gewest wordt geproduceerd.

Storten in het Waals Gewest

Het storten in een centrum voor technische ingraving (CTI) van niet uit Wallonië afkomstig afval is verboden behoudens uitzonderingen toegestaan door de Waalse minister van Leefmilieu. Om zo’n toelating te verkrijgen, moet de ondernemer of de ophaler/vervoerder volgens een duidelijk omschreven procedure een aanvraag indienen.

De aanvraagformulieren zijn beschikbaar op de Waalse afvaldienst:
Office Wallon des Déchets (OWD)
Av. Prince de Liège, 15
5100 Namur (Jambes)
Tel.: 081/33.65.75.

Ze moeten worden ingevuld en verzonden naar Leefmilieu Brussel.

De volgende inlichtingen moeten worden verstrekt:
* aard, hoeveelheid en herkomst van de afvalstoffen;
* samenstelling (voor industriële afvalstoffen);
* duur en frequentie van de transporten;
* bestemming;
* beschrijving van het voertuig.

Leefmilieu Brussel bezorgt het formulier met een gemotiveerd advies aan het OWD.
Het OWD geeft de onderneming een toelating voor een bepaald type afval, een bepaalde hoeveelheid en een beperkte duur. Iedere vrachtwagenchauffeur dient te beschikken over een kopie van de toelating, die hij aan de uitbater van het CTI moet voorleggen.

Date de mise à jour: 28/09/2020