Vous êtes ici

Erkennings-, registratie- en rapportageformulieren (professionnels)

Formulieren betreffende afval - Erkenningen en registraties
Registratie - dierlijk afval

Erkenning - inzamelaar, handelaar en makelaar van gevaarlijk afvalstoffen

Registratie - inzamelaar, handelaar en makelaar van niet-gevaarlijk afvalstoffen

Registratie – vervoerder van afvalstoffen

Registratie - Afgedankte voertuigen - vervoerder
Registratie - Afgedankte voertuigen - demonteercentrum (type A)
Registratie - Afgedankte voertuigen - demonteercentrum (type B) en/of type C
Formulier van melding van tijdelijk of definitieve stopzetting van een erkenning of een registratie  Aanvraagformulier voor de erkenning als studiebureau op het vlak van Kathodische bescherming(.pdf) Aanvraagformulier voor de erkenning als studiebureau op het vlak van Kathodische bescherming(.doc)
Formulier tot vernieuwing van een erkenning Aanvraagformulier tot vernieuwing van een erkenning (.pdf) Aanvraagformulier voor vernieuwing van een erkenning (.docx)

 

Formulieren betreffende afval - Ter info
Lijst met postcodes en gemeentes van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Lijst met verwerkingscodes (R/D)
Lijst met afvalstoffencodes (Eural)  

Rapportageformulieren

Formulieren betreffende afval - Rapportageformulieren
  Instructienota Formulier
Rapport van een inzamelaar, handelaar, makelaar (IHM)
 
Rapport van een inzamel- of verwerkingsinrichting – Bestemming
Rapport van een inzamel- of verwerkingsinrichting – Houder

Overige

Formulieren betreffende afval - Overige
  Instructienota Formulier
Individueel afvalpreventie- en beheerplan voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten
 
 
Lijst van de elementen voor het kwaliteitsbeheersysteem voor de inzamelaars, handelaars en makelaars van afvalstoffen  
Lijst van de elementen voor het kwaliteitsbeheersysteem voor een inrichting voor het inzamelen of verwerken van afvalstoffen

 

Aanvraag voor elektronische communicatie in het kader van de aflevering van milieuvergunningen en –certificaten, aangifte, registraties en erkenningen die vallen onder de bevoegdheid van Leefmilieu Brussel.
De dossiers die door de elektronische procedure worden beoogd, worden in de voetnoten (blz. 2) in het formulier gespecificeerd. 
Dit formulier moet slechts één keer per type dossiers ingevuld worden en zal voor al die door de elektronische procedure beoogde type dossiers gelden.
Aanvraag voor elektronische communicatie (.pdf) Aanvraag voor elektronische communicatie (.doc)

 

Date de mise à jour: 18/02/2020